Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 7 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 1 lớp 7 Skills 2 trang 15 trong Unit 1: My hobbies Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 1.

Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2 (trang 15) – Tiếng Anh 7 Global Success

Listening

1 (trang 15 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby?” Why or why not? (Nhìn vào bức tranh. Đó là sở thích gì? Bạn có nghĩ rằng đó là một sở thích tốt? Tại sao hoặc tại sao không?)

Hướng dẫn làm bài:

I think this hobby is building dollhouses and it is a good hobby. It is useful because it helps us develop our creativity. (Mình nghĩ sở thích này là xây nhà búp bê và đó là một sở thích tốt. Nó hữu ích vì nó giúp chúng ta phát triển khả năng sáng tạo của mình.)

2 (trang 15 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to an interview about Trang ‘s hobby. Fill in each blank in the map with ONE word and number (Nghe bài phỏng vấn về sở thích của Trang. Điền vào mỗi chỗ trống trong bản đồ với MỘT từ và số)

Bài nghe:

Lời giải:

1. dollhouses

2. three/3

3. cousin

4. house/ cloth

5. creative

Nội dung bài nghe:

Xem thêm:  Cấu trúc So far trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng - IELTS Vietop

Lan: Today we’ll talk about hobbies. I know that your hobby is building dollhouses. It’s quite unusual, isn’t it?

Trang: Not really. A lot of girls like it.

Lan: When did you start doing this?

Trang: Three years ago. I read an article about building dollhouses. I loved the idea right away.

Lan: Do any of your friends or relatives build dollhouses too?

Trang: Yes, my cousin Mi loves building them too.

Lan: Is it hard to build a dollhouse?

Trang: No, it isn’t. I use cardboard and glue to build the house and make the furniture. Then I make the dolls from cloth. Finally, I decorate the house.

Lan: What are the benefits of the hobby?

Trang: Well, I’m more patient and creative now.

Hướng dẫn dịch:

Lan: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sở thích. Tớ biết rằng sở thích của cậu là xây những ngôi nhà búp bê. Nó khá bất thường, phải không?

Trang: Không hẳn. Rất nhiều cô gái thích nó.

Lan: Cậu bắt đầu làm việc này khi nào?

Trang: Ba năm trước. Tớ đã đọc một bài báo về việc xây dựng những ngôi nhà búp bê. Tớ yêu thích ý tưởng ngay lập tức.

Lan: Cậu có bạn bè hoặc người thân nào của cậu cũng xây nhà búp bê không?

Trang: Có, em họ Mi của tớ cũng thích xây dựng chúng.

Lan: Xây nhà búp bê có khó không?

Trang: Không, không khó đâu. Tớ sử dụng bìa cứng và keo để xây nhà và làm đồ nội thất. Sau đó, tớ làm những con búp bê từ vải. Cuối cùng, tớ trang trí nhà.

Xem thêm:  Một Trong Hai Tiếng Anh (Conjunction) Phần 3, Cân Nhắc Lựa

Lan: Sở thích có ích lợi gì?

Trang: Chà, bây giờ tớ kiên nhẫn và sáng tạo hơn.

3 (trang 15 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): What is your hobby? Fill in the blanks below (Sở thích của bạn là gì? Điền vào chỗ trống)

Hướng dẫn làm bài:

1. collecting stamps

2. three years old

3. my friends and family

4. stamps

5. make me more patient and reduce stress

Hướng dẫn dịch:

1. sưu tập tem

2. ba tuổi

3. bạn bè và gia đình của tôi

4. tem

5. làm cho tôi kiên nhẫn hơn và giảm căng thẳng

4 (trang 15 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below. (Bây giờ viết một đoạn văn khoảng 70 từ về sở thích.Sử dụng ghi chú ở bài 3. Bắt đầu đoạn văn bắt đầu như dưới đây)

Hướng dẫn làm bài:

My hobby is collecting stamps. I started it three years ago. I shared it with my friends and family.

With this hobby, I need a lot of stamps. It makes me more patient and reduce stress.

Hướng dẫn dịch:

Sở thích của tớ là sưu tầm tem. Tớ bắt đầu sở thích này từ ba năm trước. Tớ chia sẻ sở thích của mình với gia định. Với sở thích này, tớ cần chuẩn bị rất nhiều tem. Nó khiến tớ trên nên kiên nhẫn và giảm stress

Bài giảng: Unit 1 Skills 2 – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm:  Thì tương lai gần (Be going to) – Công thức, dấu hiệu, cách dùng

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 1 lớp 7

 • Getting Started (trang 8, 9 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read … 2 Read the conversation again …

 • A Closer Look 1 (trang 10, 11 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the word webs below … 2 Complete the sentences …

 • A Closer Look 2 (trang 11, 12 Tiếng Anh lớp 7): 1 Match the sentences (1-5) to the correct uses (a-c) … 2 Complete the sentences …

 • Communication (trang 13 Tiếng Anh lớp 7): 1 Listen and read the dialogue below … 2 Work in pairs …

 • Skills 1 (trang 14 Tiếng Anh lớp 7): 1 Work in pairs … 2 Read the text about gardening …

 • Looking Back (trang 16 Tiếng Anh lớp 7): 1 Complete the sentences with appropriate hobbies … 2 Write true sentences about …

 • Project (trang 17 Tiếng Anh lớp 7): Work in group …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: