Tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2 (trang 43, 44)

5/5 - (1 bình chọn)

Lời giải bài tập Unit 4 lớp 7 A closer look 2 trang 43, 44 trong Unit 4: Music and arts Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 4.

Tiếng Anh 7 Unit 4 A closer look 2 (trang 43, 44) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 43 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Write like, as, or different in the gaps ( Viết like, as, hoặc different vào chỗ trống)

Lời giải:

1-as

2-like

3-different

4-as

5-different

Giải thích:

– like (giống)

– as + tính từ + as (giống nhau, như nhau)

– not as + tính từ + as (không giống nhau)

– different from (khác với)

Hướng dẫn dịch:

1. Cái máy ảnh này không đắt như cái tớ nghĩ ban đầu

2. Phòng của cô ấy rất đáng yêu. Nó như là phòng công chưa vậy

3. Bạn thích mấy bài hát dân ca. Tớ thích nhạc pop. Gu âm nhạc của cậu khác với của tớ

4. Bố tớ thường không bận bằng mẹ tớ

5. Một số chúng tớ nghĩ người nhện phần 2 không quá khác phần 1

2 (trang 43 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Finish the second sentence in each pair, using like, as…as hoặc different from ( Hoàn thành câu thứ hai của mỗi cặp sử dụng like, as…as hoặc different from)

1. Rock is very exciting. It is not like country music.

Rock is very________ country music.

2. Composer Hoang Long wrote many good songs for children. Composer Pham Tuyen also wrote many good songs for children.

Composer Hoang Long, Pham Tuyen, wrote many good songs for children.

Xem thêm:  Getting started Unit 7: Pollution | Tiếng Anh 8 mới trang 6 - Tech12h

3. The Vatican Museum has excellent works of art. The Louvre Museum has excellent works of art too.

The Vatican Museum’s works of art are___ excellent ____the Louvre Museum’s works of art.

4. A vacation on the beach is relaxing, while a vacation in a big city may not be.

A vacation on the beach is____ a vacation in a big city.

5. City life is busy, but country life is peaceful.

City life is not____ peaceful ____country life.

Lời giải:

1. different from

2. like

3.as…as

4. different from

5. as…as

Giải thích:

– like (giống)

– as + tính từ + as (giống nhau, như nhau)

– not as + tính từ + as (không giống nhau)

– different from (khác với)

Hướng dẫn dịch:

1. Nhạc rock thì rất khác nhạc đồng quê

2. Nhạc sĩ Hoàng Long, như là Phạm Tuyên đã viết rất nhiều bài hát hay cho trẻ em

3. Các tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng Vantican thì tuyệt vời như ở bảo tàng Louvre

4. Kì nghỉ ở biển khác với kì nghỉ ở thành phố

5. Cuộc sống ở thành phố thì không yên bình bằng cuộc sống ở nóng thôn

3 (trang 44 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using like, as .. as hoặc different from (Làm việc theo cặp. So sánh hai bảo tàng: Lịch sử và Khoa học, sử dụng like, as .. as hoặc different from)

Hướng dẫn làm bài:

1. History is as friendly as Science

2. Science is not as interesting as History

3. History is as expensive as Science

Hướng dẫn dịch:

1. Lịch sử thân thiện như Khoa học

2. Khoa học không thú vị bằng Lịch sử

3. Lịch sử đắt như Khoa học

Xem thêm:  Cách sử dụng giới từ at, in, on trong tiếng Anh - Langmaster

4 (trang 44 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Rewrite the sentences, using the words given at the beginning ( Viết lại câu, sử dụng các từ ở đầu câu)

Example: A play is usually longer than a film. → A film is usually not as long as a play.

1. I think action films are more interesting than comedies. → I think comedies are not ______

2. Our maths homework is more difficult than our history homework → Our history homework is not _____

3. This year’s music contest is different from last year’s. This year’s music contest is not_____

4. The characters in the film are not the same as the ones in the play. The characters in the film are ____

5. This picture is brighter than that picture. That picture is not______

Lời giải:

1. I think comedies are not as interesting as action films

2. Our history homework is not as difficult as our maths homework

3. This’s year’s music contest is not like last year’s

4. The characters in the film are different from the ones in the play

5. That picture is not as bright as this picture

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi nghĩ phim hài không thú vị bằng phim hành động

2. Bài tập lịch sử của chúng tôi không khó bằng bài tập về nhà toán học của chúng tôi

3. Cuộc thi âm nhạc năm nay không giống năm ngoái

4. Nhân vật trong phim khác nhân vật trong vở kịch

5. Bức tranh đó không sáng bằng bức tranh này

5 (trang 44 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using like, as…as, or different from ( Làm việc theo nhóm. Nhìn vào hai bức trang sau. So sánh chúng sử dụng like, as…as hoặc different from)

Xem thêm:  Unit 10 lớp 10: Speaking (sách mới) Global Success - VietJack.com

Hướng dẫn làm bài:

The dress in picture A is different from picture B

Picture A is different from picture B

Picture B is not as big as picture A

Hướng dẫn dịch:

Trang phục trong hình A khác với hình B

Hình A khác hình B

Hình B không to bằng hình A

Bài giảng: Unit 4 A closer look 2 – Kết nối tri thức – Cô Trương Thị Thùy (Giáo viên VietJack)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 4 lớp 7

 • Getting Started (trang 40, 41 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Trang and Nick talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and repeat these words and phrases… 2. Match a word in A with a word or phrase in B

 • Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the dialogue… 2. Work in pairs

 • Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the email and match the highlighted words with their meanings

 • Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with a partner… 2. Listen to a man talking about street painting and tick the words you hear

 • Looking Back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each blank to go with given words… 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box to complete the passage

 • Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Work in groups. Imagine that you are going to organize a music show

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án