Giải Skills 2 Unit 12 SGK Tiếng Anh lớp 8 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 2

2. Listen to Tom’s imagined descrption of what an alien from another planet may be like. Fill each blank with no more than three words from the recording.

(Nghe miêu tả tưởng tượng của Tom về một người ngoài hành tinh từ một hành tinh khác có thể trông như thế nào. Điền vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ, từ bài nghe.)

Phương pháp giải:

Audio script:

I think the inhabitants of Jupiter may be very different to human beings. This is how imagine them: They may be much bigger and more powerful than humans. Jupiterians may have eight legs and be able to move very fast. They may have a lot of hair all over their bodies and their skin might be very thick so they can live in temperatures of around -145 degrees Celsius. They may have four eyes and be able to see very far. They may also have a very good sense of smell and they may even be able to sense others’ feelings like happiness or fear. And I don’t think they eat and drink like us. Instead, they get all their energy from the rocks. They may charge their bodies by plugging their feet into the rock, just like charging a battery. That way, they don’t even need to breathe air. The only way they may be similar to us is they live in family units of parents and children. They may also use language to communicate with each other.

Tạm dịch bài nghe:

Xem thêm:  Hình vuông tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Tôi nghĩ rằng cư dân của sao Mộc có thể rất khác với con người. Đây là cách tưởng tượng về họ: Họ có thể lớn hơn và mạnh hơn con người. Dân cư trên Sao Mộc có thể có tám chân và có thể di chuyển rất nhanh. Họ có thể có rất nhiều tóc trên khắp cơ thể của họ và làn da của họ có thể rất dày để họ có thể sống ở nhiệt độ khoảng -145 độ C. Họ có thể có bốn mắt và có thể nhìn thấy rất xa. Họ cũng có thể có khứ giác nhạy bén và thậm chí họ có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác như hạnh phúc hay sợ hãi. Và tôi không nghĩ họ ăn và uống như chúng ta. Thay vào đó, họ nhận được tất cả năng lượng từ những tảng đá. Họ có thể sạc cơ thể bằng cách cắm chân vào tảng đá, giống như sạc pin. Bằng cách đó, họ thậm chí không cần hít thở không khí. Cách duy nhất họ có thể giống với chúng ta là họ sống trong các gia đình có cha mẹ và con cái. Họ cũng có thể sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp với nhau.

Lời giải chi tiết:

Which planet are they from?

(Họ đến từ hành tinh nào?)

They are from (1) Jupiter.

(Họ đến từ sao Mộc.)

What are they like?

(Họ như thế nào?)

They may be (2) much bigger and (3) more powerful than human beings.

Xem thêm:  23 Cụm Từ Dẫn Dắt Trong Số Đó Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Cách Sử

(Họ có thể to lớn hơn và quyền năng hơn con người.)

What do they look like?

(Họ trông như thế nào?)

They may have (4) lots of hair, a lot of (5) thick skin, and (6) four eyes.

(Họ có thể có nhiều tóc, da dày hơn và có 4 mắt.)

What are their senses like?

(Các giác quan của họ thế nào?)

Very good. They may be able to sense (7) happiness or (8) fear.

(Rất tốt. Họ có thể cảm nhận được niềm vui và nỗi sợ hãi.)

What do they live on?

(Họ sống nhờ vào cái gì?)

(9) energy, from the (10) rocks.

(Năng lượng từ đá.)