Unit 4 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Unit 4 lớp 12: Speaking

1 (trang 51-SGK tiếng anh 12). Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner. (Hoàn thành cuộc trò chuyện sau đây, bằng cách sử dụng câu trong hộp. Sau đó, luyện tập nó với một người bạn.)

a. I also read others’ profiles miles away

b. it’s fun to share with our friends our work and feelings sometimes

c. someone hacked it last month

d. I’m busy to prepare for the exam at the end of the school year

e. I closed it already

f. Er… Most of my day

Ann: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

Ninh: Yes. But (1) ____________.

Ann: Oh, really? How come?

Ninh: Well, (2) ____________.

Ann: Why don’t you open a new one?

Ninh: Because (3) ____________.

Ann: Oh, I see. However, (4) ____________.

Ninh: I know. But I used to be distracted from my work when I got on the Net.

Ann: How many hours a day did you spend on the Net?

Ninh: (5) ____________!

Ann: What did you do then?

Ninh: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and (6) ____________.

Ann: Well, it really took a lot of time for these things!

Ninh: You’re right. But no more. Now I have to focus on the coming exam.

Đáp án:

1. I closed it already.

2. someone hacked it last month.

3. I’m busy to prepare for the exam at the end of the school year.

4. it’s fun to share with our friends our work and feelings sometimes.

5. Er… Most of my day.

6. I also read others’profiles miles away.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter không, Ninh?

Ninh: Vâng. Nhưng tôi đã đóng nó rồi.

Ann: Ồ, vậy à? Làm thế nào mà?

Ninh: Chà, có người đã hack nó vào tháng trước.

Ann: Tại sao bạn không mở một cái mới?

Ninh: Vì em bận chuẩn bị cho kì thi cuối năm học.

Ann: Ồ, tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, thật vui khi đôi khi chia sẻ với bạn bè về công việc và cảm xúc của chúng ta.

Xem thêm:  Looking back trang 24 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới - Loigiaihay.com

Ninh: Tôi biết. Nhưng tôi đã từng bị phân tâm khỏi công việc của mình khi tôi vào mạng.

Ann: Bạn đã sử dụng Internet bao nhiêu giờ một ngày?

Ninh: Ơ … Phần lớn thời gian trong ngày của tôi!

Ann: Bạn đã làm gì sau đó?

Ninh: Tôi đã cập nhật hồ sơ của mình, chia sẻ ảnh và video của mình với bạn bè, đồng thời tôi cũng đọc hồ sơ của những người khác ở cách xa hàng km.

Ann: Chà, nó thực sự mất rất nhiều thời gian cho những việc này!

Ninh: Bạn nói đúng. Nhưng không còn nữa. Bây giờ tôi phải tập trung cho kỳ thi sắp tới.

2 (trang 51-SGK tiếng anh 12). Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different. (Đặt những ý kiến sau đây về việc sử dụng các mạng xã hội trong hộp thích hợp. Thêm của bạn nếu chúng khác nhau.)

1. It makes you do homework less and spending less time with friends and family.

2. It helps you keep in touch with friends and family any time.

3. It wastes your time.

4. It helps you share feelings and work with friends.

5. It helps you make friends with people miles away.

6. It makes you curious about other people’s lives.

Đáp án:

Positive opinions: 2,4,5Negative opinions: 1,3,6

Hướng dẫn dịch:

1. Nó khiến bạn làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian hơn cho bạn bè và gia đình.

2. Nó giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào.

3. Nó làm lãng phí thời gian của bạn.

4. Nó giúp bạn chia sẻ cảm xúc và làm việc với bạn bè.

5. Nó giúp bạn kết bạn với những người ở cách xa hàng km.

6. Nó khiến bạn tò mò về cuộc sống của người khác.

3 (trang 51-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Have a similar conversation as the one in 1, discussing the advantages and disadvantages of using social networks and how you use them. Use the ideas in 2. (Làm việc theo cặp. Tạo một cuộc trò chuyện tương tự như phần 1, thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng các mạng xã hội và cách bạn sử dụng chúng. Sử dụng ý tưởng trong 2.)

Xem thêm:  Con gấu tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Hướng dẫn làm bài:

A: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

B: Yes. I have accounts on Facebook .

A: Oh, really?

B: Well.

A: What do you think is the advantages of using facebook?

B: I think it help me keep in touch with friends and family any time, make friends with people miles away .

A: Oh, I see. However, it also has disadvantage. What do you think about it? .

B: I know. It makes me do homework less and spending less time with friends and family. And it wastes my time.

A: How many hours a day did you spend on the Net?

B: Err… Most of my day !

A: What did you do then?

B: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and so on .

A: Well, it really took a lot of time for these things!

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter?

B: Vâng. Tôi có tài khoản trên Facebook.

A: Oh, thực sự?

B: Vâng.

A: Bạn nghĩ gì về lợi ích của việc sử dụng facebook?

B: Tôi nghĩ rằng nó giúp tôi giữ liên lạc với bạn bè và gia đình bất cứ lúc nào, kết bạn với những người ở xa.

A: Ồ, tôi hiểu. Tuy nhiên, nó cũng có bất lợi. Bạn nghĩ gì về nó? .

B: Tôi biết. Nó làm cho tôi làm bài tập về nhà ít hơn và dành ít thời gian hơn cho bạn bè và gia đình. Và nó lãng phí thời gian của tôi.

A: Bạn đã dành bao nhiêu giờ trong ngày?

B: Err … Hầu hết thời gian của tôi!

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 A Closer Look 1 - VnDoc.com

A: Bạn đã làm gì sau đó?

B: Tôi đã cập nhật hồ sơ, chia sẻ ảnh và video của tôi với bạn bè, v.v …

A: Vâng, thực sự mất rất nhiều thời gian cho những điều này!

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 4 khác:

 • Unit 4 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 46-47 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Nam and Lan are talking … 2. Answer the following questions

 • Language (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match the words/ phrases … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Quickly read the text …

 • Speaking (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Complete the following … 2. Put the following …

 • Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read about how three … 2. Listen to a conversation …

 • Writing (trang 53 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. The pie chart below …

 • Communication and Culture (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to a conversation … 2. Work in groups …

 • Looking Back (trang 55-56 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Put the verbs … 2. Listen to the sentences …

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 12 mới) Gulding questión …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác