Giải Toán 6 trang 18 – Chân trời sáng tạo tập 2

Rate this post

Bài 1 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (có cách dùng tính chất phép cộng):

a) (left( {frac{{ – 2}}{{ – 5}} + frac{{ – 5}}{{ – 6}}} right) + frac{4}{5})

b) (frac{{ – 3}}{{ – 4}} + left( {frac{{11}}{{ – 15}} + frac{{ – 1}}{2}} right)).

Trả lời:

a)

(begin{array}{l}left( {frac{{ – 2}}{{ – 5}} + frac{{ – 5}}{{ – 6}}} right) + frac{4}{5} = frac{2}{5} + frac{5}{6} + frac{4}{5}\ = frac{{12}}{{30}} + frac{{25}}{{30}} + frac{{24}}{{30}} = frac{{61}}{{30}}end{array})

Cách 2:

(begin{array}{l}left( {frac{{ – 2}}{{ – 5}} + frac{{ – 5}}{{ – 6}}} right) + frac{4}{5} = left( {frac{2}{5} + frac{4}{5}} right) + frac{5}{6}\ = frac{6}{5} + frac{5}{6} = frac{{36}}{{30}} + frac{{25}}{{30}} = frac{{61}}{{30}}end{array})

b)

Cách 1:

(begin{array}{l}frac{{ – 3}}{{ – 4}} + left( {frac{{11}}{{ – 15}} + frac{{ – 1}}{2}} right) = frac{3}{4} + frac{{ – 11}}{{15}} + frac{{ – 1}}{2}\ = frac{{45}}{{60}} + frac{{ – 44}}{{60}} + frac{{ – 30}}{{60}}\ = frac{{ – 29}}{{60}}end{array}).

Cách 2:

(begin{array}{l}frac{{ – 3}}{{ – 4}} + left( {frac{{11}}{{ – 15}} + frac{{ – 1}}{2}} right) = frac{3}{4} + frac{{ – 11}}{{15}} + frac{{ – 1}}{2}\ = left( {frac{3}{4} + frac{{ – 1}}{2}} right) + frac{{ – 11}}{{15}}\ = left( {frac{3}{4} + frac{{ – 2}}{4}} right) + frac{{ – 11}}{{15}}\ = frac{1}{4} + frac{{ – 11}}{{15}}\ = frac{{15}}{{60}} + frac{{ – 44}}{{60}}\ = frac{{ – 29}}{{60}}end{array})

Bài 2 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

(frac{{ – 5}}{6}); (frac{{ – 40}}{{ – 10}}); (frac{5}{6}); (frac{{40}}{{ – 10}}); (frac{{10}}{{ – 12}}).

Trả lời:

Các cặp phân số đối nhau là:

(frac{{ – 5}}{6}) và (frac{5}{6})

(frac{{ – 40}}{{ – 10}}) và (frac{{40}}{{ – 10}})

Xem thêm:  Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 20 SGK Toán 7 tập 2 - CTST

(frac{5}{6}) và (frac{{10}}{{ – 12}}).

Bài 3 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được (frac{1}{7}) bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được (frac{1}{5}) bể. Nếu mở đồng thời cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

Trả lời:

Nếu mở đồng thời cả hai vòi, mỗi giờ được:

(frac{1}{7} + frac{1}{5} = frac{5}{{35}} + frac{7}{{35}} = frac{{12}}{{35}}) (phần bể).

Bài 4 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được (frac{2}{5}) quyển sách, ngày thứ hai đọc được (frac{1}{5}) quyển sách, ngày thứ ba đọc được (frac{1}{4}) quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau? Tim phân số để chỉ số chênh lệch đó.

Trả lời:

Hai ngày đầu Bảo đọc được:

(frac{2}{5} + frac{1}{3} = frac{{11}}{{15}})

Hai ngày sau bảo đọc được là:

(1 – frac{{11}}{{15}} = frac{4}{{15}})

Vì (frac{{11}}{{15}} > frac{4}{{15}}) nên hai ngày đầu Bảo đọc được nhiều hơn hai ngày sau

Phân số chỉ số chênh lệch là: (frac{{11}}{{15}} – frac{4}{{15}} = frac{7}{{15}}).

Bài 5 trang 18, SGK Toán lớp 6 tập 2 – Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đố vui Viết phân số sau ở dạng tổng các phân số có mẫu số là số tự nhiên khác nhau nhưng có cùng tử số là 1.

a) (frac{2}{3}); b)(frac{8}{{15}})

c) (frac{7}{8}); d) (frac{{17}}{{18}}).

Gợi ý:

a) (frac{2}{3} = frac{1}{2} + ?;)

Xem thêm:  Toán lớp 5 trang 179, 180 Luyện tập chung - VnDoc.com

c) (frac{7}{8} = frac{1}{2} + ? + ?;)

Trả lời:

a) (frac{2}{3} = frac{4}{6} = frac{1}{6} + frac{3}{6} = frac{1}{6} + frac{1}{2})

b) (frac{8}{{15}} = frac{5}{{15}} + frac{3}{{15}} = frac{1}{5} + frac{1}{3})

c) (frac{7}{8} = frac{4}{8} + frac{2}{8} + frac{1}{8} = frac{1}{2} + frac{1}{4} + frac{1}{8})

d) (frac{{17}}{{18}} = frac{9}{{18}} + frac{6}{{18}} + frac{2}{{18}} = frac{1}{2} + frac{1}{3} + frac{1}{9}).

Giaibaitap.me