Unit 10 lớp 12: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Unit 10 lớp 12: Looking back

Pronunciation

1. Listen and mark the intonation patterns on the questions. Then practise reading them. (Lắng nghe và đánh dấu các mô hình ngữ điệu trên các câu hỏi. Sau đó, luyện tập đọc chúng.)

Bài nghe:

1. What does lifelong learning mean?

2. Does lifelong learning contribute to social or personal development?

3. Excuse me, I’ve just arrived. Has the seminar on learning skills started?

4. Do you think that continuous learning is the key to success?

5. How should I apply for part-time courses?

Hướng dẫn dịch:

1. Học tập suốt đời có nghĩa là gì?

2. Học tập suốt đời có đóng góp vào sự phát triển xã hội hoặc cá nhân không?

3. Xin lỗi, tôi vừa mới đến. Buổi hội thảo về kỹ năng học tập đã bắt đầu chưa?

4. Bạn có nghĩ rằng không ngừng học hỏi là chìa khóa thành công không?

5. Tôi nên đăng ký các khóa học bán thời gian như thế nào?

2. Practise these conversations. Mark the questions with rising or falling intonation. Then listen and repeat. (Luyện tập những cuộc đàm thoại. Đánh dấu câu hỏi với âm điệu lên hoặc xuống. Sau đó, lắng nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

1. A: Did you say that we need to pursue knowledge throughout our lives?

B: No. Those are the lecturer’s words.

2. A: Do you think learning from on-the-job experiences is always effective?

B: Yes, definitely.

3. A: How can parents encourage their children to learn all their lives?

B: By setting good examples.

4. A: Which is more important, working experience or qualifications?

B: I think it’s up to each individual situation.

5. A: Does asking questions encourage learning?

B: Yes, it does. That’s the new way of teaching and learning.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có nói rằng chúng ta cần theo đuổi kiến thức trong suốt cuộc đời mình không?

Xem thêm:  Các đơn vị hành chính Việt Nam trong tiếng Anh - 123Luat

B: Không. Đó là những lời của giảng viên.

2. A: Bạn có nghĩ rằng học hỏi từ những kinh nghiệm trong công việc luôn hiệu quả không?

B: Vâng, chắc chắn.

3. A: Làm thế nào để cha mẹ có thể khuyến khích con cái học cả đời?

B: Bằng cách nêu gương tốt.

4. A: Cái nào quan trọng hơn, kinh nghiệm làm việc hay bằng cấp?

B: Tôi nghĩ rằng đó là tùy thuộc vào từng tình huống cá nhân.

5. A: Đặt câu hỏi có khuyến khích học tập không?

B: Đúng vậy. Đó là cách dạy và học mới.

Vocabulary

Complete the sentences using the correct form of the words in the box (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng đúng của các từ trong hộp)

1. Self-motivation

2. pursuit, pursuit

3. self-directed

4. lifelong learners

5. improving

6. flexible

7. professional

8. voluntarily

Hướng dẫn dịch:

1. Động lực tự thân là một trong những phẩm chất cần thiết của người học suốt đời.

2. Điều chúng tôi muốn là nhìn thấy đứa trẻ theo đuổi kiến thức, chứ không phải kiếnthức theo đuổi đứa trẻ.

3. Tài liệu hướng dẫn người học trong việc học tập tự định hướng của họ.

4. Những người không ngừng học tập và tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới cho đến cuối đời được gọi là người học suốt đời.

5. Nhiều người coi học tập suốt đời là một cách cải thiện cuộc sống của họ.

6. Một người có kỹ năng quản lý thời gian tốt sẽ có thể đưa ra một kế hoạch linh hoạt để vừa tiếp tục học vừa làm.

7. Mọi người theo đuổi học tập suốt đời vì lý do cá nhân hoặc nghề nghiệp.

8. Để tận hưởng việc học trong suốt cuộc đời, bạn cần tự giác học và tham gia các khóa học.

Xem thêm:  Phân biệt Few và A few, Little và A little nhanh chóng - Pasal

Grammar

1. Use your own ideas to complete the sentences below, putting the verbs in brackets in the correct form as required. (Sử dụng những ý tưởng của riêng bạn để hoàn thành các câu dưới đây, đưa các động từ trong ngoặc ở hình thức đúng như yêu cầu)

1. Lifelong learning will be successful if the learner is self-motivated.

2. If that school provided better educational materials, the students would be more interested in lifelong learning.

3. If the lifelong learning programmes had started earlier this year, I could have arranged my schedule to attend some of them.

4. If he had not kept learning while working here, he would not be the director now.

5. If you do not develop leadership skills, you will have difficulties in working with your staff.

6. If I had followed your advice on professional training, I would have got a higher salary.

7. If he had completed the previous management course, he would be recruited to the team now.

8. If we had taken online courses, we would have saved more time.

Hướng dẫn dịch:

1. Học tập suốt đời sẽ thành công nếu người học tự động viên.

2. Nếu trường đó cung cấp tài liệu giáo dục tốt hơn, học sinh sẽ hứng thú hơn với việc học tập suốt đời.

3. Nếu các chương trình học tập suốt đời đã bắt đầu vào đầu năm nay, tôi có thể đã sắp xếp lịch trình của mình để tham dự một số chương trình đó.

4. Nếu anh ấy không tiếp tục học hỏi khi làm việc ở đây, anh ấy đã không là giám đốc bây giờ.

5. Nếu bạn không phát triển kỹ năng lãnh đạo, bạn sẽ gặp khó khăn trong quá trình làm việc với nhân viên của mình.

6. Nếu tôi làm theo lời khuyên của bạn về đào tạo chuyên môn, tôi đã có thể nhận được một mức lương cao hơn.

Xem thêm:  Tổng hợp từ lóng tiếng Anh thông dụng

7. Nếu anh ấy đã hoàn thành khóa học quản lý trước đó, anh ấy sẽ được tuyển dụng vào đội ngay bây giờ.

8. Nếu chúng tôi đã tham gia các khóa học trực tuyến, chúng tôi sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 10 khác:

 • Unit 10 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Angela and her granpa … 2. Work in pairs …

 • Language (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 62 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work with a partner … 2. Read the text about …

 • Speaking (trang 63 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Work with a partner …

 • Listening (trang 64 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Listen to a talk …

 • Writing (trang 65 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in groups … 2. Below is a bar …

 • Communication and Culture (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to a student … 2. In groups, discuss …

 • Looking Back (trang 68 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen and mark … 2. Practise these conversations …

 • Project (trang 69 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in groups … 2. Report the information …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: