Giải Review 1 – Skills SGK Tiếng Anh 7 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 1

Task 1. Read the passage and choose the correct answer A, B, or C.

(Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng là A, B hay C.)

What you choose makes what you are. Here are four things you can do to make you happy.

Enjoy adventures

Visit a new place, do a new thing, or talk to a new person. This brings you new knowledge and experience.

Laugh louder

Laughter makes you happy, and it has a magic power of making the hearer happy, too. Laughter is like medicine. It makes people live longer.

Love others fully

Express your love more often. Don’t keep it to yourself. You might not know how much you can make yourself and others happy by doing so.

Live positively

Remember that everybody has some valuable skills and abilities to contribute to life. Nobody is NOBODY. Learn to love and respect yourself and others. You’ll feel happy.

1. What can you do to get more knowledge?

A. Visit a new place.

B. Use your skills to contribute to life.

C. Love people around you.

2. What can you do to live longer?

A. Take adventures.

B. Laugh louder.

C. Live positively.

3. How good is it if you have a positive attitude?

A. You can laugh more.

B. You can do more things.

C. You can feel happy.

4. What is the purpose of this passage?

A. To change people’s ideas about life.

B. To give some advice on how to live happily.

C. To advise people to love others fully.

Xem thêm:  Các đơn vị hành chính Việt Nam trong tiếng Anh - 123Luat

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Những gì bạn chọn tạo nên chính bạn. Đây là 4 điều làm bạn hạnh phúc.

Thích phiêu lưu

Thăm một nơi mới, làm một điều mới, hoặc nói chuyện với một người mới. Điều này mang đến kiến thức và kinh nghiệm mới cho bạn.

Cười lớn hơn

Tiếng cười làm bạn hạnh phúc, và nó có một sức mạnh ma thuật làm cho người nghe hạnh phúc. Tiếng cười như thuốc. Nó làm bạn sống lâu hơn.

Yêu người khác trọn vẹn

Thể hiện tình yêu của bạn thường xuyên hơn. Đừng giữ nó cho riêng bạn. Bạn có thể không biết bạn có thể làm cho chính bạn và những người khác vui như thế nào khi làm điều đó.

Sống tích cực

Nhớ rằng mọi người có vài kỹ năng đáng giá và đóng góp cho cuộc sống. Không ai không là gì cả. Học cách yêu và tôn trọng bản thân bạn và người khác. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

1. Bạn có thể làm gì để có thêm kiến thức?

A. Thăm một nơi mới.

B. Sử dụng những kỹ năng của bạn để đóng góp cho cuộc sống.

C. Yêu những người xung quanh bạn.

2. Bạn có thể làm gì để sống lâu hơn?

A. Đi phiêu lưu.

B. Cười lớn hơn.

C. Sống tích cực.

3. Sẽ tốt như thế nào nếu bạn có một thái độ tích cực?

A. Bạn có thể cười nhiều hơn.

Xem thêm:  POV là gì? Giải thích POV là viết tắt của từ gì trên TikTok

B. Bạn có thể làm nhiều thứ hơn.

C. Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc.

4. Mục đích của bài đọc này là gì?

A. Để thay đổi ý kiến của mọi người về cuộc sống.

B. Để đưa ra một vài lời khuyên về cách sống hạnh phúc.

C. Để khuyên mọi người yêu thương người khác một cách trọn vẹn.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. C

4. B

1. What can you do to get more knowledge? => A. Visit a new place.

(Bạn có thể làm gì để có thêm kiến thức? => A. Thăm một nơi mới.)

2. What can you do to live longer? => B. Laugh louder.

(Bạn có thể làm gì để sống lâu hơn? => B. Cười lớn hơn.)

3. How good is it if you have a positive attitude? => C. You can feel happy.

(Sẽ tốt như thế nào nếu bạn có một thái độ tích cực? => C. Bạn có thể cảm thấy hạnh phúc.)

4. What is the purpose of this passage? => B. To give some advice on how to live happily.

(Mục đích của bài đọc này là gì? => B. Để đưa ra một vài lời khuyên về cách sống hạnh phúc.)