Unit 5 lớp 11: Listening trang 64 | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Rate this post

Tiếng Anh Unit 5 lớp 11: Listening trang 64

Video giải Tiếng Anh Unit 5 lớp 11: Being part of Asean: Listening

1. Match the words (1-6) with the words and phrases (a-f) to form compounds or meaningful phrases. Compare with a partner.

(Ghép các từ (1-6) với các từ / cụm (a-f) để tạo thành từ ghép hoặc những cụm từ có nghĩa. So sánh với bạn bên cạnh.)

Bài nghe:

Đáp án:

1-f

2-e

3-a

4-b

5-c

6-d

1. host country (nước chủ nhà)

2. host The ASEAN School Games (đăng cai Đại Hội Thể Thao Học Sinh Đông Nam Á)

3. Sports Council (hội đồng thể thao)

4. finish on top of the medal table (đứng đầu thành tích huy chương)

5. Go home empty-handed (ra về tay không)

6. promote solidarity and mutual understanding (thúc đẩy tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau)

2. Listen to a sports intructor’s talk. What is he talking about? Tick the correct box.

(Hăy nghe đoạn hội thoại của một hướng dẫn viên thể thao. Anh ấy đang nói về điều gì? Đán.h dấu vào ô đúng.)

a. The rules of the ASEAN Schools Games (Các quy tắc của Đại hội thể thao Học Sinh Đông Nam Á)

b. The countries that hosted ASEAN Schools Games (Các quốc gia đã đăng cai tổ chức Đại hội thể thao Học Sinh Đông Nam Á)

c. Five ASEAN Schools Games (Năm kỳ Đại hội thể thao Học Sinh Đông Nam Á)

d. Records set at the ASEAN Schools Games (Các kỷ lục được lập tại Đại hội thể thao Học Sinh Đông Nam Á)

Đáp án:

c. Five ASEAN Schools Games

Nội dung bài nghe:

Hello, everybody. Today I’d like to talk about one of the ASEAN sports activities.

ASG stands for ASIAN School Games. This event is organised every year by an ASEAN member state. The organisation that supports the ASG is the ASEAN School Sports Council (ASSC). ASSC promotes sports activities for school students in ASEAN member states.

The ASG aims to establish and strengthen friendship among ASEAN students. When participating in ASG sports events and cultural exchanges, the ASEAN youth have a chance to learn more about the culture and history of ASEAN and its member states. They also share information and experience, which promotes solidarity and mutual understanding among young people.

The first ASG took place in 2009 in Thailand. Thailand finished on top of the medal table with 72 gold medals. Viet Nam was second with 18 gold medals. The second ASG was organised in 2010 in Malaysia. Malaysia was first with 45 gold medals, followed by Thailand with 32. Singapore hosted the third ASG in 2011. Thailand won the Games with 29 gold medals. Singapore was second with 26. The fourth ASG was held in 2012 in Indonesia. Thailand dominated the Games again and won 38 gold medals. Indonesia was second with 33 gold medals.

Xem thêm:  Cấu trúc So far trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng - IELTS Vietop

The fifth ASG took place in Viet Nam in 2013. The host dominated the Games and finished on top of the medal table with 50 gold medals. Malaysia was second with 25. None of the teams went home empty-handed.

I have more detailed information about each ASG. Just come and talk to me if you aril interested.

Hướng dẫn dịch:

Chào mọi người. Hôm nay tôi muốn nói về một trong những hoạt động thể thao của ASEAN.

ASG là viết tắt của ASEAN School Games. Sự kiện này được tổ chức hàng năm bởi một quốc gia thành viên ASEAN. Tổ chức hỗ trợ ASG là Hội đồng Thể thao Trường học ASEAN (ASSC). ASSC thúc đẩy hoạt động thể thao cho học sinh các nước thành viên ASEAN.

ASG nhằm mục đích thiết lập và tăng cường tình hữu nghị giữa các sinh viên ASEAN. Khi tham gia các sự kiện thể thao ASG và giao lưu văn hoá, thanh niên ASEAN có cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hoá và lịch sử của ASEAN và các quốc gia thành viên. Họ cũng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, thúc đẩy sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa những người trẻ tuổi.

ASG đầu tiên diễn ra vào năm 2009 tại Thái Lan. Thái Lan đã đứng đầu về thành tích huy chương với 72 huy chương vàng. Việt Nam đứng thứ hai với 18 huy chương vàng. ASG thứ hai được tổ chức vào năm 2010 tại Malaysia. Malaysia lần đầu tiên có 45 huy chương vàng, tiếp theo là Thái Lan với 32. Singapore là nước dẫn đầu ASG thứ ba vào năm 2011. Thái Lan đã giành giải với 29 huy chương vàng. Singapore đứng thứ hai với 26. ASG thứ tư được tổ chức vào năm 2012 tại Indonesia. Thái Lan lại chiếm ưu thế trong Thế vận hội và giành được 38 huy chương vàng. Indonesia đứng thứ hai với 33 huy chương vàng.

Xem thêm:  Unit 1 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

ASG lần thứ 5 đã diễn ra tại Việt Nam vào năm 2013. Chủ nhà đã thống trị giải vô địch Game và đứng đầu bảng huy chương với 50 huy chương vàng. Malaysia đứng thứ hai với 25 huy chương. Không ai trong số các đội trở về nhà tay không.

Tôi còn có những thông tin chi tiết về mỗi kì ASG nữa. Hãy đến và chuyện trò với tôi nếu bạn quan tâm đến nó nhé.

3. Listen again and decide if the statements arc true (T) or false (F).

(Nghe lại lần nữa và xem thử những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:

Đáp án:

1.F

2.T

3.T

4.F

5.F

1 – F. ASG stands for ASEAN Schools Games, an event that is organised every two years in one of the ASEAN member state.

(ASG là viết tắt của ASEAN Schools Games, một sự kiện được tổ chức hai năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên ASEAN.)

2 – T. The organisation that supports the ASG is the ASEAN Schools Sports Council (ASSC).

(Tổ chức hỗ trợ ASG là Hội đồng Thể thao Trường học ASEAN (ASSC).)

3 – T. The ASG aims to establish and promote friendship among ASEAN students.

(ASG nhằm thiết lập và thúc đẩy tình hữu nghị giữa các học sinh ASEAN.)

4 – F. The ASG offers the ASEAN youth a chance to discuss current issues in the region.

(ASG cho thanh thiếu niên ASEAN cơ hội để thảo luận các vấn đề hiện tại trong khu vực.)

5 – F. Some of the teams went home empty-handed.

(Một số đội trở về tay không.)

4. Listen again and complete the following ASG medal table.

(Nghe lại lần nữa và hoàn thành bảng huy chương Đại Hội Thể Thao Học Sinh Đông Nam Á bên dưới.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. Vietnam (18)

2. Malaysia (45)

3. Singapore (26)

4. Indonesia (33)

5. Vietnam (50)

5. Find out information about a sports activity held at your school or in your community. Share your information with a partner.

(Tìm thông tin về một hoạt động thể thao được tổ chức ở trường em hoặc nơi em ở. Chia sẻ thông tin với bạn bên cạnh.)

Lời giải chi tiết:

Every year, on the Vietnamese teacher’s day, our school will organise sports competitions, of which badminton is the most interesting. All the students are excited to participate in. Classes will choose the best players to take part in the competition. The competition is held on November 19th, and the results are announced on November 20th. The winning team is rewarded with 1 million VND, second prize is 800,000 VND and the third prize is 500,000 VND. In addition to badminton, there are many other sports activities such as soccer, basketball, volleyball, etc. These events are also held to encourage students to get involved in the competition and improve their health.

Xem thêm:  Cấu trúc giả định trong tiếng Anh đầy đủ nhất - Step Up English

Tạm dịch:

Hàng năm, vào ngày nhà giáo Việt Nam, trường chúng tôi sẽ tổ chức các cuộc thi thể thao, trong đó thi đấu cầu lông là thú vị nhất. Tất cả học sinh đều hào hứng tham gia. Các lớp sẽ chọn những người chơi giỏi nhất để tham gia vào cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức vào ngày 19 tháng 11, và kết quả sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 11. Đội chiến thắng sẽ được thưởng 1 triệu đồng, giải nhì là 800.000 đồng và giải ba là 500.000 đồng. Bên cạnh đó có rất nhiều những hoạt động thể thao khác được tổ chức như là bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, vân vân. Các sự kiện này cũng được tổ chức để khuyến khích các bạn học sinh tham gia thi đấu và nâng cao rèn luyện sức khỏe

Bài giảng Tiếng Anh Unit 5 lớp 11: Being part of Asean: Listening

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 chi tiết, hay khác:

Unit 5: Getting started (trang 58): Listen and read…

Unit 5: Language (trang 60): Complete the sentences (1-6), using the words in the box…

Unit 5: Reading (trang 62): Match the countries with their national flags. Check the answers with a partner…

Unit 5: Speaking (trang 63): Match each country with its capital city and listen to check your answer…

Unit 5: Writing (trang 64, 65): Read the following information about Viet Nam…

Unit 5: Communication and Culture (trang 66): Read the school notice about the Singapore Scholarships and the ASEAN Scholarships…

Unit 5: Looking back (trang 68): Listen and practise saying the following sentences. Mark the intonation: rising (↗) or falling (↘)…

Unit 5: Project (trang 69): Work in two groups…