Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 10 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Rate this post

Hướng dẫn giải Bài Luyện tập chung trang 10 sgk Toán 7 tập 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 10 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức bao gồm đầy đủ phần lí thuyết kèm bài giải các câu hỏi, hoạt động, luyện tập, vận dụng và bài tập, giúp các bạn học sinh học tốt môn toán 7.

GIẢI BÀI TẬP LUYỆN TẬP CHUNG

Sau đây là phần Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 10 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập các bạn xem dưới đây:

Giải bài 6.11 trang 10 Toán 7 tập 2 KNTT

Lập các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức ( 3x = 4y ,(x,y ne 0)).

Bài giải:

Các tỉ lệ thức có thể được là:

(dfrac{3}{4} = dfrac{y}{x}; ,dfrac{3}{y} = dfrac{4}{x}; ,dfrac{x}{4} = dfrac{y}{3}; ,dfrac{x}{y} = dfrac{4}{3}).

Giải bài 6.12 trang 10 Toán 7 tập 2 KNTT

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số: $5; 10; 25; 50$.

Bài giải:

Ta chỉ có thể lập được một đẳng thức từ bốn số đã cho: $5.50 = 10.25$

Xem thêm:  Giải bài tập trang 40, 41 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 - Luyện tập, Ph

Do đó các tỉ lệ thức có thể được là:

(dfrac{5}{{10}} = dfrac{{25}}{{50}}; ,dfrac{5}{{25}} = dfrac{{10}}{{50}}; ,dfrac{{50}}{{10}} = dfrac{{25}}{5}; ,dfrac{{50}}{{25}} = dfrac{{10}}{5}).

Giải bài 6.13 trang 10 Toán 7 tập 2 KNTT

Tìm $x$ và $y$, biết:

a) (dfrac{x}{y} = dfrac{5}{3}) và $x+y = 16$;

b) (dfrac{x}{y} = dfrac{9}{4}) và $x – y = -15$.

Bài giải:

a) Vì (dfrac{x}{y} = dfrac{5}{3} Rightarrow dfrac{x}{5} = dfrac{y}{3})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$dfrac{x}{5} = dfrac{y}{3} = dfrac{{x + y}}{{5 + 3}} = dfrac{{16}}{8} = 2\ Rightarrow x = 2.5 = 10\y = 2.3 = 6$

Vậy $x=10, ,y=6$.

b) Vì (dfrac{x}{y} = dfrac{9}{4} Rightarrow dfrac{x}{9} = dfrac{y}{4})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$dfrac{x}{9} = dfrac{y}{4} = dfrac{{x – y}}{{9 – 4}} = dfrac{{ – 15}}{5} = – 3\ Rightarrow x = ( – 3).9 = – 27\y = ( – 3).4 = – 12$

Vậy $x = -27, ,y = -12$.

Giải bài 6.14 trang 10 Toán 7 tập 2 KNTT

Tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết số học sinh của một lớp nhiều hơn lớp kia là 2 em.

Bài giải:

Gọi số học sinh 2 lớp lần lượt là $x, y$ (học sinh) $(x,y > 0)$

Vì tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là $0,95$ nên:

(dfrac{x}{y} = 0,95)( Rightarrow dfrac{x}{{0,95}} = dfrac{y}{1}) và $x < y$

Mà số học sinh của một lớp nhiều hơn lớp kia là 2 em nên $y – x = 2$

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$dfrac{y}{1} = dfrac{x}{{0,95}} = dfrac{{y – x}}{{1 – 0,95}} = dfrac{2}{{0,05}} = 40\ Rightarrow y = 40.1 = 40\x = 40.0,95 = 38$

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 33 34 sgk Toán 7 tập 1 Chân Trời Sáng

Vậy số học sinh của hai lớp 7A và 7B lần lượt là $38$ học sinh và $40$ học sinh.

Giải bài 6.15 trang 10 Toán 7 tập 2 KNTT

Người ta định làm một con đường trong 15 ngày. Một đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc. Hỏi phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn (biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau)?

Bài giải:

♦ Cách 1:

Gọi số người cần hoàn thành công việc đúng hạn là $x$ (người) $(x in N^*)$

Vì đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc nên đội 45 người làm 20 ngày mới xong công việc.

Vì tích số người và thời gian hoàn thành là không đổi nên:

$15.x=45.20$

(Rightarrow x = dfrac{{45.20}}{{15}} = 60)

Vậy cần bổ sung thêm: $60 – 45 = 15$ người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn.

♦ Cách 2:

Vì đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc nên đội 45 người làm 20 ngày mới xong công việc.

Khi đó $45.20 = 900$ người làm trong 1 ngày thì hoàn thành công việc.

Để hoàn thành công việc trong 15 ngày thì cần $900 : 15 = 60$ (người).

Vậy cần bổ sung thêm: $60 – 45 = 15$ người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn.

Giải bài 6.16 trang 10 Toán 7 tập 2 KNTT

Tìm ba số $x, y, z$ biết rằng: (dfrac{x}{2} = dfrac{y}{3} = dfrac{z}{4}) và $x+2y – 3z = -12$.

Xem thêm:  Giải Toán 7 trang 42 Tập 1 Chân trời sáng tạo - VietJack.com

Bài giải:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

$dfrac{x}{2} = dfrac{y}{3} = dfrac{z}{4} = dfrac{{x + 2y – 3z}}{{2 + 2.3 – 3.4}} = dfrac{{ – 12}}{{ – 4}} = 3\ Rightarrow x = 3.2 = 6\y = 3.3 = 9\z = 3.4 = 12$

Vậy $x = 6, ,y = 9, ,z = 12$.

Bài trước:

👉 Giải bài 7 8 9 10 trang 9 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Giải bài 17 18 19 20 21 trang 14 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Giải bài 11 12 13 14 15 16 trang 10 sgk Toán 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn toán 7 tốt nhất!

“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com“