Unit 12 lớp 8: Getting started trang 58, 59 | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Rate this post

Tiếng Anh 8 Unit 12: Getting started trang 58, 59

Video giải Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets: Getting started

1. (Trang 58 – Tiếng anh 8) Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Bài nghe:

What could happen to Earth?

Duong: Do you know, Trang and I saw a very interesting film yesterday!

Nhi: What was it?

Duong: Star Trek Into Darkness.

Nhi: Oh, I like this series, but I’ve only seen Star Trek 2009. What’s Into Darkness about?

Duong: Well, after their adventures on the journey to Nibiru planet in Star Trek 2009, Captain James Kirk and his crew return to Earth on the Enterprise in 2259. However, they then have to fight a dangerous terrorist John Harrison, who wants to destroy Earth.

Nhi: Sounds thrilling!

Duong: Yes, it was! Actually, Kirk dies trying to stop him, but fortunately, he comes back to life. It’s just a film, after all!

Nhi: A happy ending! But it does make me think about the real world… Could Earth ever be in that kind of danger?

Duong: That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

Nhi: And how did you answer?

Duong: I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

Nhi: Ha! That’s true, nobody knows.

Hướng dẫn dịch:

Dương: Bạn có biết, Trang và mình đã xem một bộ phim rất hấp dẫn ngày hôm qua đấy!

Nhi: Nó là gì?

Dương: Star Trek into Darkness.

Nhi: Ồ, mình thích loại phim này, nhưng mình chỉ xem Star Trek 2009. Into the Darkness nói về gì?

Dương: À, sau cuộc phiêu lưu của họ trên chuyến hành trình đến hành tinh Nibiru trong Star Trek 2009, Thuyền trưởng James Kirk và đội anh ta trở lại Trái đất trên chiếc Enterprise trong năm 2259. Tuy nhiên, họ đã có một cuộc chiến chống tên khủng bố nguy hiểm John Harrises người mà muốn phá hủy Trái đất.

Xem thêm:  Giải SGK Unit 2 lớp 8 Making Arrangements - VnDoc.com

Nhi: Nghe thật ly kỳ!

Dương: Đúng vậy. Thật ra Kirk chết khi cố gắng ngăn hắn, nhưng may là anh ấy đã sống lại. Sau cùng thì nó chỉ là phim thôi!

Nhi: Một kết thúc vui. Nhưng nó làm mình nghĩ về thế giới thật… Trái đất có thể bị nguy hại như vậy không?

Dương: Nghe buồn cười quá, Trang cũng hỏi mình rằng mình có nghĩ là điều gì sẽ xảy ra với Trái đất trong tương lai không?

Nhi: Cậu trả lời như thế nào?

Dương: Mình nói rằng mình không biết nhưng Trái đất có thể bị điều khiển bởi người ngoài hành tinh.

Nhi: Ha! Đúng vậy, không ai biết được.

a. Tick () true (T) or false (F)

(Chọn đúng (T) hay sai (F).)

Đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Dương và Trang đã xem một bộ phim chán vào ngày hôm qua.

=> They saw a very interesting film.

2.Nhi đã xem Star Trek 2009.

3. Star Trek là phim phi hư cấu

=> It is a fiction film.

4.Nhi và Trang thỉnh thoảng nghĩ về tương lai của thế giới.

5. Dương dường như chắc chắn về tương lai của Trái đất.

=> She said she hadn’t known.

b. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

Đáp án:

1. James Kirk is the captain of the spaceship.

2. They went to Nibiru planet.

3. It happens in 2259.

4. It’s the name of the spaceship that the crew travels on.

5. He wants to destroy the Earth.

Hướng dẫn dịch:

1.Ai là thuyền trưởng của con tàu không gian? => James Kirk là thuyền trưởng của tàu không gian.

2. Phi hành đoàn đã đi đâu trong Star Trek 2009? => Họ đi đến hành tinh Nibiru.

Xem thêm:  Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous) và bài

3. Câu chuyện trong Star Trek Into Darkness đã xảy ra khi nào? => Nó xảy ra trong năm 2259.

4. Bạn nghĩ Enterprise là gì? => Nó là tên của tàu không gian mà phi hành đoàn đi trên đó.

5. John Harrison muốn làm gì? => Hắn muốn phá hủy Trái Đất.

c. Can you find the sentences in reported speech in the conversation? Underline them.

(Em có thể tìm những câu mà ở dạng câu tường thuật trong bài đàm thoại không? Gạch dưới chúng.)

Hướng dẫn trả lời:

– That’s funny, Trang also asked me what I thought would happen to Earth in the future.

(Thật buồn cười, Trang cũng hỏi tôi rằng tôi có nghĩ về điều gì sẽ xảy ra với trái đất trong tương lại không.)

– I said I didn’t know but that Earth might be run by aliens!

(Tôi đã nói rằng tôi không biêt nhưng Trái Đất có thể bị điều khiển bởi người ngoài hành tinh!)

2. (Trang 59 – Tiếng anh 8) Use the words/ phrases in the box to label the pictures. Then listen and repeat.

(Sử dụng từ hoặc cụm từ trong khung để gọi tên hình ảnh. Sau đó nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. aliens (người ngoài hành tinh)

2. space buggy (toa không gian)

3. UFO (vật thể bay không xác định)

4. weightless (không trọng lực)

5. galaxy (thiên hà)

6. spaceship (tàu không gian)

7. solar system (hệ mặt trời)

8. planet (hành tinh)

3. (Trang 59 – Tiếng anh 8) Use the words/ phrases in 2 to fill the blanks.

Đáp án:

1. aliens

2. UFO

3. space buggy

4. planet; planet

5. weightless

6. solar system

7. galaxy

8. spaceship

Hướng dẫn dịch:

1. Những người ngoài hành tinh màu xanh lá và họ có đầu to và mắt to

Xem thêm:  Auxiliary Verbs - Tấn tần tật về "Trợ động từ" trong tiếng Anh

2. Những người ngoài hành tinh ra khỏi một vật thể bay không định, mà trông như một cái đĩa.

3. Một toa không gian là một phương tiện được dùng để di trên mặt trăng.

4. Một mặt trăng di chuyển quanh một hành tinh và một hành tinh chuyển quanh một mặt trăng.

5. Trong một môi trường không trọng lực, mọi thứ bay bổng không kiểm soát.

6. Có 8 hành tinh mà di chuyển quanh Mặt trời trong hệ mặt trời của chúng ta.

7. Chúng ta không biết có bao nhiêu hệ mặt trời trong mỗi thiên hà.

8. Vostok 1 là tên của phi thuyền mà trong đó Yuri Gagarin đã bay vào không gian.

4. (Trang 59 – Tiếng anh 8) Game: What and where (Trò chơi: WHAT AND WHERE)

Listen and follow the teacher’s instructions to phay the game.

Lời giải chi tiết:

(Nghe và theo hướng dẫn giáo viên để chơi trò chơi.)

Bài giảng Tiếng Anh 8 Unit 12: Life On Other Planets: Getting started

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 chi tiết, hay khác:

Unit 12: A closer look 1 (trang 60): Use the names of the planets in the box to label the diagram of the solar system…

Unit 12: A closer look 2 (trang 61, 62): Use may/ might to fill each of the blank…

Unit 12: Communication (trang 63): Five teenagers are discussing the possibility of other life forms in our galaxy…

Unit 12: Skill 1 (trang 64): Look at the pictures and discuss the questions…

Unit 12: Skill 2 (trang 65): Work in pairs. Describe the pictures and answer the questions…

Unit 12: Looking back (trang 67): Rearrange the letter to label the pictures…

Unit 12: Project (trang 67): Write the phrases in the box under the pictures, and then answer the questions…