Unit 7 lớp 12: Writing | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Unit 7 lớp 12: Writing

1 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns. (Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

1. costly to train the operating staff and upgrade the computer programs

2. complete tasks faster and more precisely than humans

3. have fewer errors and defects

4. malfunctions due to computer system crashes

5. hackers taking control of computers and causing damage

6. reduce the workforce and cost of production

Đáp án:

AdvantagesDisadvantages 2, 3, 61, 4, 5

Hướng dẫn dịch:

1. tốn ​​kém để đào tạo nhân viên vận hành và nâng cấp các chương trình máy tính

2. hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn con người

3. có ít lỗi và khuyết tật hơn

4. trục trặc do hệ thống máy tính bị treo

5. tin tặc chiếm quyền kiểm soát máy tính và gây ra thiệt hại

6. giảm lực lượng lao động và chi phí sản xuất

2 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Read and combine the sentence halves. (Đọc và kết hợp 2 nửa của câu.)

1. A.I. robots are widely used in many areas,

2. Obviously, robots bring advantages to many areas;

3. The use of robots can replace the human workforce

4. They can not only complete tasks faster than humans,

5. In hospitals, robots will work as medical doctors performing operations on patients,

6. When attacked by malware or viruses, or disabled by power failure,

a. A.I. robots may lead to the misuse and destruction to the world.

b. and reduce the cost of production.

c. including the car and food industries, and medicine.

d. and helping human doctors to identify damaged organs.

e. however, there are also disadvantages using them.

f. but can also make fewer errors than humans.

Đáp án:

1. d2. f3. b4. a5. c6. e

3 (trang 25-SGK tiếng anh 12). Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3. (Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Xem thêm:  30+ cách nói xin chào trong tiếng Anh (chinh phục mọi tình huống)

Introduction

• robots are widely used in the food industry and medicine

• they have advantages and disadvantages

Body

• advantages: ______

• disadvantages: ______

Conclusion

• replace humans in stressful and dangerous work

• the advantages outweigh the disadvantages

Đáp án:

advantagesdisadvantages reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do researchbecome useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices

Intelligent Robots play a vital role in modern days. Besides benefits, we must consider disadvantages when using them.

First, look at the most positive points. Thanks to robots and A.I technology, the number of workforce can be reduced but the production even increases more, especially in the manufacturing industry. The robots can perform the tasks faster than the humans and much more consistently and accurately. They can work at places 24/7 without any salary and food. Additionally, they don’t get bored. In medicine, they helps doctors to diagnose diseases, do the surgeries, especially tiny surgeries with highest accuracy. In some hospitals, the robotic pets can help the patients with depression and they keep them active.

On the contrary, robots bring about some troubles. First and for most, training is needed to operate the system, so we need to pay for scientists and trainees, maintenance and reparation expenditure, which raise the cost overall. Another point I’d like to mention is the machine malfunction, which creates lots of troubles and confusions, and even sometimes leads to unexpected accidents. It’s reported that a robot in a car manufacturing factory killed a worker. This results in a worrisome of people using A. I for medical purposes. Furthermore, the robots are not able to act any different from what they are programmed to do. With the heavy application of robots, the humans may become overly dependent on the machines, losing their mental capacities. If the control of robots goes in the wrong hands, the robots may cause the destruction.

Xem thêm:  Language Review 3 lớp 8 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

In conclusion, I suppose that we need to take advantages of A.I to make our life better, but remember its dangers and risks to take precaution timely.

Hướng dẫn dịch:

Robot thông minh đóng một vai trò quan trọng trong thời hiện đại ngày nay. Ngoài lợi ích, chúng ta phải xem xét những bất lợi khi sử dụng chúng.

Trước tiên, hãy nhìn vào những điểm tích cực nhất. Nhờ robot và công nghệ A.I, số lượng lao động có thể giảm xuống nhưng năng suất thậm chí còn tăng nhiều hơn, đặc biệt là trong ngành chế tạo. Các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn con người và hơn nữa một cách nhất quán và chính xác. Chúng có thể làm việc tại các địa điểm 24/7 mà không cần có lương hay thực ăn. Ngoài ra, chúng không cảm thấy buồn chán. Trong y học, chúng giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật, đặc biệt là các tiểu phẫu với độ chính xác cao nhất. Ở một số bệnh viện, thú nuôi robot có thể giúp bệnh nhân trầm cảm và giữ họ hoạt động.

Ngược lại, robot tạo ra một số rắc rối. Đầu tiên nhất, đào tạo là cần thiết để vận hành hệ thống, do đó chúng ta cần phải trả cho các nhà khoa học và học viên, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, làm tăng chi phí tổng thể. Một điểm tôi muốn đề cập đến là sự cố máy móc, tạo ra nhiều rắc rối, và thậm chí đôi khi dẫn đến những tai nạn không ngờ đến. Đã được ghi nhận rằng một robot trong một nhà máy sản xuất xe hơi giết chết một công nhân. Điều này dẫn đến một sự đáng lo ngại của người sử dụng A.I cho mục đích y tế. Hơn nữa, các robot không thể hành động khác với những gì chúng được lập trình để làm. Với việc ứng dụng nhiều robot, con người có thể trở nên quá phụ thuộc vào máy móc, mất khả năng tinh thần của họ. Nếu sự kiểm soát của robot đi sai hướng, các robot có thể gây ra sự phá hủy.

Xem thêm:  Giải Skills 2 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới - Loigiaihay.com

Tóm lại, tôi cho rằng chúng ta cần tận dụng lợi thế của A.I để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng hãy nhớ đến những nguy cơ và rủi ro của nó để kịp thời phòng ngừa.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 7 khác:

 • Unit 7 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Nam and Mai are talking … 2. Answer the following questions …

 • Language (trang 20-21 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match the words … 2. Complete the following …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 22-23 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Discuss what the pictures … 2. Read the following text …

 • Speaking (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Work in pairs … 2. Read and complete …

 • Listening (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match each word … 2. Listen to the conversation …

 • Writing (trang 25 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Put the following phrases … 2. Read and combine …

 • Communication and Culture (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to a conversation … 2. Work in groups …

 • Looking Back (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen and mark … 1. Complete the sentences …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 12 mới) Work in group …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: