Cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh – StudyTiengAnh.vn

Rate this post

Khi muốn hỏi thông tin bằng tiếng Anh, chúng ta thường sử dụng các từ để hỏi Wh-questions words bao gồm: What, When, Where, Who, Whom, Which, Whose, Why và How. When là một trong số đó, được dùng để hỏi về thời gian, thời điểm. Ngoài ra When với vai trò từ nối và trong mệnh đề quan hệ. hãy cùng tìm hiểu về cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh nhé!

1. Sử dụng when làm từ để hỏi

Chúng ta sử dụng When làm từ để hỏi khi muốn biết thông tin về thời điểm một điều gì đó xảy ra:

Công thức chung:

When + an auxiliary verb (be, do or have) + subject + main verb ?

Hoặc

When + a modal verb + subject + main verb ?

Trong đó, theo sau When là một trợ động từ (be, do, have) được chia theo thì và chủ ngữ, hoặc là một Modal Verb (can, could, should,…). Ta có thể dùng When ngay cả trong câu hỏi gián tiếp.

Cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh

Khi muốn hỏi về thời gian, ta có thể dùng When?

Ví dụ:

  • – When did you leave? (Bạn đã rời đi khi nào vậy?)
  • – When will you know the result of the exam? (Lúc nào thì bạn sẽ biết kết quả của bài kiểm tra?)
  • – She asked me when I would be ready to start the job. (Cô ấy hỏi khi nào thì tôi sẽ sẵn sàng cho công việc?)
  • – I wonder when the new computers will arrive. (Tôi tự hỏi rằng khi nào thì máy tính mới sẽ đến?)
Xem thêm:  Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

2. Cấu trúc và cách dùng When – Từ nối và trong mệnh đề quan hệ.

Chúng ta sử dụng When làm từ nối với ý nghĩa tương đương với “at the time that” (tại thời điểm đó). Mệnh đề chứa When là mệnh đề phụ, nếu mệnh đề chứa When đứng trước mệnh đề chính, chúng ta cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách.

Nói về việc xảy ra trong quá khứ:

– When I was young, there were no houses here. (Khi tôi còn bé, chẳng có ngôi nhà nào ở đây cả)

Nói về việc xảy ra ở hiện tại

– When you start the engine, there’s a strange noise. (Khi tôi khởi động động cơ, có một tiếng động lạ)

Nói về việc xảy ra ở tương lai; trong trường hợp nói về tương lai, ta phải chia mệnh đề với When ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành, không được chia mệnh đề với When ở thì tương lai:

– When the new park opens, I’ll go there every day. (Khi công viên mới mở cửa, tôi sẽ đến đó chơi vài ngày)

Không được dùng: When the new park will open, I’ll go there every day.

– When I’ve finished my homework, I’m going to phone Marita. (Lúc tôi vừa hoàn thành bài tập về nhà, tôi sẽ gọi cho Marita.)

Chúng ta cũng có thể sử dụng When làm nối với ý nghĩa tương đương với “considering that” (Xem xét rằng):

Xem thêm:  Review 4 - Skills trang 72 SGK Tiếng Anh 11 mới - Loigiaihay.com

– What’s the point in going out when we have to be home by eleven o’clock? (Chúng ta sẽ phải ở ngoài đấy, vậy nên hãy xem xét việc về nhà trước 11 giờ nhé?

Cấu trúc và cách dùng When trong tiếng Anh

Không phải lúc này thì là khi nào? – When?

Chúng ta cũng có thể sử dụng When làm đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ:

Ví dụ:

  • – That was the week when we booked our holiday. (Đó là tuần mà chúng tôi đã đặt vé cho kỳ nghỉ)
  • – The parcel arrived in the post at 11 am, when I was still at work. (Bưu kiện đến lúc 11 giờ sáng, khi tôi vẫn còn làm việc)

3. Cấu trúc và cách dùng When – Since, When, hay là Since when?

When hay since?

Cũng mang ý nghĩa “at the time that”. Chúng ta dùng “since” để chỉ một thời điểm cụ thể trong quá khứ kéo dài đến một điểm khác trong quá khứ hoặn đến hiện tại:

– I have been having a boring time since I came back home.

Không dùng: I have been having a boring time when I came back home.

Since when?

Chúng ta có thể dùng “Since when” để hỏi thời điểm điều gì đó diễn ra. Chúng ta thường dùng từ này để tỏ thái độ ngạc nhiên về điều gì đó:

Ví dụ:

  • A: Hilary’s working at the Art Museum now.
  • B: Really? Since when?
  • A: Oh, she’s been there about three months.

Chúc các bạn học tốt Tiếng Anh nhé!

Xem thêm:  Bàn chân tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Phúc Nguyễn.