Unit 9 lớp 11: Writing trang 54 | Giải bài tập Tiếng Anh 11 – vietjack.me

Rate this post

Tiếng Anh 11 Unit 9: Writing trang 54

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future: Writing

1. Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities. Read Tanaka’s email and answer the questions.

(Hùng và bạn cậu ấy Tanaka đang trao đổi thư nói về tương lai thành phố của họ. Hãy đọc thư của Tanaka rồi trả lời câu hỏi.)

To: Hung LeSubject: Tokyo of the future

Dear Hung,

I received your email last week, but I couldn’t answer your question right away. You asked me what Tokyo would look like forty years from now. What a difficult question! To tell you the truth, I have had to think very hard and have finally come up with two predictions.

If I take an optimistic viewpoint, I think Tokyo will be a more liveable city. Now it has quite a good public transport system. But people still complain about overcrowded trains during the rush hour. That’s why I believe the government will use advanced technology to build faster trains and make people’s life more comfortable. What’s more, robots will be used to help with the housework. Thus, people will have more time for relaxation.

But if I take the pessimistic viewpoint, Tokyo won’t be a safe place to live in. Nuclear and radiation accidents have always scared me. People’s lives will also continue to be threatened because of the continuous risk of earthquakes and tsunamis here.

Well, Hung, I hope you are satisfied with my answer. And here is my question: What will Viet Nam’s capital city look like in the future? I’m looking forward to your reply.

With best wishes,

Tanaka

Đáp án:

1. Why did Tanaka write this email?

(Tại sao Tanaka viết thư này?)

=> To answer Hung’s question about Tokyo in the future.

(Để trả lời câu hỏi của Hùng về Tokyo trong tương lai)

2. Why does Tanaka think Tokyo will be a more liveable city?

(Tại sao Tanaka nghĩ Tokyo sẽ là một thành phố dễ sống hơn?)

=> Because the government will use advanced technology to deal with the transport problem and make people’s life easier and more comfortable.

(Bởi vì chính phủ sẽ sử dụng công nghệ cao để giải quyết các vấn đề giao thông và khiến cho cuộc sống của người dân dễ dàng hơn và thoải mái hơn.)

3. What makes Tokyo an unsafe place to live in according to Tanaka?

(Theo Tanaka điều gì khiến Tokyo trở thành một nơi không an toàn để sống?)

=> Tokyo is threatened by nuclear and radiation accidents and natural disasters (earthquakes and tsunamis.)

(Tokyo bị đe doạ bởi tai nạn hạt nhân và phóng xạ và thiên tai (động đất và sóng thần).)

4. What does Tanaka want to know?

(Tanaka muốn biết điều gì?)

=> Tanaka wants to know Hung’s viewpoint on Viet Nam’s capital city in the future.

Xem thêm:  Tất Tần Tật Kiến Thức Về Nguyên âm Và Phụ âm Trong Tiếng Anh

(Tanaka muốn biết quan điểm của Hùng đối với thủ đô của Việt Nam trong tương lai.)

2. Put the sections of the email in the correct order.

(Hãy xếp các phần trong bức thư điện tử theo đúng thứ tự.)

Đáp án:

1.g

2.a

3.c

4.b

5.f

6.d

7.e

1. g Recipient: người nhận

2. a Subject of the email: chủ đề của thư

3. c Salutation: phần chào hỏi

4. b Reason for writing: lý do viết thư

5. f Sender’s preditions and explanations: những dự đoán và diễn giải của người gửi

6. d Closing: phần chào cuối thư

7. e Sender’s name: tên người gửi

3. Use the information below about New York City to write an email of about 160-180 words to a friend.

(Dùng thông tin dưới đây về thành phố New York để viết một lá thư điện tử khoảng 160-180 từ cho một người bạn.)

NEW YORK CITY in 2050

– Optimistic viewpoint (NYC – an eco city):

promote self-driving electric taxis ⇒ to deal with crowded public transport; use city’s building roofs for gardens fertilised with compost ⇒ to recycle rubbish and reduce pollution; build offshore wind farms ⇒ to replace ageing electricity network

– Pessimistic viewpoint (NYC – an unsafe place):

failure to control the use of guns ⇒ high crime rates; natural disasters (floods, storms) and effects of global warming ⇒ flooding and damaged infrastructure

Gợi ý:

Dear Nam.

I received your email last week, in which you asked me about my city New York in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 New York will become a more liveable city? than ever before for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan la promote self-driving electric taxis to deal with crowded public transport. In addition, the city dwellers are encouraged to use the city’s building roofs for gardens fertilised with compost in order to recycle rubbish and reduce pollution. The government will also build offshore windfarms to replace ageing electricity network.

On the other hand, pessimistic people think that the city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of guns, and therefore the crime rate; will be higher. People’s lives will also continue to be threatened because of natural disasters such as floods, storms, earthquakes. The effects of global warming have grea: impacts on the city dwellers.

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Nam.

Best wishes,

John

Hướng dẫn dịch:

Nam thân mến,

Tôi nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố New York của tôi năm 2050. Có những ý tưởng khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Xem thêm:  Svc trong tiếng Anh là gì - biquyetxaynha

Chúng ta hãy có một quan điểm lạc quan. Năm 2050 New York sẽ trở thành một thành phố có thể sống được? hơn bao giờ hết vì nhiều lý do. Các nhà chức trách thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận là thúc đẩy taxi điện tự lái để giảm giao thông công cộng đông đúc. Thêm vào đó, người dân thành thị được khuyến khích sử dụng mái nhà của thành phố để làm vườn phân bón cho cây hữu cơ để phân hủy rác thải và giảm ô nhiễm. Chính phủ cũng sẽ xây dựng trang trại nông nghiệp bên ngoài để thay thế mạng lưới điện lão hóa.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng cuộc sống thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng súng, và do đó tỷ lệ tội phạm; sẽ cao hơn. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe doạ do thiên tai như lũ lụt, bão, động đất. Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng xấu đến người dân thành thị.

Đó là tất cả về câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Nam.

Gửi lời chúc tốt nhất,

4. Write your predictions about a future city in Viet Nam in an email of 160 words to a friend. You can use the ideas brainstormed in the SPEAKING section 5.

(Hãy viết ra những dự đoán của em về một thành phố tương lai của Việt Nam trong mỗi lá thư điện tử khoảng 160 từ gửi cho một người bạn. Em có thể sử dụng ý tưởng trong phần SPEAKING phần 5.)

Gợi ý:

Dear Hand

I received your email last week, in which you asked me about my city Ha Noi in 2050. There are different ideas about this question. I thought about it a lot, and now I can give you two predictions.

Let’s take an optimistic viewpoint. In 2050 Ha Noi will become a more liveable city for lots of reasons. The city authorities have made a very careful plan to promote advanced technology to make greener motorbikes to deal with air pollution. In addition, the city dwellers are encouraged to use public transport system to reduce traffic jam. The government will also grow more trees and encourage people to use solar panels.

On the other hand, pessimistic people think that city life won’t be a safe place to live in because the government cannot control the use of private cars. People’s lives will also continue to be threatened because of pollution such as air pollution, noise pollution. The effects of global warming have great impacts on the city dwellers.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 A Closer Look 1 - VnDoc.com

That’s all about my answer to your question. I hope you will be satisfied with it, Peter.

Best wishes,

Min

Hướng dẫn dịch:

Hand thân mến,

Tôi đã nhận được email của bạn vào tuần trước, trong đó bạn hỏi tôi về thành phố Hà Nội của tôi vào năm 2050. Có nhiều ý kiến khác nhau về câu hỏi này. Tôi nghĩ về nó rất nhiều, và bây giờ tôi có thể cung cấp cho bạn hai dự đoán.

Chúng ta hãy nhìn vào quan điểm lạc quan. Năm 2050 Hà Nội sẽ trở thành một thành phố dễ sống hơn vì nhiều lý do. Chính quyền thành phố đã có một kế hoạch rất cẩn thận để thúc đẩy công nghệ tiên tiến để làm cho xe máy xanh hơn để đối phó với ô nhiễm không khí. Ngoài ra, người dân thành phố được khuyến khích sử dụng hệ thống giao thông công cộng để giảm bớt tắc đường. Chính phủ cũng sẽ trồng nhiều cây hơn và khuyến khích mọi người sử dụng tấm pin mặt trời.

Mặt khác, những người bi quan nghĩ rằng thành phố sẽ không phải là một nơi an toàn để sinh sống vì chính phủ không thể kiểm soát việc sử dụng xe hơi cá nhân. Cuộc sống của người dân cũng sẽ tiếp tục bị đe dọa vì ô nhiễm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn. Sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng lớn đến cư dân thành phố.

Đó là tất cả câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ hài lòng với nó, Peter.

Thân ái,

Min

Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future: Writing

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 chi tiết, hay khác:

Unit 9: Getting started (trang 46): Phong, Chi and Ha are discussing their class assignment. Listen and read…

Unit 9: Language (trang 48): Write the words or phrases given in the box next to their meanings…

Unit 9: Reading (trang 50): Use a dictionary to find the meaning of the words in the box…

Unit 9: Speaking (trang 51): Choose sentences (a-d) to complete the conversation between two Londoners…

Unit 9: Listening (trang 52): Discuss with a partner…

Unit 9: Communication and culture (trang 55): Use the information about the cities mentioned in this unit…

Unit 9: Looking back (trang 56): Decide whether the question’s tags in B’s responses have a rising or falling intonation…

Unit 9: Project (trang 57): Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future…