Unit 8 Lớp 8 – A closer look 1 – Báo Song Ngữ

Rate this post

A Closer Look 1

(phần 1-6 trang 18 SGK Tiếng Anh 8 mới)

1. Write the names for the people who belong to these places. Then listen and repeat the wordsViết tên cho những người thuộc những nơi sau. Sau đó nghe và lặp lại các từ.

https://baosongngu.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/09-track-9.mp3

Gợi ý:

Country – đất nước

People – con người

1. the USA

2. England

3. Scotland

4. Wales

5. Ireland

6. Canada

7. Australia

8. New Zealand

⇒ the Americans

⇒ the English

⇒ the Scottish

⇒ the Welsh

⇒ the Irish

⇒ the Canadians

⇒ the Australians

⇒ the New Zealanders

2. Changes the words into a noun (N), an adjective (A) or a verb (V)Thay đổi những từ thành một danh từ (N), một tính từ (A) hoặc một động từ (V)

Gợi ý:

1. Historic – Lịch sử ⇒ N = history 2. Symbol – Biểu tượng ⇒ V = symbolise 3. Legend – Truyền thuyết ⇒ A = legendary 4. Iconic – Mang tính ⇒ N = icon 5. Spectacle – Cảnh tượng ⇒ A = spectacular 6. Festive – Thuộc về lễ hội ⇒ N = festival 7. Scenery – Cảnh vật ⇒ A = scenic 8. Attraction – Sự thu hút ⇒ V = attract

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Historic (adj): Có tính lịch sử

Symbol (n): Biểu tượng

Iconic (adj): Mang tính biểu tượng

Spectacle (n): Cảnh tượng

Scenery (n): Cảnh vật

3. Use the words in the box to complete the sentencesSử dụng những từ trong khung để hoàn thành các câu.

Gợi ý:

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Getting Started (trang 26, 27) - Global Success

1. icon 2. symbolises 3. scenic 4. unique 5. attracts

Dịch:

1. Cầu Cổng Vàng ở San Francisco là một biểu tượng của thành phố nổi tiếng này.

2. Big Ben là một tượng đài lớn ở London tượng trưng cho Vương quốc Anh.

3. New Zealand nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh của núi rừng.

4. Úc là quê hương của những loài động vật độc đáo như kangaroo và koala, chúng có nguồn gốc từ Úc.

5. Lễ hội Glastonbury ở Anh là một lễ kỷ niệm của âm nhạc và nó thu hút hàng nghìn người.

4. Match the words/ phrases with the picturesNối những từ / cụm từ với hình ảnh.

Gợi ý:

1.castle – Lâu đài 2. loch – Hồ 3. paradise – Cuộc diễu hành 4. monument – Đài tưởng niệm 5. State – Bang 6. Cattle station – Trại nuôi gia súc

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Loch (n): Hồ

Paradise (n): Cuộc diễu hành

Monument (n): Đài tưởng niệm

5. Listen in words Nghe và lặp lại các từ.

https://baosongngu.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/10-track-10.mp3 Ghi nhớ:

Với những từ kết thúc bằng đuôi -ese hoặc -ê thì trọng âm của nó thường rơi vào âm tiết cuối cùng

Gợi ý:

-ese

-ee

1. Cantonese – tiếng Quảng Đông

2. Taiwanese – người Đài Loan

3. Japanese – tiếng Nhật/ người Nhật

4. Portuguese – tiếng Bồ Đào Nha/ người Bồ Đào Nha

5. employee – nhân công

6. adoptee – con nuôi

Xem thêm:  Review 1 lớp 10 Skills trang 40, 41 | Tiếng Anh 10 Global Success

7. addressee – người nhận

8. interview – cuộc phỏng vấn

6. Mark the stress in the underlined words. Then listen and repeat the sentences Đánh dấu nhấn trọng âm trong những từ gạch dưới. Sau đó nghe và lặp lại các câu.

https://baosongngu.net/tieng-anh/wp-content/uploads/2020/10/11-track-11.mp3

Gợi ý:

1.One-fifth of the people in the world are Chi’nese.

2. A refu’gee is a person who is forced to leave a country.

3. My daughter is a trai’nee.

4. Japa’nese is the language of Japan.

5. This printer has a two-year guaran’tee.

Dịch:

1. Một phần năm dân số thế giới là người Trung Quốc.

2. Một người tị nạn là người bắt buộc phải rời khỏi đất nước.

3. Con gái tôi là huấn luyện viên.

4. Tiếng Nhật là ngôn ngữ của người Nhật.

5. Máy in này được bảo hành hai năm.

Từ vựng cần nhớ trong bài:

Refugee (n): Người tị nạn

Trainee (n): Huấn luyện viên

Guarantee (n): Sự đảm bảo, chắc chắn

Giải bài tập tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries