Tiếng Anh 7 Unit 8: Films | Tiếng Anh 7 Global Success – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 7 Skills 2 trang 89 trong Unit 8: Films Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8.

Tiếng Anh 7 Unit 8 Skills 2 (trang 89) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 89 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Discuss the following questions (Làm việc theo cặp. Thảo luận những câu hỏi sau)

What do you like/ dislike about a comedy?

Gợi ý:

– Like: everyone in my family can watch it.

– Dislike: nothing

Hướng dẫn dịch:

Bạn thích / không thích gì về một bộ phim hài?

– Thích: mọi người trong gia đình tôi đều có thể xem.

– Không thích: không có gì.

2 (trang 89 Tiếng Anh 7 Global Success): Mark and Hoa are talking about the film “Naughty Twins”. Listen to their conversation. Who stars in the film? (Mark và Hoa đang nói về bộ phim “Cặp song sinh nghịch ngợm”. Lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Ai đóng vai chính trong phim?)

Bài nghe:

Đáp án: Linda Brown and Susan Smith

Nội dung bài nghe:

Hoa: Mark, what film did you see ast week?

Mark: Naughty Twins. It’s a comedy and its director is Nancy Simon.

Hoa: I like Simon’s films. Who stars in it?

Mark: Linda Brown and Susan Smith.

Hoa: They’re well-known actresses. What is it about?

Mark: It’s about two naughty girls. Although they are twins, they don’t grow up together after their parents’ marriage ends.

Hoa: What happens next?

Mark: The twins meet each other for the first time at a summer camp. They make a plan to bring their parents back together. And then many funny things happen.

Hoa: Did it receive good reviews?

Mark: Yes, most people say it’s a must-see for young people because it’s funny and moving. The acting and music are excellent, too.

Hướng dẫn dịch:

Hoa: Mark, bạn đã xem phim gì trong tuần?

Mark: Cặp sinh đôi nghịch ngợm. Đó là một bộ phim hài và đạo diễn của nó là Nancy Simon.

Hoa: Tôi thích phim của Simon. Ai tham gia?

Mark: Linda Brown và Susan Smith.

Hoa: Họ là những nữ diễn viên nổi tiếng. Nó nói về cái gì?

Mark: Đó là về hai cô gái nghịch ngợm. Mặc dù là anh em sinh đôi nhưng họ không lớn lên cùng nhau sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ họ kết thúc.

Hoa: Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Mark: Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên tại một trại hè. Họ thực hiện một kế hoạch để đưa cha mẹ của họ trở lại với nhau. Và sau đó nhiều điều hài hước xảy ra.

Xem thêm:  Unit 6 lớp 9: A closer look 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Hoa: Nó có nhận được đánh giá tốt không?

Mark: Đúng vậy, hầu hết mọi người đều nói đây là nơi không thể bỏ qua đối với những người trẻ tuổi vì nó vui nhộn và cảm động. Diễn xuất và âm nhạc cũng rất xuất sắc.

3 (trang 89 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen to the conversation again. Choose the best answer to each question below (Nghe lại đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây)

Bài nghe:

1. Naughty Twins is a __________.

A. comedy B. science fiction film C. horror film

2. The main characters are _________.

A. old classmates B. twin brothers C. twin sisters

3. Where do the twins meet each other for the first time?

A. At a summer camp. B. At a summer school. C. At a hospital.

4. People say Naughty Twins is a film that ________.

A. young people should see

B. young people shouldn’t see

C. is shocking

Lời giải:

1. A

2. C

3. A

4. A

Giải thích:

1. Thông tin: Naughty Twins. It’s a comedy and its director is Nancy Simon. (“Cặp song sinh tinh nghịch”. Nó là phim hài và đạo diễn là Nancy Simon.)

2. Thông tin: It’s about two naughty girls. Although they are twins, they don’t grow up together after their parents’ marriage ends. (Nó kể về hai cô gái tinh nghịch. Cho dù họ là một cặp song sinh nhưng họ không lớn lên cùng nhau sau khi cuộc hôn nhân của cha mẹ họ kết thúc.)

3. Thông tin: The twins meet each other for the first time at a summer camp. (Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên ở một trại hè.)

4. Thông tin: Yes, most people say it’s a must-see for young people because it’s funny and moving. (Có đấy, đa số mọi người cho rằng đó là một bộ phim phải xem dành cho những người trẻ bời vì nó rất hài hước và cảm động.)

Hướng dẫn dịch:

1. Naughty Twins là một bộ phim hài.

2. Nhân vật chính là hai chị em sinh đôi.

3. Cặp song sinh gặp nhau lần đầu tiên ở đâu? – Tại một trại hè.

4. Người ta nói “Song sinh nghịch ngợm” là một bộ phim mà các bạn trẻ nên xem.

4 (trang 89 Tiếng Anh 7 Global Success): Make notes about one of your favourite films (Ghi chú về một trong những bộ phim yêu thích của bạn)

Gợi ý:

Name of the film: 3 idiots.

Type of the film: comedy.

Its main actor(s)/ actress(es) or director: Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan

Xem thêm:  Từ vựng về xe bus tiếng Anh

A short summary of the film: It’s the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending.

Other features of the film: The acting is natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries.

Reviews about the film: Critics said that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of precious prizes in India and in the world.

Hướng dẫn dịch:

Tên phim: 3 chàng ngốc.

Loại phim: hài.

(Các) nam / nữ diễn viên chính hoặc đạo diễn: Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan

Tóm tắt ngắn gọn về phim: Đó là câu chuyện của 3 cậu học sinh. Họ là bạn thân và họ rất tài năng. Rancho là nhân vật chính và anh ấy yêu con gái của giáo sư của mình. Bộ phim rất vui nhộn và cảm động. Nó có một kết thúc có hậu.

Đặc điểm khác của phim: Diễn xuất tự nhiên và xuất sắc. Âm nhạc thú vị với nhịp điệu vui nhộn. Hình ảnh đẹp với rất nhiều cảnh đẹp.

Đánh giá về bộ phim: Các nhà phê bình cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất với những cảnh quay xúc động và vui nhộn. Nó cũng bao hàm một thông điệp ý nghĩa dành cho giới trẻ. Nó đã giành được rất nhiều giải thưởng quý giá ở Ấn Độ và trên thế giới.

5 (trang 89 Tiếng Anh 7 Global Success): Write a paragraph of about 70 words about your favourite film, using the information in 4 (Viết một đoạn văn khoảng 70 từ về bộ phim yêu thích của bạn, sử dụng thông tin trong 4)

Gợi ý:

The film I like best is “3 idiots”. It’s a comedy with the acting of Aamir Khan, Kareena Kapoor and R. Madhavan. It’s the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending. The acting of the character is very natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. It’s really suitable for this film. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries. Critics say that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of precious prizes in India and in the world. I think that is one of the best films I have ever seen. It’s a must-seen film for everybody.

Xem thêm:  TRỌN BỘ TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC TRONG TIẾNG ANH HAY

Hướng dẫn dịch:

Bộ phim tôi yêu thích nhất là “3 chàng ngốc”. Đó là một phim hài vói sự diễn xuất của Aamir Khan, Kareena Kapoor và R. Madhavan. Bộ phim nói về câu chuyện của 3 chàng sinh viên. Họ là những người bạn thân thiết và đều là người có tài. Rancho là nhân vật chính và cậu ấy yêu con gái của ngài giáo sư. Bộ phim rất hài hước và cảm động. Nó có một kết thúc có hậu. Diễn xuất của diễn viên rất tự nhiên và xuất sắc. Âm nhạc thú vị với giai điệu vui tươi. Âm nhạc rất phù hợp. Các khung cảnh rất đẹp và có nhiều cảnh đẹp. Các nhà phê bình cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất bao gồm cá các tình huống hài hước và cảm động. Nó cũng chứa đựng một thông điệp ý nghĩa cho giới trẻ. Nó giành được rất nhiều giải thưởng cao quý ở Ấn Độ và trên toàn thế giới. Tôi cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem. Đó là bộ phim mà tất cả mọi người phải xem.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 7

 • Getting Started (trang 82, 83 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. Read the conversation again and choose

 • A Closer Look 1 (trang 84 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the following adjectives with their meanings… 2. Complete the following sentences

 • A Closer Look 2 (trang 85, 86 Tiếng Anh lớp 7): 1. Combine the two sentences… 2. Complete the sentences, using “although/ though/ however”

 • Communication (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversations…. 2. Work in pairs. Make similar conversations with the following situations

 • Skills 1 (trang 87, 88 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Discuss the following questions… 2. Read the film review of “Harry Potter and the Sorcercer’s Stone”

 • Looking Back (trang 90 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the types of film in column A with their descriptions in column B… 2. Give an example for every film type in the box

 • Project (trang 91 Tiếng Anh lớp 7): 1. Choose one of your favourite films and design a poster for it, including … 2. Organise them into an exhibition

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: