Unit 8 Writing lớp 10 trang 92 | Tiếng Anh 10 Global Success

Rate this post

1. It helps students have more control over their own learning.

(Nó giúp học sinh kiểm soát tốt hơn việc học của mình.)

2. It is easier to get access to lesson materials.

(Tiếp cận tài liệu bài học dễ dàng hơn.)

3. It may not prepare students well for tests.

(Nó có thể không chuẩn bị tốt cho học sinh cho các bài kiểm tra.)

4. Students can develop better communication and teamwork skills.

(Học sinh có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt hơn.)

5. It is not suitable for students who have no Internet connection or computers.

(Nó không phù hợp cho học sinh không có kết nối Internet hoặc máy tính.)

Bài 2 trang 92 sgk Tiếng anh 10: Work in groups. Use the benefits in 1 and your own ideas to complete the following outline.

(Làm việc nhóm. Sử dụng những lợi ích trong bài 1 và ý tưởng của riêng bạn để hoàn thành dàn ý sau.)

Trả lời:

Bài 3 trang 92 sgk Tiếng anh 10: Use the outline in 2 and expressions below to write a paragraph (120 – 150 words) about the benefits of blended learning.

(Sử dụng dàn ý trong bài 2 và cách diễn đạt dưới đây để viết một đoạn văn (120 – 150 từ) về lợi ích của việc học kết hợp.)

First, __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Second, ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Finally, ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Phương pháp giải:

First, blended learning helps students/ us do sth: Đầu tiên, học tập kết hợp giúp học sinh/ chúng ta …

Xem thêm:  Unit 1 Writing lớp 10 trang 14, 15 | Tiếng Anh 10 Global Success

Second, they/ we can do sth: Thứ hai, họ/ chúng ta có thể …

This enables/ allows us/ students to do sth: Điều này cho phép chúng ta/ học sinh …

Trả lời:

Blended learning is a way of studying a subject, which combines learning over the Internet and face-to-face learning, and brings several benefits to us. First, blended learning helps us have more control over our own learning. Learning materials are available at all times online. Students who are absent from school won’t miss lessons. Second, we can develop better communication and teamwork skills with blended learning. There are a lot of interesting learning activities giving us more flexibility to customize own learning experiences. This enables us to have more time for pairwork and group work. In short, it is undeniable that blended learning has crucial advantages including students’ control over their learning and soft skills development.

(Học tập kết hợp là một cách học một môn học, kết hợp học qua Internet và học trực tiếp, và mang lại một số lợi ích cho chúng ta. Đầu tiên, học tập kết hợp giúp chúng ta kiểm soát nhiều hơn việc học của chính mình. Tài liệu học tập luôn có sẵn trực tuyến. Học sinh nghỉ học sẽ không bỏ lỡ các bài học. Thứ hai, chúng ta có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt hơn với việc học tập kết hợp. Có rất nhiều hoạt động học tập thú vị cho phép chúng ta linh hoạt hơn để tùy chỉnh trải nghiệm học tập của riêng mình. Điều này cho phé chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm việc theo cặp và làm việc nhóm. Tóm lại, không thể phủ nhận rằng học tập kết hợp có những lợi thế quan trọng bao gồm quyền kiểm soát của học sinh đối với việc học và phát triển kỹ năng mềm của họ.)

Xem thêm:  Skills 2 Unit 2 trang 23 SGK tiếng Anh 9 mới - Loigiaihay.com

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh lớp 10

Unit 8 Getting started lớp 10 trang 86, 87

Unit 8 Language lớp 10 trang 87, 88

Unit 8 Reading lớp 10 trang 89, 90

Unit 8 Speaking lớp 10 trang 90

Unit 8 Listening lớp 10 trang 91

Unit 8 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 93

Unit 8 Looking back lớp 10 trang 94

Unit 8 Project lớp 10 trang 95