Tiếng Anh 7 Unit 7: Traffic | Tiếng Anh 7 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 7 lớp 7 A closer look 1 trang 74 trong Unit 7: Traffic Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 7.

Tiếng Anh 7 Unit 7 A closer look 1 (trang 74) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 74 Tiếng Anh 7 Global Success): Match the words in A with the phrases in B (Nối các từ trong A với các cụm từ trong B)

1. c

2. a

3. b

4. e

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. ride a bike = đi xe đạp

2. drive a car = lái ô tô

3. sail a boat = chèo thuyền

4. go on foot = đi bộ

5. travel by air = đi lại bằng máy bay

2 (trang 74 Tiếng Anh 7 Global Success): Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs (Hãy nhìn những biển báo này. Sau đó viết các cụm từ đúng dưới các biển báo)

1. traffic lights (đèn giao thông)

2. hospital ahead (bệnh viện phía trước)

3. no right turn (cấm rẽ phải)

4. cycle lane (làn xe đạp)

5. school ahead (trường học phía trước)

6. no cycling (cấm xe đạp)

3 (trang 74 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Take turns to say which of the signs in 2 you see on the way to school (Làm việc theo cặp. Lần lượt nói biển báo nào trong bài 2 bạn nhìn thấy trên đường đến trường)

Xem thêm:  Tính từ trong tiếng Anh (Adjective)

Gợi ý:

A: On the way to school, there are crossroads, so I see several traffic lights.

B: On my way to school, there is a hospital, so I see a ‘hospital ahead’ sign.

Hướng dẫn dịch:

A: Trên đường đến trường, có một ngã tư, vì vậy tôi nhìn thấy một số đèn giao thông.

B: Trên đường đến trường, có một bệnh viện, vì vậy tôi nhìn thấy biển báo ‘bệnh viện phía trước’.

4 (trang 74 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to the sounds /aɪ/ and /eɪ/ (Lắng nghe và lặp lại. Chú ý đến âm /aɪ/ và /eɪ/)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

5 (trang 74 Tiếng Anh 7 Global Success): Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, check and repeat (Gạch chân các từ có âm /aɪ/ và khoanh tròn các từ có âm /eɪ/. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại)

Bài nghe:

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. Bến xe thì xa nhà tôi.

2. Nhớ đi xe đạp cẩn thận.

3. Chúng ta phải tuân thủ luật lệ giao thông vì sự an toàn của chúng ta.

4. Bạn phải đến đó kịp giờ tàu hỏa.

5. Đừng đi xe trên vỉa hè.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 7 lớp 7

 • Getting Started (trang 72, 73 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again and choose the correct answer

 • A Closer Look 2 (trang 75, 76 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write sentences with “It”. Use these cues… 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood

 • Communication (trang 76, 77 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation,… 2. Work in pairs. Take turns to ask and answer about the means of transport

 • Skills 1 (trang 78 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the picture… 2. Read the following text and choose the correct answer

 • Skills 2 (trang 79 Tiếng Anh lớp 7): 1. What can you see in this picture?… 2. Listen to the recording and choose the correct answer A, B or C

 • Looking Back (trang 80 Tiếng Anh lớp 7): 1. Label each sign … 2. Fill in the gap with one word to complete the sentences

 • Project (trang 81 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find four traffic signs in your neighbourhood… 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials

Xem thêm:  [Sách Giải] Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: