Unit 7 lớp 12: Writing trang 25 | Giải bài tập Tiếng Anh 12 – vietjack.me

Rate this post

Tiếng Anh 12 Unit 7: Writing trang 25

Video giải Tiếng Anh 12 Unit 7: Artificial intelligence: Writing

Advantages and disadvantages of intelligent machines

(Ưu và nhược điểm của máy thông minh)

1. (Trang 25 – Tiếng anh 12): Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns.

(Đặt các cụm từ sau đây về robot thông minh trong các cột thích hợp.)

1. costly to train the operating staff and upgrade the computer programs

(tốn kém để đào tạo nhân viên điều hành và nâng cấp các chương trình máy tính)

2. complete tasks faster and more precisely than humans

(hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn và chính xác hơn con người)

3. have fewer errors and defects

(có ít lỗi và lỗ hổng)

4. malfunctions due to computer system crashes

(trục trặc do sự cố hệ thống máy tính)

5. hackers taking control of computers and causing damage

(tin tặc kiểm soát máy tính và gây thiệt hại)

6. reduce the workforce and cost of production

(cắt giảm lực lượng lao động và chi phí sản xuất)

Đáp án:

Advantages: 2, 3,6;

Disadvantages: 1,4,5

2. (Trang 25 – Tiếng anh 12): Read and combine the sentence halves.

(Đọc và kết hợp 2 nửa của câu)

Đáp án:

1-d

2-f

3-b

4-a

5-c

6-e

1. A.I. robots are widely used in many areas, – including the car and food industries, and medicine.

(Robot A.I. được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực – bao gồm cả ngành công nghiệp ô tô và thực phẩm, dược phẩm.)

2. Obviously, robots bring advantages to many areas; – however, there are also disadvantages using them.

(Rõ ràng robot mang lại lợi ích cho nhiều lĩnh vực – tuy nhiên, cũng có bất lợi khi sử dụng chúng.)

3. The use of robots can replace the human workforce – and reduce the cost of production.

(Việc sử dụng robot có thể thay thế lực lượng lao động của con người – và giảm chi phí sản xuất.)

4. They can not only complete tasks faster than humans, – but can also make fewer errors than humans.

(Chúng có thể không chỉ hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn con người – mà còn cũng có thể gây ra ít lỗi hơn con người.)

Xem thêm:  Sinh Viên Năm 2 trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

5. In hospitals, robots will work as medical doctors performing operations on patients, – and helping human doctors to identify damaged organs.

(Ở bệnh viện, robot sẽ làm việc như các bác sĩ y khoa thực hiện các hoạt động trên bệnh nhân – và giúp các bác sĩ xác định cơ quan bị tổn thương của người bệnh.)

6. When attacked by malware or viruses, or disabled by power failure, – A.I. robots may lead to the misuse and destruction to the world.

(Khi bị tấn công bởi phần mềm độc hại hoặc vi rút, hoặc bị vô hiệu hóa do mất điện – robot A.I. có thể dẫn đến việc lợi dụng và phá hủy thế giới.

3. (Trang 25 – Tiếng anh 12): Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3.

(Hoàn thành đề cương. Sau đó viết một bài luận trong 220-260 từ để thảo luận về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng robot thông minh, sử dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Gợi ý:

advantages: reduce workforce in industries, help doctors to do surgery and do research

disadvantages: become useless by power failure, attached and taken control of by hackers leading to the misuse of robotic devices.

(lợi ích: giảm lực lượng lao động trong các ngành công nghiệp, giúp bác sĩ làm phẫu thuật và nghiên cứu

những bất lợi: trở nên vô ích do mất điện, bị dính và bị kiểm soát bởi tin tặc dẫn đến việc sử dụng sai các thiết bị robot)

Bài viết:

Intelligent Robots play a vital role in modern days. Besides benefits, we must consider disadvantages when using them.

First, look at the most positive points. Thanks to robots and A.I technology, the number of workforce can be reduced but the production even increases more, especially in the manufacturing industry. The robots can perform the tasks faster than the humans and much more consistently and accurately. They can work at places 24/7 without any salary and food. Additionally, they don’t get bored. In medicine, they help doctors to diagnose diseases, do the surgeries, especially tiny surgeries with highest accuracy. In some hospitals, the robotic pets can help the patients with depression and they keep them active.

Xem thêm:  Môn công nghệ tiếng Anh là gì? Khái niệm cùng các ví dụ

On the contrary, robots bring about some troubles. First and for most, training is needed to operate the system, so we need to pay for scientists and trainees, maintenance and reparation expenditure, which raise the cost overall. Another point I’d like to mention is the machine malfunction, which creates lots of troubles and confusions, and even sometimes leads to unexpected accidents. It’s reported that a robot in a car manufacturing factory killed a worker. This results in a worrisome of people using A. I for medical purposes. Furthermore, the robots are not able to act any different from what they are programmed to do. With the heavy application of robots, the humans may become overly dependent on the machines, losing their mental capacities. If the control of robots goes in the wrong hands, the robots may cause the destruction.

In conclusion, I suppose that we need to take advantages of A.I to make our life better, but remember its dangers and risks to take precaution timely.

Hướng dẫn dịch:

Robot thông minh đóng một vai trò quan trọng trong thời hiện đại ngày nay. Ngoài lợi ích, chúng ta phải xem xét những bất lợi khi sử dụng chúng.

Trước tiên, hãy nhìn vào những điểm tích cực nhất. Nhờ robot và công nghệ A.I, số lượng lao động có thể giảm xuống nhưng năng suất thậm chí còn tăng nhiều hơn, đặc biệt là trong ngành chế tạo. Các robot có thể thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn con người và hơn nữa một cách nhất quán và chính xác. Chúng có thể làm việc tại các địa điểm 24/7 mà không cần có lương hay thực ăn. Ngoài ra, chúng không cảm thấy buồn chán. Trong y học, chúng giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật, đặc biệt là các tiểu phẫu với độ chính xác cao nhất. Ở một số bệnh viện, thú nuôi robot có thể giúp bệnh nhân trầm cảm và giữ họ hoạt động.

Xem thêm:  N là gì trong tiếng Anh? N là viết tắt từ gì trong tiếng Anh

Ngược lại, robot tạo ra một số rắc rối. Đầu tiên nhất, đào tạo là cần thiết để vận hành hệ thống, do đó chúng ta cần phải trả cho các nhà khoa học và học viên, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa, làm tăng chi phí tổng thể. Một điểm tôi muốn đề cập đến là sự cố máy móc, tạo ra nhiều rắc rối, và thậm chí đôi khi dẫn đến những tai nạn không ngờ đến. Đã được ghi nhận rằng một robot trong một nhà máy sản xuất xe hơi giết chết một công nhân. Điều này dẫn đến một sự đáng lo ngại của người sử dụng A.I cho mục đích y tế. Hơn nữa, các robot không thể hành động khác với những gì chúng được lập trình để làm. Với việc ứng dụng nhiều robot, con người có thể trở nên quá phụ thuộc vào máy móc, mất khả năng tinh thần của họ. Nếu sự kiểm soát của robot đi sai hướng, các robot có thể gây ra sự phá hủy.

Tóm lại, tôi cho rằng chúng ta cần tận dụng lợi thế của A.I để làm cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng hãy nhớ đến những nguy cơ và rủi ro của nó để kịp thời phòng ngừa.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 chi tiết, hay khác:

Unit 7: Getting started (trang 18,19): Nam and Mai are talking about a film…

Unit 7: Language (trang 20,21): Match the words (1-5) with their meanings…

Unit 7: Reading (trang 22,23): Discuss what the pictures below show and where you might see these things…

Unit 7: Speaking (trang 23,24): Work in pairs. Discuss the following questions…

Unit 7: Listening (trang 24,25): Match each word in column A with its meaning in column B…

Unit 7: Communication and Culture (trang 26,27): Listen to a conversation between Linh and Nam…

Unit 7: Looking Back (trang 26,27): Listen and mark the stressed syllables…

Unit 7: Project (trang 29): Work in groups of four. Do some research on one of the following topics…