Giải Looking back Unit 6 SGK Tiếng Anh 9 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 3

Task 3. Read the passage and fill in each blank with a suitable word from the box.

(Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống từ thích hợp trong khung.)

tolerant disobedient sympathetic nuclear caring understanding extended share

I used to go to a school for the gifted in Ho Chi Minh City. My house was far away, so I had to live with my relatives. It was an (1) ________ family with ten people and a cousin of my age. My mother was worried because I came from a (2) ________ family – much smaller and less complicated. I was a very (3) ________ girl – the type of person who never does what they are told. I was even envious when my cousin got higher grades. Luckily, my relatives were actually very (4) ________ and (5) ________, and my cousin herself was a (6) ________ girl. She didn’t get too upset by my bad behaviour. Just as (7) ________ as her mother, she was ready to lend a hand in my study and to take care of me when I was ill. After three years with them, I also learnt that to get along with members in a big family, I should learn how to (8) ________.

Phương pháp giải:

extended family (n.p): gia đình nhiều thế hệ

nuclead family (n.p): gia đình hạt nhân

disobedient (adj): không vâng lời

sympathetic (adj): cảm thông

understanding (adj): thấu hiểu

tolerant (adj): khoan dung, độ lượng

caring (adj): quan tâm

share (v): chia sẻ

Lời giải chi tiết:

1. extended 2. nuclear 3. disobedient 4. sympathetic/ understanding 5. understanding/sympathetic 6. tolerant 7. caring 8. share

Xem thêm:  Ký hiệu a trong tiếng Anh là gì - Hệ liên thông

I used to go to a school for the gifted in Ho Chi Minh City. My house was far away, so I had to live with my relatives. It was an (1) extended family with ten people and a cousin of my age. My mother was worried because I came from a (2) nuclear family – much smaller and less complicated. I was a very (3) disobedient girl – the type of person who never does what they are told. I was even envious when my cousin got higher grades. Luckily, my relatives were actually very (4) sympathetic and (5) understanding, and my cousin herself was a (6) tolerant girl. She didn’t get too upset by my bad behaviour. Just as (7) caring as her mother, she was ready to lend a hand in my study and to take care of me when I was ill. After three years with them, I also learnt that to get along with members in a big family, I should learn how to (8) share.

Tạm dịch:

Tôi đã từng đến trường năng khiếu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà tôi ở rất xa, vì vậy tôi phải sống với họ hàng của mình. Đó là một gia đình nhiều thế hệ với mười người và một người em họ bằng tuổi tôi. Mẹ tôi lo lắng vì tôi đến từ một gia đình nhỏ – nhỏ hơn nhiều và ít phức tạp hơn. Tôi là một cô gái rất không vâng lời – người không bao giờ làm những gì người khác sai bảo. Tôi thậm chí còn ghen tị khi em họ của tôi đạt điểm cao hơn. May mắn thay, họ hàng của tôi đã thực sự rất thông cảm và thấu hiểu , và em họ của tôi là một cô gái khoan dung. Em ấy không quá bực bội vì hành vi xấu của tôi. Cũng giống như mẹ em ấy, em ấy sẵn sàng giúp tôi trong học tập và chăm sóc tôi khi tôi bị ốm. Sau ba năm ở cùng với họ, tôi cũng học được rằng để ở cùng với các thành viên trong một gia đình lớn, tôi nên học cách chia sẻ.

Xem thêm:  Giải SGK unit 3 lớp 8 At home hệ 7 năm - VnDoc.com