Listening – Unit 5 trang 56 Tiếng Anh 12 – Loigiaihay.com

Rate this post

While

WHILE YOU LISTEN

Listen to the conversation between John and David and circle the best option (A, B, C or D) to complete the following sentences.

(Nghe cuộc đối thoại giữa John và David và khoanh câu chọn lựa đúng nhất để điền các câu sau.)

Questions

1. David used to be………………

A. an international student

B. a tutor at the university

C. a student at the university

D. a lecturer at the university

2. In his department,………………

A. many students came from other countries

B. some students came from other countries

C. the international students did not like the course

D. the international students did not study well

3. David thinks the most important thing for the international students is……………

A. not to be shy to talk to other students

B. to make an appointment with local students

C. to make full use of the tutors and lecturers

D. not to tell anyone their problems

4. David advises the international students to……………at the beginning of the course.

A. find out when the tutor is available for tutorial appointments

B. make full use of their friends

C. share studying experiences with local students

D. know as much as they can about the university

5. In order to deal with the long reading lists David advises the international students to……………. .

A. read all the items on the reading list

B. read the most important items on the reading list

C. find out the most important reading list

D. ask local students for the most important reading list

Phương pháp giải:

Tapescript:

John: Now Christ, can I get this right. You’ve just completed a MSc course on which a large proportion of the students were international students. Is that right?

David: That’s it. Yes, I was in AERD, that’s the department of Agricultural Extension and Rural Development.

John: And how do you think the students from other countries got along on that course?

David: Pretty well.

John: What advice would you give students, particularly international students, based on your experience as a student here?

David: I think the most basic thing is to make use, full use, of the tutors and lecturers. Maybe some of the overseas students are a bit too shy to take questions or problems to tutors.

Xem thêm:  12 Tháng Tiếng Anh: Quy Tắc Đọc & Viết Tháng chuẩn

John: What do you think they should do?

David: I think they should find out at the beginning of the course the time at which the tutor is going to be available for tutorial appointments and then make full use of them.

John: So, any problems, they should tell the tutor as soon as possible? Let’s move on, what about the amount of reading that you have to do as a university student?

David: Yes. It looks pretty daunting at first, with those long reading lists. Don’t think that the students have to read everything that’s listed. Try to find out which are the most important items on the list – ask the lecturer or tutor if necessary, and then, if your time is limited, spending it reading those books thoroughly.

John: OK, that’s very helpful, David. Thank you very much.

David: No, not at all.

Tạm dịch:

John: Bây giờ Chúa tôi, tôi có thể nhận được nó rồi. Bạn vừa hoàn thành khóa học Thạc Sĩ mà phần lớn học sinh là sinh viên quốc tế. Có đúng không?

David: Đúng thế. Vâng, tôi đã ở trong AERD, đó là Vụ Khuyến nông và Phát triển Nông thôn.

John: Và bạn nghĩ các sinh viên đến từ các nước khác đã theo học như thế nào?

David: Khá tốt.

John: Bạn sẽ đưa ra lời khuyên nào cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, dựa trên kinh nghiệm của bạn khi sinh viên ở đây?

David: Tôi nghĩ điều cơ bản nhất là tận dụng, tận dụng triệt để, của người dạy kèm và giảng viên. Có thể một số học sinh ở nước ngoài hơi ngại khi đưa ra những câu hỏi hoặc vấn đề với người dạy kèm.

John: Bạn nghĩ họ nên làm gì?

David: Tôi nghĩ rằng họ nên tìm hiểu ở đầu khóa học thời gian mà hướng dẫn viên sẽ có sẵn cho các cuộc hẹn hướng dẫn và sau đó sử dụng đầy đủ của họ.

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2 (trang 25) | Tiếng Anh 8 Global Success

John: Vậy, bất kỳ vấn đề gì, họ nên nói với người dạy kèm càng sớm càng tốt? Chúng ta hãy tiếp tục, còn số lượng đọc sách mà bạn phải làm khi là sinh viên đại học thì sao?

David: Vâng. Có vẻ lúc đầu khá vất vả, với những danh sách dài những thứ cần đọc. Đừng nghĩ rằng học sinh phải đọc mọi thứ được liệt kê. Hãy cố gắng tìm ra những thứ quan trọng nhất trong danh sách – yêu cầu giảng viên hoặc trợ giáo nếu cần thiết, và sau đó, nếu thời gian của bạn bị giới hạn, hãy dành thời gian để đọc những quyển sách đó một cách triệt để.

John: OK, rất hữu ích, David. Cảm ơn nhiều.

David: Không, không có gì.

Lời giải chi tiết:

1. David used to be………………

(David đã từng là …………….. )

A. an international student (một sinh viên quốc tế)

B. a tutor at the university (một người dạy kèm ở trường đại học)

C. a student at the university (một sinh viên tại trường đại học)

D. a lecturer at the university (một giảng viên tại trường đại học)

Thông tin: “You’ve just completed a MSc course on which…”

2. In his department,………………

(Trong khoa của anh ấy, ………………)

A. many students came from other countries (nhiều sinh viên đến từ các nước khác)

B. some students came from other countries (một số sinh viên đến từ các nước khác)

C. the international students did not like the course (các sinh viên quốc tế không thích khóa học)

D. the international students did not study well (sinh viên quốc tế không học tốt)

Thông tin: “You’ve just completed a MSc course on which a large proportion of the students were international students. Is that right?

3. David thinks the most important thing for the international students is……………

(David nghĩ rằng điều quan trọng nhất cho sinh viên quốc tế là ……………)

A. not to be shy to talk to other students

Xem thêm:  Unit 12 lớp 8: Getting Started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

(không nên ngại khi nói chuyện với các sinh viên khác)

B. to make an appointment with local students

(để đặt lịch hẹn với sinh viên địa phương)

C. to make full use of the tutors and lecturers

(sử dụng đầy đủ các trợ giảng và giảng viên)

D. not to tell anyone their problems

(không nói với ai về vấn đề của chúng)

Thông tin: I think the most basic thing is to make use, full use, of the tutors and lecturers.

4. David advises the international students to……………at the beginning of the course.

(David khuyên các sinh viên quốc tế phải …………… khi bắt đầu khóa học.)

A. find out when the tutor is available for tutorial appointments

(tìm ra khi nào thầy dạy kèm có sẵn cho cuộc hẹn hướng dẫn)

B. make full use of their friends

(tận dụng các bạn bè của họ)

C. share studying experiences with local students

(chia sẻ kinh nghiệm học tập với sinh viên địa phương)

D. know as much as they can about the university

(biết càng nhiều càng tốt về trường đại học )

Thông tin: I think they should find out at the beginning of the course the time at which the tutor is going to be available for tutorial appointments and then make full use of them.

5. In order to deal with the long reading lists David advises the international students to……………. .

(Để đối phó với danh sách đọc dài David khuyên các sinh viên quốc tế đến………..)

A. read all the items on the reading list

(đọc tất cả các mục trên danh sách đọc)

B. read the most important items on the reading list

(đọc các mục quan trọng nhất trong danh mục đọc)

C. find out the most important reading list

(tìm ra danh mục đọc quan trọng nhất)

D. ask local students for the most important reading list

(yêu cầu học sinh địa phương xem danh sách các bài đọc quan trọng nhất)

Thông tin: Try to find out which are the most important items on the list