Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 3

3. Listen to the passage again and choose the correct answers.

(Nghe lại đoạn văn và chọn đáp án đúng.)

1. Street painting began ______.

(Vẽ tranh đường phố bắt đầu…)

A. in the 16th century (vào thế kỉ 16)

B. in the 6th century (vào thế kỉ 6)

C. in 1994 (vào năm 1994)

2. At a street painting event, you can ______.

(Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể…)

A. buy a painting (mua tranh vẽ)

B. talk to artists (trò chuyện với các họa sĩ)

C. become an artist (trở thành một họa sĩ)

3. The Lake Worth Street Painting Festival happens ______.

(Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra…)

A. only sometimes (chỉ thi thoảng)

B. every month (mỗi tháng)

C. every year (mỗi năm)

4. About ______ artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng … họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

A. 100,000

B. 600

C. 60

Phương pháp giải:

Street painting – or street art – is an old type of art. In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk. Today, you can see street painting events everywhere. They attract many people who come to enjoy and take part in them. Many of them are free too. So join in and become an artist yourself!

One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers. It is free for everyone. About 100,000 visitors come to enjoy it. About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

Xem thêm:  Unit 3 Skills 2 lớp 7 trang 35 | Tiếng Anh 7 Global Success

Tạm dịch:

Vẽ tranh đường phố – hay nghệ thuật đường phố – là một loại hình nghệ thuật lâu đời. Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn. Ngày nay, bạn có thể thấy các sự kiện vẽ tranh đường phố ở khắp mọi nơi. Chúng thu hút nhiều người đến thưởng thức và tham gia. Nhiều trong số chúng cũng miễn phí. Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!

Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên. Nó miễn phí cho tất cả mọi người. Khoảng 100.000 lượt khách đến thưởng thức. Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!

Lời giải chi tiết:

1. A 2. C 3. C 4. B

1. A: Street painting began in the 16th century.

(Vẽ tranh đường phố bắt đầu vào thế kỉ 16.)

Thông tin: In the 16th century artists began to draw on the pavement using chalk.

(Vào thế kỷ 16, các nghệ sĩ bắt đầu vẽ trên vỉa hè bằng phấn.)

2. C: At a street painting event, you can become an artist.

(Ở sự kiện vẽ tranh đường phố, bạn có thể trở thành một họa sĩ.)

Xem thêm:  Các dạng và các loại câu hỏi trong tiếng anh - English4u

Thông tin: So join in and become an artist yourself!

(Vì vậy, hãy tham gia và trở thành một nghệ sĩ của chính mình!)

3. C: The Lake Worth Street Painting Festival happens every year.

(Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth diễn ra mỗi năm.)

Thông tin: One of the largest events in the United States is the Lake Worth Street Painting Festival. It began in 1994 and now occurs every February with the support of artists and volunteers.

(Một trong những sự kiện lớn nhất ở Hoa Kỳ là Lễ hội vẽ tranh đường phố Lake Worth. Nó bắt đầu vào năm 1994 và bây giờ diễn ra vào tháng Hai hàng năm với sự hỗ trợ của các nghệ sĩ và tình nguyện viên.)

4. B: About 600 artists take part in the Lake Worth Street Painting Festival.

(Khoảng 600 họa sĩ tham gia Lễ hội vẽ tranh đường phố hồ Worth.)

Thông tin: About 600 artists work on the pavement to make the street a huge art gallery!

(Khoảng 600 nghệ sĩ làm việc trên vỉa hè để biến đường phố thành một phòng trưng bày nghệ thuật khổng lồ!)