Giải Skills 2 Unit 4 SGK Tiếng Anh 8 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 2

Task 2. Listen to Mai’s presentation and complete the table with no more than three words from the recording.

(Nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng với không hơn 3 từ từ bài nghe.)

What is the tradition?

The xoe dance

What does the dance express?

Working life and wishes for a (1)_______

Where do people perform xoe?

Public and (2)_______

How many xoe dance forms are there?

More than (3)_______

What is the most popular form?

(4)_______

Why is it the most popular?

It expresses (5)_______

How do people perform it?

Make a circle around the (6)_______and dance to (7)_______

Why should they continue this tradition?

It reflects Thai (8)_______

Phương pháp giải:

Audio Script:

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations.

The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions.

The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves.

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề: Gia Đình - TOPICA Native

Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Dịch bài nghe:

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về điệu múa xòe, điệu nhảy truyền thống của dân tộc Thái tại Việt Nam. Người Thái đã theo truyền thống tâm linh này qua nhiều thế hệ.

Các điệu múa xòe thể hiện cuộc sống và mong muốn làm việc của mọi người cho một cuộc sống hạnh phúc và giàu có. Nó được thực hiện trong cả các cuộc tụ tập công cộng và cá nhận như lễ kỷ niệm, lễ hội hoặc đoàn tụ gia đình.

Múa xòe có hơn 30 hình thức dựa trên sáu hình thức cổ xưa. Các hình thức phổ biến nhất là xòe vòng hoặc ‘nhảy vòng tròn’ vì nó thể hiện sự bình đẳng xã hội. Mọi người, trẻ hay già, cùng chung tay tạo vòng tròn quanh ngọn lửa và nhảy theo âm nhạc. Bên cạnh các vòng tròn , có những điệu múa với nón hình nón, quạt giấy hoặc chiếc khăn.

Người già nói rằng họ không nên phá vỡ với truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa Thái và lối sống. Như một bài hát dân gian Thái Lan, không có điệu múa xòe, cây lúa sẽ không phát triển và mọi người sẽ không kết hôn.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm:  Unit 6 lớp 9: Listen and read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9

(1) happy and wealthy

(2) private gatherings

(3) 30

(4) the circle dance

(5) social

(6) fire

(7) the music

(8) culture and lifestyle

What is the tradition?

(Nó là truyền thống gì?)

The xoe dance

(Điệu múa xòe)

What does the dance express?

(Điệu múa thể hiện điều gì?)

Working life and wishes for a happy and wealthy life

(cuộc sống làm việc và những ước mơ về cuộc sống hạnh phú và sung túc)

Where do people perform xoe?

(Người ta trình diễn múa Xòe ở đâu?)

Public and private gatherings

(buổi tụ họp công cộng hoặc cá nhân)

How many xoe dance forms are there?

(Có bao nhiêu hình thức múa xòe?)

More than 30

(Hơn 30)

What is the most popular form?

(Hình thức múa phổ biến là gi?)

the circle dance

(Múa vòng tròn)

Why is it the most popular?

(Tại sao nó là hình thức múa phổ biến?)

It expresses social unity

(Nó thể hiện sự đoàn kết xã hội)

How do people perform it?

(Người ta trình diễn nó như thế nào?)

Make a circle around the fire and dance to the music

(Làm một vòng tròn quanh đống lửa và múa theo điệu nhạc)

Why should they continue this tradition?

(Tại sao họ tiếp tục truyền thống của họ?)

It reflects Thai culture and lifestyle

(Nó phản ánh văn hóa và phong cách sống của người Thái)