Unit 4A lớp 10 Describe a recipe – Cánh diều Explore New Worlds

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 4A lớp 10 Describe a recipe trong Unit 4: Food Tiếng Anh 10 Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 4A.

Tiếng Anh 10 Unit 4A Describe a recipe – Cánh diều Explore New Worlds

Vocabuary

A (trang 40 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, choose a word or a phrase from the box to describe each group of food. (Làm việc theo cặp, chọn một từ hoặc một cụm từ trong bảng để mô tả các nhóm thức ăn sau)

Đáp án:

Dairy products

Milk, cheese, butter

Drinks

Juice, soda, coffee, tea, water

Fruit

Lemons, banana, oranges, apples,

Meat

Chicken, fish, shrimp, bacon, steak, sausages

Vegetable

Lettuce, onions, peppers, tomatoes, potatoes

B (trang 40 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, think of some other foods you know and write them in the correct groups. (Làm việc theo nhóm, nghĩ về một số thức ăn khác và viết nó vào các nhóm)

Dairy products

Ice-cream, yogurt

Drinks

Coke, wine

Fruit

Pineapple, watermelon,

Meat

Pork, beef

Vegetable

Cabbage,sweet potato

C (trang 40 sgk Tiếng Anh 10): What are your favorite foods? Choose one from each group. (Đồ ăn ưa thích của cậu là gì? Chọn mỗi món từ một nhóm)

Hướng dẫn trả lời:

My favorite food is ice-cream, juice, apple, beef and cabbage

(Đồ ăn ưa thích của tớ là kem, nước, táo, thịt bò và bắp cải)

Xem thêm:  Looking back trang 24 Unit 2 Tiếng Anh 7 mới - Loigiaihay.com

D (trang 41 sgk Tiếng Anh 10): In your notebook, make a table with two columns. Count nouns and non-count nouns. Write the words from A and B in correct columns. (Kẻ bảng với hai cột vào vở. Danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Viết các từ A và B vào các cột đúng)

Hướng dẫn làm bài:

Count nouns Non-count nouns Lemon, banana, apple, orange, pineapple, watermelon, cabbage, sweet potato Cheese, butter, milk, juice, soda, coffee, tea, water, chicken, fish, shrimp, steak, bacon, sausage, ice cream, yogurt, coke, wine, beef, pork

E (trang 41 sgk Tiếng Anh 10): Complete the conversation with a.an,the,some and any. Then listen and check. (Hoàn thành đoạn hội thoại với a,an,the, some hoặc any. Nghe và kiểm tra lại)

Lee: I’m hungry. What’s in (1) ___fridge?

Diana: There are (2)___ eggs.

Lee: Do you have (3) ___vegetables?

Diana: Yes, I have (4) ____onion and (5) red pepper.

Lee: Great! Let’s make a Spanish omelet. Do you have (6)___olive oil?

Diana: No, but I have (7)____ corn oil. That should be okay.

Lee: Sure. And we need (8)___ potatoes Diana: I don’t have (9)___ potatoes, but I can go to the store. Lee: OK, I’ll start cooking,

Đáp án:

1- the 2-some 3-any 4- an 5- some 6-any 7-some 8-some 9-any

Hướng dẫn làm bài:

Lee: Tớ đói. Có gì trong tủ lạnh vậy?

Diana: Có một vài quả trứng

Lee: Cậu có rau không?

Diana: Có, tớ có một củ hành và một vài quả ớt

Lee: Tuyệt vời, tớ là sẽ làm trứng ốp la Tây Ba Nha. Cậu có dầu ô-liu không?

Xem thêm:  Unit 10 lớp 10: Writing (sách mới) Global Success - VietJack.com

Diana: Không, nhưng tớ có dầu ngô. Nó chắc cũng ổn.

Lee: Chắc chắn rồi, và tớ cần khoai tây nữa.

Diana: Tớ không có củ khoai tây nào cả. Nhưng tớ có thể ra cửa hàng.

Lee: Ok, bây giờ tớ sẽ bắt đầu nấu

F (trang 41 sgk Tiếng Anh 10): Practice the conversation in pairs. Swith roles and practice again (Luyện tập đoạn hội thoại theo cặp. Đổi vai và luyện tập lại lần nữa)

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

G (trang 41 sgk Tiếng Anh 10): In pairs, make two new conversation using the ingredient below. Use the conversation E as a model. (Theo cặp, hãy tạo hai cuộc trò chuyện mới bằng cách sử dụng thành phần bên dưới. Sử dụng cuộc hội thoại E làm mô mẫu)

Hướng dẫn làm bài:

A:I’m hungry. Do you have any food in the fridge?

B: I have some eggs, cheese.

A: Do you have any onions and salt and pepper?

B: Yes, I do.

A:Yes, I will make Quiche. Do you have any milk?

B: Yes, I do

A:Ok! I will start cooking

Hướng dẫn dịch:

A: Tớ đói. Bạn có thức ăn nào trong tủ lạnh không?

B: Tớ có một ít trứng, pho mát.

A: Bạn có hành và muối tiêu không?

B: Vâng, tớ có.

A: Vâng, tớ sẽ làm Quiche. Bạn có sữa không?

B: Vâng, tớ có

A: Được rồi! Tớ sẽ bắt đầu nấu ăn

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds sách Cánh diều hay khác:

  • Từ vựng Unit 4 lớp 10

  • Unit 4B: Order a meal (trang 42, 43 Tiếng Anh lớp 10): A. Listen to a conversation in a restaurant. Write the man’s and woman’s order in the table below … B. Who asked these question, the man, the woman or the waiter. Write your answers …

  • Unit 4C: Talk about diets (trang 44, 45 Tiếng Anh lớp 10): A. Compare the two meals and say which is healithier. Why? … B. Match these pairs of words to the correct comment …

  • Unit 4D: Plan a farm or a garden (trang 46 Tiếng Anh lớp 10): A. In pairs, say three things you can see in the photo … B. Read the article and answer the questions …

  • Unit 4E: Follow and give instructions (trang 48, 49 Tiếng Anh lớp 10): A. Read the instructions for the Food Game. Then play the game in small groups … B. Read the instructions for the game again. Underline the sequencing words …

  • Grammar Reference (trang 150 Tiếng Anh lớp 10): A. Cross out one incorrect word in each group of count nouns or non-count nouns … B. Match the two halves of the sentences. …

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2 - Loigiaihay.com

Săn SALE shopee tháng 6:

  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L’Oreal mua 1 tặng 3
  • La Roche-Posay mua là có quà: