Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Global Success, Friends plus, Explore

Rate this post

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 sách mới Global Success, Friends plus, Explore English của ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 6 Unit 3.

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Global Success, Friends plus, Explore English

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: My friends – Kết nối tri thức

 • Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 6

  Xem từ vựng

 • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read (nghe và đọc). 2. Fill the blanks with the words from the conversation. …

  Xem lời giải

 • A Closer Look 1 (trang 28 – 29 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Match the adjectives to the pictures. (Nối các tính từ với bức tranh). 2. Use the adjectives in the box to complete the sentences. ….

  Xem lời giải

 • A Closer Look 2 (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Put the verbs in brackets in the present continuous. (Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn). …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Listen and read the dialogue between Linda and Mi. Pay attention to the hightlighted questions. (Nghe và đọc đoạn hội thoại giữa Linda và Mi. Chú ý đến những câu hỏi đc làm nổi bật). …

  Xem lời giải

 • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Look at the advertisement above and answer the questions. (Nhìn vào quảng cáo trên và trả lời câu hỏi). …

  Xem lời giải

 • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. What are the students doing in each picture? (Các bạn học sinh trong bức tranh đang làm gì?) …

  Xem lời giải

 • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): 1. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng). 2. Answer questions about your classmates. (Trả lời câu hỏi về các bạn trong lớp) …

  Xem lời giải

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): MY CLASS YEARBOOK (KỈ YẾU LỚP TÔI) …

  Xem lời giải

Xem thêm:  Language - trang 39 Unit 9 SGK Tiếng Anh 10 mới - Loigiaihay.com

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

 • Review 1 (Unit 1-2-3)
 • Unit 4: My neighbourhood
 • Unit 5: Natural wonders of the world

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Where’s the shark? – Cánh diều

 • Từ vựng Unit 3 – Cánh diều: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

  Xem chi tiết các từ vựng

 • Preview (trang 29 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen. Circle the words you hear (Nghe và khoanh vào từ mà bạn nghe được) …

  Xem lời giải

 • Language focus (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue …

  Xem lời giải

 • The real world (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Read the information about Mariana Fuenters. Then circle the correct answers …

  Xem lời giải

 • Pronunciation (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Listen and repeat ( Nghe và lặp lại) B. Listen. Circle There are/ they’re …

  Xem lời giải

 • Communication (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6): Draw and ask. Choose four animals in the box above and draw them on the beach picture …

  Xem lời giải

 • Reading (trang 34 – 35 SGK Tiếng Anh lớp 6): Strange sea animals. A. Look at the picture. What things do you see? Check them …

  Xem lời giải

 • Comprehension (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals. (Chọn đáp án đúng nhất dựa vào nội dung đoạn văn …

  Xem lời giải

 • Writing (trang 36 SGK Tiếng Anh lớp 6): Write a short paragraph. Find a photo of an animal. Then write 40-60 words about the animal …

  Xem lời giải

 • Worksheet (trang 140 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Match. Write the words in the box next to the pictures (Nối. Viết các từ ở trong bảng bên cạnh các bức tranh) …

  Xem lời giải

 • Explore English (trang 153 SGK Tiếng Anh lớp 6): 1. Label the sea animals (Viết tên các loài động vật biển) …

  Xem lời giải

Xem thêm:  Từ vựng tiếng Anh về thư viện đầy đủ nhất - Step Up English

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Cánh diều:

 • Unit 4: This is my family.
 • Unit 5: I like fruit!
 • Unit 6: What time do you go to school?

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3: Wild life – Chân trời sáng tạo

 • Vocabulary (trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Reading (trang 40 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 41 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Vocabulary and Listening (trang 42 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Language Focus (trang 43 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Speaking (trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Writing (trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • CLIL (trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Puzzles and games (trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

Xem thêm soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 sách Chân trời sáng tạo:

 • Starter unit
 • Unit 1: Towns and cities
 • Unit 2: Days
 • Progress review 1

Bên cạnh đó là các video bài giảng, video hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 chi tiết cũng như lý thuyết, bộ câu hỏi, bài tập trắc nghiệm theo bài học, các dạng bài tập và bộ đề thi Tiếng Anh lớp 6.

Xem thêm:  Unit 5 lớp 11: Language Focus | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 – (Chương trình thí điểm)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: