Looking Back trang 34 Unit 3 SGK Tiếng Anh 8 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Unit 3 looking back chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 5

Task 5. Fill each gap with a, an, or the to complete the passage.

(Điền mỗi chỗ trống với a, an hoặc the để hoàn thành đoạn văn.)

If you are in Ha Noi and you want to have (1) ____ overview of the ethnic groups of Viet Nam, you should visit the Museum of Ethnology. It is situated in Nguyen Van Huyen Street, Cau Giay District. The Museum is (2) ____ valuable centre for the exhibition and preservation of the cultural heritage of (3) ____ 54 ethnic groups in the whole country. There are thousands of objects and photographs representing ways of life and creative activities of these peoples. Moreover, typical houses have been taken from their original sites and rebuilt in (4) ____ museum gardens. These houses model (5) ____ traditional architecture of ethnic minorities. The museum also has a lot of information about all (6) ____ different ethnic peoples in Viet Nam.

Lời giải chi tiết:

1. an

2. a

3. the

4. the

5. the

6. the

Giải thích:

(1): ‘overview’ là danh từ chưa xác định, bắt đầu bằng ‘o’ nên phải điền mạo từ ‘an’.

(2): ‘valuable centre’ là danh từ chưa xác định, bắt đầu bằng ‘v’ nên phải điền mạo từ ‘a’.

(3): ’54 ethnic groups in the whole country’ là danh từ duy nhất, đã xác định, danh từ phổ thông ai cũng biết nên phải điền mạo từ ‘the’.

Xem thêm:  Các kiểu dữ liệu trong Access cơ bản chuẩn nhất cho người mới

(4): ‘museum gardens’ là danh từ đã xác định vị trí cụ thể là trong bảo tàng dân tộc nên phải điền mạo từ ‘the’.

(5): từ ‘all’ đứng trước nên phải điền mạo từ xác định ‘the’.

If you are in Ha Noi and you want to have (1) an overview of the ethnic groups of Viet Nam, you should visit the Museum of Ethnology. It is situated in Nguyen Van Huyen Street, Cau Giay District. The Museum is (2) a valuable centre for the exhibition and preservation of the cultural heritage of (3) the 54 ethnic groups in the whole country. There are thousands of objects and photographs representing ways of life and creative activities of these peoples. Moreover, typical houses have been taken from their original sites and rebuilt in (4) the museum gardens. These houses model (5) the traditional architecture of ethnic minorities. The museum also has a lot of information about all (6) the different ethnic peoples in Viet Nam.

Tạm dịch:

Nếu bạn ở Hà Nội và bạn muốn có một cái nhìn tổng quan về những nhóm dân tộc của Việt Nam, bạn nên đến bảo tàng Dân tộc học. Nó nằm ở đường Nguyễn Văn Huyên, quận cầu Giấy. Bảo tàng là một trung tâm giá trị cho việc triển lãm và bảo tồn những di sản văn hóa của 54 nhóm dân tộc trong cả nước. Có hàng ngàn vật thể và hình ảnh thể hiện cách sống và những hoạt động sáng tạo của các dân tộc. Hơn nữa, những nhà ngôi nhà trưng bày ở đây được lấy từ bản gốc và được xây lại trong vườn bảo tàng. Những kiểu nhà này làm theo kiến trúc truyền thống của dân tộc thiểu số. Bảo tàng cũng có nhiều thông tin về tất cả dân tộc khác nhau ở Việt Nam.

Xem thêm:  Giải Skills - trang 50 Unit 9 SGK tiếng anh 12 mới - Loigiaihay.com