Unit 2 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng … – VietJack.com

Rate this post

Unit 2 lớp 12: Speaking

Life in big cities

1 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Read a conversation between two friends about life in big cities. What features do they mention? Are they positive or negative? (Đọc một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn về cuộc sống ở các thành phố lớn. Những tính năng nào mà họ đề cập đến? Họ tích cực hay tiêu cực?)

Minh: Ha, I don’t know why so many people are moving from their home villages to big cities these days! They’ve become so overcrowded.

Ha: Yeah, I agree. They’re really overpopulated. But lots of people still want to become city dwellers.

Minh: Well, I’m quite happy in my home village. It’s important that some people stay in rural areas and work in agriculture.

Ha: But there are more employment opportun in the city. Don’t you want to get a high-paid job in an office instead of working on parents’ farm? Your standard of living will higher in the city.

Minh: I’m not sure; not everyone is lucky. Big cities flooded with people from rural areas. Many of them are jobless and have to live in slums rather live in my village.

Ha: You’re right. It’s essential that the govern should build big cities and upgrade the infrastructure in rural areas.

Đáp án:

Positive features

There are more employment opportunities.

People have chances to get high- paying jobs.

People’s standard of living is higher.

Negative features

Big cities are overcrowded and overpopulated.

Many people are jobless/ unemployed.

Some people live in slums.

Hướng dẫn dịch:

Minh: Hà, tôi không biết tại sao ngày nay có quá nhiều người di chuyển từ nông thôn lên các thành phố lớn! Chúng đã trở nên quá tải.

Hà: Đúng vậy. Chúng thực sự quá tải. Nhưng nhiều người vẫn muốn trở thành cư dân thành phố.

Xem thêm:  GIỚI TỪ CHỈ SỰ DI CHUYỂN TRONG TIẾNG ANH (PREPOSITION

Minh: Đúng vậy, tôi rất hạnh phúc ở làng quê của tôi. Điều quan trọng là nhiều người ở lại khu vực nông thôn và làm việc nông nghiệp.

Hà: Nhưng có nhiều cơ hội việc làm hơn trong thành phố. Bạn không muốn có một công việc được trả lương cao trong văn phòng thay vì làm việc trên cánh đồng của bố mẹ sao? Mức sống của bạn sẽ cao hơn khi ở thành phố.

Minh: Tôi không chắc chắn lắm, không phải ai cũng may mắn. Thành phố lớn quá nhiều người dân ở các vùng nông thôn. Nhiều người trong số họ không có việc làm và phải sống trong khu ổ chuột thay vì sống ở ngôi làng của tôi.

: Bạn nói đúng. Điều cốt yếu là chính phủ nên xây dựng thành phố lớn và nâng cấp cơ sở hạ tầng ở nông thôn.

2 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Work in pairs. Look at these features of life. Decide whether they are positive (P) or negative (N). Can you think of other features? (Làm việc theo cặp. Nhìn vào những tính năng của cuộc sống. Quyết định xem chúng là tích cực (P) hay tiêu cực (N). Bạn có thể nghĩ ra các tính năng khác?)

Đáp án:

Positive (P)job opportunities, efficient services Negative (N)noisy, densely populated, traffic congestion, severe shortage of housing, air pollution Othershigher rate of crime (N), stressful (N), social and cultural integration (P), sports facilities (P), better schools (P)

3 (trang 24-SGK tiếng anh 12). Work in groups. Discuss the positive negative features of city life and decide if want to live in an urban or rural area. What your reasons? Present your group’s decision to the whole class, using the ideas given bel or your own ideas. (Làm việc nhóm. Thảo luận về tính năng tích cực và tiêu cực của cuộc sống thành phố và quyết định bạn muốn sống trong một khu vực đô thị hay nông thôn. Lý do của bạn là gì? Trình bày quyết định của nhóm mình cho cả lớp, sử dụng những ý tưởng đưa ra dưới đây hay ý tưởng của riêng bạn.)

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44) - VietJack.com

Hướng dẫn làm bài:

Reasons for living in a big city

– more employment/job opportunities

– chances to get high-paying jobs

– higher living standard

– efficient services

– sports facilities

– better schools

All members of my group would like to live in a big city. We all believe that city life will give us more opportunities to fulfil our dreams, but first, we need to get good education, and then work very hard. We think that there are more job opportunities in urban or industrial areas where it would be easier to get a better-paid job in a company or factory. City life is a lot more interesting and exciting. There are cinemas, theatres, museums, festivals and other cultural entertainment that we can’t experience in rural areas. There are also sports facilities for those interested in doing sports.

Hướng dẫn dịch:

Tất cả các thành viên của nhóm chúng tôi đều thích sống ở thành phố lớn. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc sống thành phố sẽ cho chúng tôi nhiều cơ hội để hoàn thiện giấc mơ của chúng tôi, nhưng trước hết chúng tôi cần được giáo dục tốt, và sau đó làm việc chăm chỉ. Chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cơ hội việc làm hơn trong khu vực đô thị hoặc khu công nghiệp, nơi sẽ dễ dàng hơn để có được công việc trả lương cao hơn trong công ty hoặc nhà máy. Cuộc sống thành phố thú vị và thích thú hợp nhiều. Có những rap chiếu phim, rạp hát, viện bảo tàng, lễ hội và những hoạt động giải trí văn hóa khác mà chúng ta không thể trải nghiệm ở các vùng nông thôn. Ngoài ra còn có các cơ sở thể thao dành cho những người yêu thích thể thao.

Xem thêm:  Phân biệt fun và funny đầy đủ và dễ hiểu nhất - Step Up English

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 2 khác:

 • Unit 2 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 18-19 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Lan and Nam … 2. Read the conversation …

 • Language (trang 20-21-22 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the conversation … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 23-24 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. You are going to read … 2. Read the text and check …

 • Speaking (trang 24 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read a conversation … 2. Work in pairs …

 • Listening (trang 25 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Look at the following … 2. Match the words …

 • Writing (trang 26 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Match the phrases … 2. Rewrite the sentences …

 • Communication and Culture (trang 27 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to a talk … 2. Work in groups …

 • Looking Back (trang 28 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to the words … 2. Listen and mark the diphthongs …

 • Project (trang 29 SGK Tiếng Anh 12 mới) Work in groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: