Tiếng Anh 7 Unit 10 Lesson 1 trang 76, 77, 78 – ilearn Smart World

Rate this post

Tiếng Anh 7 Unit 10 Lesson 1 trang 76, 77, 78 – ilearn Smart World

New words

a (trang 76 SGK tiếng Anh 7) Fill in the table. Listen and repeat. (Điền vào bảng. Nghe và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources - ilearn Smart World (ảnh 1)

Lời giải:

1. solar power, wind power, hydropower

2. oil, natural gas, coal

Hướng dẫn dịch:

1. năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy điện

2. năng lượng không tái tạo: dầu, khí đốt tự nhiên, than đá

b (trang 76 SGK tiếng Anh 7) In pairs: Discuss which renewable energy source could be useful where you live. (Theo cặp: Thảo luận những năng lượng tái tạo có thể giúp ích cho nơi bạn sinh sống.)

Listening

a (trang 76 SGK tiếng Anh 7) Listen to Emma and James talking to experts at an energy convention. What do they want to learn about? (Nghe về Emma và James nói chuyện với chuyên gia ở một hội nghị năng lượng. Họ muốn học về điều gì?)

Lời giải:

1

Nội dung bài nghe:

Michael: Yes. My name’s Michael. How can I help you?

Emma: How much energy does Greenwood get from coal?

Michael: It gets sixteen percent from coal.

Emma: Did you say sixty or sixteen?

Michael: Sixteen percent.

Emma: How much energy does it get from renewable sources?

Michael: Fifty percent. We use lots of wind power.

Emma: OK. Thank you.

Michael: You’re welcome.

James: Hi, are you Ann from Maple Falls Energy?

Ann: Yes.

James: Can I ask you some questions?

Ann: OK.

James: How much energy does Maple Falls get from coal?

Ann: Sixty percent.

James: How much energy does it get from wind power?

Ann: Just under three percent.

James: Thank you.

James: Hey Emma, Maple Falls gets less than three percent of its energy from renewable sources.

Emma: Greenwood gets fifty percent. It uses more renewable energy sources than Maple Falls.

James: So, Greenwood is greener than Maple Falls.

Hướng dẫn dịch:

Michael: Vâng. Tên tôi là Michael. Làm thế nào để tôi giúp bạn?

Emma: Greenwood lấy được bao nhiêu năng lượng từ than đá?

Michael: Nó lấy được 16% từ than đá.

Emma: Bạn nói sáu mươi hay mười sáu?

Michael: Mười sáu phần trăm.

Emma: Nó nhận được bao nhiêu năng lượng từ các nguồn tái tạo?

Xem thêm:  Cách phát âm chữ U trong tiếng Anh chuẩn nhất hiện nay

Michael: Năm mươi phần trăm. Chúng tôi sử dụng nhiều năng lượng gió.

Emma: Được rồi. Cảm ơn bạn.

Michael: Không có chi.

James: Xin chào, bạn có phải là Ann đến từ Maple Falls Energy không?

Ann: Vâng.

James: Tôi có thể hỏi bạn một số câu hỏi?

Ann: Được rồi.

James: Maple Falls nhận được bao nhiêu năng lượng từ than đá?

Ann: Sáu mươi phần trăm.

James: Nó thu được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng gió?

Ann: Chỉ dưới ba phần trăm.

James: Cảm ơn bạn.

James: Này Emma, Maple Falls nhận được ít hơn ba phần trăm năng lượng từ các nguồn tái tạo.

Emma: Greenwood được 50 phần trăm. Nó sử dụng nhiều nguồn năng lượng tái tạo hơn Maple Falls.

James: Vì vậy, Greenwood xanh hơn Maple Falls.

b (trang 76 SGK tiếng Anh 7) Now, listen and circle True or False. (Bây giờ, nghe và khoanh tròn đúng hoặc sai.)

Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources - ilearn Smart World (ảnh 3)

Hướng dẫn dịch:

1. Michael làm việc cho Năng lượng Greenwood.

2. Greenwood chứa 22% năng lượng từ than.

3. Một nửa năng lượng của Greenwood đến từ nguồn năng lượng tái tạo.

4. Tháp Maple chứa 16% từ than.

5. Greenwood sử dụng năng lượng tái tạo nhiều hơn tháp Maple.

Lời giải:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

c (trang 76 SGK tiếng Anh 7) In pairs: What sources of energy does your country use? Do you think it uses more non-renewable or renewable energy? (Theo cặp: Nguồn năng lượng nào đất nước bạn sử dụng? Bạn nghĩ nó sử dụng nhiều năng lượng không tái tạo hay năng lượng tái tạo?)

Grammar

a (trang 77 SGK tiếng Anh 7) Listen and repeat (Nghe và lặp lại.)

Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources - ilearn Smart World (ảnh 4)

Hướng dẫn dịch:

Springfield chứa nhiều năng lượng từ than hơn thành phố Twin Peaks.

b (trang 77 SGK tiếng Anh 7) Unscramble the sentences. (Sắp xếp câu.)

1. electricity/ than/ 20%/ more/ Towns/ use/ villages.

2. natural/ Highdale/ burn/ gas/ Does/ than/ Wintertown?/ more

3. than/ gets/ Springfield/ from/ energy/ 40%/ less/ Twin Peaks./ solar/ power

4. in/ use/ Springfield/ electricity/ in/ Twin Peaks./ People/ than/ people/ more

5. of/ Maple Falls?/ than/ from/ Greenwood/ more/ Does/ get/ coal/ its/ energy

Lời giải:

1. Towns use 20% more electricity than villages.

Xem thêm:  Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9 Unit 10: Life on other planets

2. Does Highdale burn more natural gas than Wintertown?

3. Springfield gets 40% less energy from solar power than Twin Peaks.

4. People in Springfield use more electricity than people in Twin Peaks.

5. Does Greenwood get more energy of its from coal than Maple Falls?

Hướng dẫn dịch:

1. Các thị trấn sử dụng điện nhiều hơn 20% so với các làng.

2. Highdale có đốt nhiều khí đốt tự nhiên hơn Wintertown không?

3. Springfield nhận được ít hơn 40% năng lượng từ năng lượng mặt trời so với Twin Peaks.

4. Những người ở Springfield sử dụng nhiều điện hơn những người ở Twin Peaks.

5. Greenwood có nhận được nhiều năng lượng từ than đá hơn Maple Falls không?

c (trang 77 SGK tiếng Anh 7) Look at the table and write the sentences. (Nhìn bảng và viết câu.)

Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources - ilearn Smart World (ảnh 5)

Lời giải:

1. Hambry gets less energy from oil than Highdale.

2. Highdale gets less energy from coal than Hambry.

3. Highdale gets 40% more solar power than Wintertown.

4. Hambry gets more energy from coal than Highdale.

5. Wintertown gets more energy from hydropower than Hambry.

6. Wintertown and Hambry get less energy from oil than Highdale.

Hướng dẫn dịch:

1. Hambry nhận ít năng lượng từ dầu hơn Highdale.

2. Highdale nhận được ít năng lượng hơn từ than đá hơn Hambry.

3. Highdale nhận được nhiều hơn 40% năng lượng mặt trời so với Wintertown.

4. Hambry lấy nhiều năng lượng từ than đá hơn Highdale.

5. Wintertown nhận được nhiều năng lượng từ thủy điện hơn Hambry.

6. Wintertown và Hambry nhận được ít năng lượng từ dầu hơn Highdale.

d (trang 77 SGK tiếng Anh 7) In pairs: Compare more information from the table. Use the prompts. (Theo cặp: So sánh thông tin từ bảng và sử dụng gợi ý.)

Pronunciation

a (trang 78 SGK tiếng Anh 7) Stress the first syllable for numbers which are multiples of ten. (Nhấn mạnh âm tiết đầu tiên cho các số tròn chục.)

b (trang 78 SGK tiếng Anh 7) Listen to the words and focus on the underlined letters. (Nghe các từ và chú ý chữ cái được gạch chân.)

c (trang 78 SGK tiếng Anh 7) Listen and cross out the word that doesn’t follow the note in “a.” (Nghe và loại bỏ từ không tuân theo ghi chú phần a.)

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication (trang 119) - VietJack.com

Lời giải:

forty

d (trang 78 SGK tiếng Anh 7) Read the words with the correct stress to a partner. (Đọc từ với trọng âm đúng cùng với bạn.)

Practice

(trang 78 SGK tiếng Anh 7) Ask and answer. Then, compare energy sources in Bigton and Greenville. Swap roles and repeat. (Hỏi và trả lời. Sau đó, so sánh các nguồn năng lượng ở Bigton và Greenville. Đổi vai và lặp lại.)

Lời giải:

– How much energy does Bigton get from solar power?

– It gets three percent from solar power. What about Greenville?

– Greenville gets one per cent from solar power.

– Greenville gets less energy from solar power than Bigton.

Hướng dẫn dịch:

– Bigton thu được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng mặt trời?

– Nó nhận được ba phần trăm từ năng lượng mặt trời. Còn Greenville thì sao?

– Greenville nhận được một phần trăm từ năng lượng mặt trời.

– Greenville nhận được ít năng lượng từ năng lượng mặt trời hơn Bigton.

Speaking

WHICH CITY IS GREENER?

a (trang 78 SGK tiếng Anh 7) You’re an energy expert interested in how two different cities use different kinds of energy. In pairs: Student B, it p.123 File 11. Student A, ask about Springfield and complete the table. Swap roles. Answer questions about Twin Peaks. (Bạn là một chuyên gia quan tâm về việc hai thành phố khác nhau sử dụng những loại năng lượng khác nhau như thế nào. Theo cặp: Học sinh B, file 11 trang 123. Học sinh A, hỏi về Springfield và hoàn thành bảng. Hoán đổi vai trò. Trả lời câu hỏi về Twin Peaks.)

Tiếng Anh 7 Unit 10: Energy sources - ilearn Smart World (ảnh 8)

b (trang 78 SGK tiếng Anh 7) Compare the energy sources for Twin Peaks and Springfield. Which city uses more renewable energy? (So sánh nguồn năng lượng giữa Twin Peaks và Springfield. Thành phố nào sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn?)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách ilearn Smart World hay khác:

Lesson 2 (trang 79, 80, 81)

Lesson 3 (trang 82, 83)

Review (trang 110, 111)

Semester 2 Final Review (trang 112, 113)

Semester 2 Project (trang 114, 115)