Động Từ To Be Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Trong Tiếng Anh!

4.6/5 - (16 bình chọn)

Động từ To Be là một trong những kiến thức căn bản mà bạn có thể được học từ rất sớm. Tuy nhiên nếu không nắm chắc kiến thức ngữ pháp này sẽ dẫn đến việc khó tiếp cận các kiến thức ngữ pháp liên quan. Bài viết này PREP.VN tổng hợp lại tất cả những kiến thức cần thiết của động từ To Be để bạn có thể sử dụng ngay lập tức.

Động từ To Be
Động từ To Be

I. Động từ To Be là gì?

Động từ To Be là một trợ động từ (auxiliary verb) có tác dụng liên kết chủ ngữ của câu với một vị ngữ dùng để giới thiệu, mô tả hoặc đánh giá một sự vật, sự việc và con người,… Động từ To Be có nghĩa là “thì, là, ở” và có các dạng biến thể khác nhau tùy vào đại từ và thì ở trong câu. Ví dụ:

  • This pen is blue (chiếc bút này màu xanh)
  • I am a student (Tôi là một học sinh)
Động từ To Be là gì?
Động từ To Be là gì?

II. Các biến thể của động từ To Be

Các biến thể của động từ To Be sẽ khác nhau và bạn phải chia dựa theo ngôi và thì của câu. Bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:

Các thì

Chủ ngữ

To Be

Ví dụ

Dạng nguyên thể

be

This book is big (Cuốn sách này to)

Thì hiện tại đơn

I

am

I am smart (Tôi thông minh)

He/She/It

is

She is beautiful (Cô ấy rất xinh đẹp)

You/We/They

are

We are unite (Chúng tôi đoàn kết)

Thì quá khứ đơn

I/He/She/It

was

I was in cinema yesterday (Tôi đã ở rạp chiếu phim hôm qua)

You/We/They

were

You were here (Bạn ở đây)

Thì tương lai đơn

I/You/He/She/It/We/They

will be

I will be strong (Tôi sẽ trở nên khỏe mạnh)

Dạng tiếp diễn

being

He is being unusual (Anh ấy đang không bình thường)

Dạng hoàn thành

been

It has been fun (Nó đã vui vẻ)

1. Dạng nguyên thể

Đối với dạng nguyên thể, thông thường là phụ thuộc vào cấu trúc ngữ pháp của câu khi động từ To Be phải chia ở dạng nguyên thể. Sau động từ khuyết thiếu (can, could, may, might,…) động từ bắt buộc phải chia ở dạng nguyên thể. Ví dụ: It might be easy (Nó có thể sẽ dễ).

Xem thêm:  Study là gì? Study còn nghĩa nào khác trong tiếng Anh?
Động tù To Be ở dạng nguyên thể
Động tù To Be ở dạng nguyên thể

2. Động từ To Be ở thì hiện tại đơn

Công thức với động từ To Be ở thì hiện tại đơn như sau:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + am/is/are + O

He is a student (Anh ấy là học sinh)

Phủ định (-)

S + am/is/are + not + O

He is not a student (Anh ấy không phải là học sinh)

Nghi vấn (?)

 • Am/Is/Are + S +…?
 • What/Why/How… + am/is/are + S +…?

Is he a student? (Anh ấy có phải là học sinh không?)

Chia động từ To Be:

  • Chủ ngữ “I” động từ To Be sẽ được chia là “am”. Ví dụ: I am very happy (Tôi rất vui)
  • Chủ ngữ “He”, “She”, “It” hoặc bất cứ chủ ngữ số ít nào thì động từ To Be chia là “is”. Ví dụ: He is very happy (Anh ấy rất vui)
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” và bất cứ chủ ngữ chia số nhiều nào thì động từ To Be chia là “are”. Ví dụ: We are very happy ( Chúng tôi rất vui)

3. Động từ To Be ở thì quá khứ đơn

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + was/were +…

She was here yesterday

(Cô ấy đã ở đây hôm qua)

Phủ định (-)

S + was/were + not +…

She was not here yesterday

(Cô ấy đã không ở đây hôm qua)

Nghi vấn (?)

 • Was/Were + S +…?
 • What/Why/How… + was/were + S +…?

Was she here yesterday?

(Có phải cô ấy đã ở đây hôm qua)

Chia động từ To Be:

  • Chủ ngữ “I”, “He”, “She”, “It” hoặc bất cứ chủ ngữ số ít nào, động từ To Be được chia là “Was”. Ví dụ: He was very hungry(Anh ấy đã rất đói).
  • Chủ ngữ “You”, “We”, “They” hoặc bất cứ chủ ngữ số nhiều nào, động từ To Be được chia là “Were”. Ví dụ: We were here together (Chúng tôi đã ở đây cùng nhau).

4. Động từ To Be ở thì tương lai đơn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + will be + O

He will be at home tomorrow

(Anh ấy sẽ ở nhà vào ngày mai)

Phủ định (-)

S + will + not + be + O

He will not be at home tomorrow

(Anh ấy sẽ không ở nhà vào ngày mai)

Nghi vấn (?)

 • Will + S + be…?
 • What/Why/How… + will + S + be…?

Will he be at home tomorrow?

(Anh ấy có ở nhà vào ngày mai không?)

Chia động từ to be: Với thì tương lai đơn, động từ To Be ở dạng nguyên thể và được kết hợp với “Will” như cấu trúc ở bảng trên.

5. Động từ To Be ở dạng tiếp diễn

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + is/are/am + being + O

They are being at school now

(Họ đang ở trường bây giờ)

Phủ định (-)

S + is/are/am + not + being + O

They are not being at school now

Xem thêm:  Unit 12 lớp 8: Communication | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

(Họ đang không ở trường bây giờ)

Nghi vấn (?)

 • Is/are/am + S + being…?
 • What/Why/How… + is/are/am + S + being…?

Are they being at school now?

(Họ có đang ở trường bây giờ không?)

Chia động từ To Be:

Ở thì này động từ To Be được chia ở dạng Being đi kèm với is/are/am. Sử dụng is, are hay am tùy thuộc vào chủ ngữ như cách chia ở thì hiện tại đơn.

6. Động từ To Be ở dạng hoàn thành

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + has/have been + O

Nam has been at bus stop for 30 minutes

(Nam đã ở bến xe bus được 30 phút)

Phủ định (-)

S + has/have + not + been + O

Nam has not been at bus stop for 30 minutes

(Nam đã không ở bến xe bus được 30 phút)

Nghi vấn (?)

 • Has/have + S + been…?
 • What/Why/How… + has/have + S + been…?

Has Nam been at bus stop for 30 minutes

(Có phải Nam đã ở bến xe bus được 30 phút không?)

Chia động từ To Be:

  • Ở thì này động từ To Be được chia ở dạng “Been” kết hợp với “have/has” như cấu trúc. Với chủ ngữ “They, We, You,I..” và các chủ ngữ số nhiều ta dùng “have”. Ví dụ: They have been at the school for 1 hour (Họ đã ở trường được 1 tiếng)
  • Với chủ ngữ “ he, she,…” và các chủ ngữ số ít ta dùng “has”. Ví dụ: He has been at the school for 1 hours (Anh ấy đã ở trường được 1 tiếng)

7. Động từ To Be ở dạng bị động

Cấu trúc:

Dạng câu

Công thức

Ví dụ

Khẳng định (+)

S + To Be + V(PII) + O

The house is cleaned by my mother

(Ngôi nhà được dọn dẹp bởi mẹ tôi)

Phủ định (-)

S + To Be + not + V(PII) + O

The house is not cleaned by my mother

(Ngôi nhà không được dọn dẹp bới mẹ tôi)

Nghi vấn (?)

 • To Be + S + V(PII)…?
 • What/Why/How… + To Be+ S + V(PII)…?

Is the house cleaned by my mother?

(Có phải ngôi nhà được dọn dẹp bởi mẹ tôi không?

Chia động từ To Be: Ở dạng này, ta dựa vào chủ ngữ và thì của câu để chia động từ To Be phù hợp.

III. Vị trí của động từ To Be trong câu & cách sử dụng động từ To Be

Động từ To Be được dùng để giới thiệu, mô tả, đánh giá sự vật, sự việc và con người,… Động từ To Be có những vị trí trong câu như sau:

1. Đứng trước danh từ

Vị trí của động từ To Be

Cấu trúc

Ví dụ

Đứng trước danh từ

S + To Be + N

 • My father is a teacher (Bố tôi là giáo viên)

Đứng trước tính từ

S + To Be + Adj

 • She is beautiful (Cô ấy đẹp)

Đứng trước cụm giới từ

S + To Be + Preposition

 • The pencil is on my desk (Bút chì ở trên bàn của tôi)

Đứng trước động từ

S + To Be + Ving (trong thì hiện tại tiếp diễn)

S + To Be + Ved (trong câu bị động)

 • The house is cleaned (Ngôi nhà được dọn dẹp)
 • I am given a candy (Tôi được cho 1 viên kẹo)
Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 6 Skills 1 (trang 64, 65) - Global Success

IV. Cách dùng nâng cao của động từ To Be

Cách dùng nâng cao của động từ To Be
Cách dùng nâng cao của động từ To Be

Một số cách dùng nâng cao với động từ To Be các bạn có thể tham khảo:

1. Động từ To Be trong cấu trúc To Be + of + noun (=have)

Dùng để chỉ tính chất, tình cảm của một đối tượng nào đó. Ví dụ:

  • This chair is of elegant format. (Cái ghế này trông rất trang nhã)
  • Nam is of medium height. (Nam có chiều cao tầm trung)

2. Động từ To Be trong cấu trúc To Be + to + V

Để thể hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, dự định được sắp đặt. Ví dụ: He is to finish her homework by 10pm (Anh ấy phải làm xong bài tập về nhà trước 10 giờ tối).

3. Động từ To Be dùng trong cấu trúc be about + to do something

Dùng để diễn tả một ý định hay dự định nào đó. Ví dụ: I am about to travel around the world (Họ đang dự định đi vòng quanh thế giới).

Cấu trúc To Be

Định nghĩa

Ví dụ

To Be + of + noun (=have)

Dùng để chỉ tính chất, tình cảm của một đối tượng nào đó

 • This chair is of elegant format. (Cái ghế này trông rất trang nhã)
 • Nam is of medium height. (Nam có chiều cao tầm trung)

To Be + to + V

Để thể hiện lời chỉ dẫn, câu mệnh lệnh, dự định được sắp đặt

 • He is to finish her homework by 10pm (Anh ấy phải làm xong bài tập về nhà trước 10 giờ tối).

To be about + to do something

Dùng để diễn tả một ý định hay dự định nào đó

 • I am about to travel around the world (Họ đang dự định đi vòng quanh thế giới).

V. Bài tập với động từ To Be

Sau đây là bài tập với động từ To Be để bạn luyện tập nhé. Prep khuyên bạn sau khi đã đọc xong lý thuyết nên dành thời gian làm bài tập luôn sẽ nhớ lâu hơn rất nhiều đó.

Bài 1: Cho động từ To Be theo dạng thích hợp

 1. It……cold today.
 2. She……. an engineer.
 3. They……so kindful yesterday.
 4. He……12 years old 2 years ago.
 5. Everything will….better soon. Don’t worry!
 6. I………. very tired now
 7. We………….studied English for 6 years.
 8. That patient……..treated by a good doctor.
 9. Those dogs.……..taken care of by him since 2016.

Đáp án:

 1. is
 2. is
 3. were
 4. was
 5. be
 6. Am being
 7. 7.has been
 8. is
 9. 9.has been

Bài 2: Mỗi câu đang thiếu 1 động từ To Be đê câu trở nên hoàn chỉnh, hãy điền động từ To Be để câu hoàn chỉnh nhé

 1. He my good friends (is).

 1. You generous to give me this pen (are).

 1. It a good opportunity for us to discuss this issue (is).

 1. Her grandparents 70 years old when she born (were/was).

 1. It will completed the next day (be).

 1. The television next to the book (is).

 1. We taken by Mr.Tom by car (were).

 1. His house on Hai Ba Trung street (is).

Đáp án:

 1. He is my good friend.
 2. You are generous to give me this pen.
 3. It is a good opportunity for us to discuss this issue.
 4. Her grandparents were 70 years old when she was born.
 5. It will be completed the next day
 6. The television is next to the book.
 7. We were taken by Mr.Tom by car.
 8. His house is on Hai Ba Truong street.

VI. Lời kết

Vậy là Prep đã cung cấp đến bạn những kiến thức rất chi tiết để bạn nắm rõ về cấu trúc động từ To Be từ cơ bản đến nâng cao. Bạn hãy đọc thật kỹ lý thuyết bên trên cùng với việc làm bài tập vận dụng bên dưới để nắm thật chắc kiến thức này nhé.

Prep hy vọng được đồng hành cùng các bạn trong quá trình chinh phục tiếng anh cũng như các kỳ thi như Ielts, Toeic, tiếng anh thpt quốc gia.

 • Luyện thi toeic
 • Luyện thi ielts
 • Luyện thi tiếng anh thpt quốc gia