Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication (trang 128, 129) – VietJack.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh lớp 7 unit 12 communication chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 12 lớp 7 Communication trang 128, 129 trong Unit 12: English speaking countries Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 12.

Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication (trang 128, 129) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 128 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read the conversations, paying attention to the highlighted parts (Nghe và đọc các đoạn hội thoại, chú ý đến những phần được đánh dấu)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

1. Mark: Scottish men wear kilts, short skirts at their traditional festivals.

Lan: Wow … I didn’t know that!

2. Lan: In 2019, Walt Disney World in California attracted nearly 21 million visitors.

Tom: Amazing!

Hướng dẫn dịch:

1. Mark: Đàn ông Scotland mặc ki-lô-mét, váy ngắn tại các lễ hội truyền thống của họ.

Lan: Wow … Tôi không biết điều đó!

2. Lan: Năm 2019, Walt Disney World ở California đã thu hút gần 21 triệu lượt khách.

Tom: Thật kinh ngạc!

2 (trang 128 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Make similar dialoques with the following situations, using expressions of amazement (Làm việc theo cặp. Tạo dấu hiệu tương tự với các tình huống sau, sử dụng biểu hiện của sự kinh ngạc)

1. New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

2. There are no snakes in New Zealand.

3. More than half of all the lakes in the world are in Canada.

Xem thêm:  Số 30 tiếng anh là gì? Đọc số ba mươi tiếng anh như thế nào

Gợi ý:

1. – New Zealand has the cleanest and safest air on the planet.

– Amazing!

2. There are no snakes in New Zealand.

– Wow … I didn’t know that!

3. More than half of all the lakes in the world are in Canada.

– Amazing!

Hướng dẫn dịch:

1. – New Zealand có không khí sạch và an toàn nhất hành tinh.

– Thật kinh ngạc!

2. Không có rắn ở New Zealand.

– Wow … Tôi không biết điều đó!

3. Hơn một nửa số hồ trên thế giới là ở Canada.

– Thật kinh ngạc!

3 (trang 129 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Discuss and write the name of the country next to the fact (Làm việc nhóm. Thảo luận và viết tên quốc gia bên cạnh các sự thật)

1. This country is famous for its kangaroos.

2. This country has a large population, only smaller than that of China and India.

3. This country lies close to the North Pole and is very cold in winter.

4. This country is famous for its royal family.

5. This is a small island country in the Pacific Ocean.

Đáp án:

1. Australia

2. The USA

3. Canada

4. The UK

5. New Zealand

Hướng dẫn dịch:

1. Đất nước này nổi tiếng với những chú chuột túi. – Úc.

2. Đất nước này có dân số đông, chỉ nhỏ hơn Trung Quốc và Ấn Độ. – Hoa Kỳ.

3. Đất nước này nằm sát Bắc Cực và rất lạnh vào mùa đông. – Canada.

4. Đất nước này nổi tiếng với gia đình hoàng gia của nó. – Vương quốc Anh.

5. Đây là một quốc đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. – New Zealand.

4 (trang 129 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to it. (Làm việc theo cặp. Đọc một số thông tin thực tế về các quốc gia nói tiếng Anh và đánh dấu vào cột đúng với bạn. Sau đó, đóng vai bằng cách một người nói to một câu và người kia trả lời câu đó.)

Xem thêm:  TA và OTA là gì? Cách mở rộng mạng lưới TA và OTA cho khách sạn

1. There are more sheep than people in New Zealand, around 6 sheep per person.

2. The Statue of Liberty is in New York.

3. Canada has the longest coastline in the world.

4. About 90% of Australians live on the coast.

5. Football is the most popular sport in England.

Hướng dẫn dịch:

Gợi ý:

A: New York is the biggest city but not the capital of the USA

B: I know this.

A: The state of Alaska in the USA has over 2,600 islands.

B: This is new to me.

Hướng dẫn dịch:

A: New York là thành phố lớn nhất nhưng không phải là thủ đô của Hoa Kỳ.

B: Tôi biết điều này.

A: Bang Alaska của Hoa Kỳ có hơn 2.600 hòn đảo.

B: Điều này là mới đối với tôi.

5 (trang 129 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Share with your group some interesting facts you know about English-speaking countries. The group takes notes and presents their findings to the class. (Làm việc nhóm. Chia sẻ với nhóm của bạn một số thông tin thú vị mà bạn biết về các quốc gia nói tiếng Anh. Nhóm ghi chép và trình bày kết quả của họ trước lớp.)

Gợi ý:

– The United States doesn’t have an official language.

– 80% of the animals are unique to Australia.

– New Zealand was the last country in the world to be inhabited by humans.

– New Zealand is the first country to see the sunrise.

– Six Canadian cities have more than 1 million residents.

Xem thêm:  Môn tin học tiếng Anh là gì? Các từ vựng liên quan - Dvn.com.vn

– There are millions of lakes in Canada.

Hướng dẫn dịch:

– Hoa Kỳ không có ngôn ngữ chính thức.

– 80% các loài động vật là duy nhất của Úc.

– New Zealand là quốc gia cuối cùng trên thế giới có con người sinh sống.

– New Zealand là quốc gia đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc.

– Sáu thành phố của Canada có hơn 1 triệu cư dân.

– Có hàng triệu hồ ở Canada.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 12 lớp 7

 • Getting Started (trang 124, 125 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read … 2. What are Phong and Mark talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 126, 127 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write the words or phrases under the correct pictures … 2. Write the words or phrases under the correct pictures

 • A Closer Look 2 (trang 127, 128 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “a / an / the”… 2. Put in “the” where necessary

 • Skills 1 (trang 130 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Read the passage and match the words in bold from the passage

 • Skills 2 (trang 131 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups… 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London

 • Looking Back (trang 132 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and write … 2. Choose the best answer A, B, or C to complete each sentence

 • Project (trang 133 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss and choose a place … 2. Find information about it, including

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: