Tiếng Anh 7 Unit 5 Getting Started trang 50, 51 – Kết nối tri thức

Rate this post

Tiếng Anh 7 Unit 5 Getting Started trang 50, 51 – Kết nối tri thức

1 (trang 50 SGK Tiếng Anh 7): Listen and read (Nghe và đọc)

Waiter: Good evening. What can I get you today?

Mark’s mum: We’d like rice with some pork cooked in fish sauce. Oh, could we also have an order of roast chicken and fried vegetables?

Mark: And l’d like some fried tofu and spring rolls too.

Waiter: OK. Would you like any canh? It’s a kind of Vietnamese soup. We often have it with rice.

Mark’s dad: Let me see ….. I think we’ll try some canh.

Waiter: With shrimp or fish?

Mark’s dad: With shrimp, please.

Waiter: Would you like anything to drink? We have a lot of drinks: juice, lemonade, green tea, mineral water, …

Mark’s mum: Mineral water for me, green tea for my husband, and juice for my children.

Waiter: What kind of juice would you like?

Mark’s sister: Do you have winter melon juice?

Waiter: Let me see. Er, yes. How many cans would you like?

Mark’s sister: One … No, wait, two please. By the way, how much is a can of winter melon juice?

Mark: The menu says it’s 10,000 dong.

Waiter: That’s right. I’ll be right back with your order.

Hướng dẫn dịch:

Người phục vụ: Chào buổi tối. Tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Mẹ của Mark: Chúng tôi muốn ăn cơm với thịt lợn nấu nước mắm. Ồ, chúng tôi có thể gọi món gà quay và rau chiên không?

Mark: Và tôi cũng muốn một ít đậu phụ rán và chả giò nữa.

Xem thêm:  Tổng hợp từ lóng tiếng Anh thông dụng

Người phục vụ: Được. Bạn có muốn canh không? Đó là một loại súp của Việt Nam. Chúng tôi thường ăn nó với cơm.

Bố của Mark: Để tôi xem … Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thử một vài món canh.

Bồi bàn: Với tôm hay cá?

Bố của Mark: Với tôm, làm ơn.

Người phục vụ: Bạn có muốn uống gì không? Chúng tôi có rất nhiều thức uống: nước trái cây, nước chanh, trà xanh, nước khoáng,…

Mẹ của Mark: Nước khoáng cho tôi, trà xanh cho chồng tôi và nước trái cây cho con tôi.

Người phục vụ: Cháu muốn loại nước trái cây nào?

Em gái Mark: Chú có nước ép mướp đông không?

Người phục vụ: Để chú xem. Ờ, có. Cháu muốn bao nhiêu lon?

Em gái của Mark: Một … Không, chờ đã, hai, làm ơn. Nhân tiện, nước mướp đông giá bao nhiêu một lon?

Mark: Thực đơn ghi là 10.000 đồng.

Người phục vụ: Đúng rồi. Tôi sẽ quay lại ngay với đơn đặt hàng của các bạn.

2 (trang 51 SGK Tiếng Anh 7): What is Mark’s family doing? (Gia đình Mark đang làm gì?)

A. Ordering food for dinner.

B. Preparing for their dinner.

C. Talking about their favourite food.

Đáp án: A

Hướng dẫn dịch:

A. Đặt đồ ăn cho bữa tối.

B. Đang chuẩn bị cho bữa tối của họ.

C. Nói về món ăn yêu thích của họ.

3 (trang 51 SGK Tiếng Anh 7): Find the words and phrases about food and drink in the conversation and write them in the correct columns. (Tìm các từ và cụm từ về đồ ăn và thức uống trong cuộc hội thoại và viết chúng vào các cột đúng.)

Xem thêm:  Looking back - trang 27 Unit 7 SGK tiếng Anh 12 mới - Loigiaihay.com

Tiếng Anh 7 Unit 5 Getting Started (ảnh 1)

Đáp án:

– Food: rice, pork, fish sauce, roast chicken, fried vegetables, tofu, spring roll, “canh”, shrimp

– Drink: juice, lemonade, green tea, mineral water, winter melon juice

Hướng dẫn dịch:

– Thức ăn: cơm, chả, mắm cá, gà quay, rau xào, đậu phụ, chả giò, canh, tôm

– Thức uống: nước trái cây, nước chanh, trà xanh, nước khoáng, nước dưa

4 (trang 51 SGK Tiếng Anh 7): Read the conversation again and tick T (True) or F (False) (Đọc lại đoạn hội thoại và đánh dấu T (Đúng) hoặc F (Sai))

1. Mark’s family is at a Vietnamese restaurant.

2. Mark wants fried tofu and beef for dinner.

3. They don’t order canh.

4. Mark’s mum wants mineral water.

5. His mum doesn’t allow her children to drink juice during dinner.

Đáp án:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. F

Hướng dẫn dịch:

1. Gia đình Mark đang ở một nhà hàng Việt Nam.

2. Mark muốn món đậu phụ rán và thịt bò cho bữa tối.

3. Họ không đặt hàng canh.

4. Mẹ của Mark muốn nước khoáng.

5. Mẹ của anh ấy không cho phép các con của mình uống nước trái cây trong bữa tối.

5 (trang 51 SGK Tiếng Anh 7): Work in pairs. Think about your favourite food and drink. Then ask your partner about his or her favourite food and drink. (Làm việc theo cặp. Nghĩ về đồ ăn và thức uống yêu thích của bạn. Sau đó, hãy hỏi đối tác của bạn về đồ ăn và thức uống yêu thích của anh ấy hoặc cô ấy.)

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23) - VietJack.com

Gợi ý:

A: What’s your favourite food?

B: It’s pho bo – beef noodle soup.

A: When do you usually have it?

B: In the morning.

Hướng dẫn dịch:

A: Món ăn yêu thích của bạn là gì?

B: Đó là phở bò.

A: Bạn thường ăn nó khi nào?

B: Vào buổi sáng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

A closer look 1 (trang 52 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the phrases with the pictures….2. Write the following words and…

A closer look 2 (trang 53, 54 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the correct words or phrases to…2. Look at the picture and complete each…

Communication (trang 55 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation…2. Work in pairs. Take turns to…

Skills 1 (trang 56 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs…2. Read Phong’s blog. Match theunderlined…

Skills 2 (trang 57 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Discuss the… 2. Listen to Minh talking about the eating…

Looking back (trang 58 Tiếng Anh lớp 7): 1. Add the words and phrases you have… 2. Read the recipe and write sentences as in….

Project (trang 59 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in groups. Design a poster… 2. Then organise an exhibition of all the….