Project Unit 8 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

Rate this post

1. Read the information about a traditional game.

(Đọc thông tin về một trò chơi truyền thống.)

– Name of the game: blind man’s buff

– Number of players: five or more

Equipment: a blindfold, and open space

How to play:

1. Players stand in a circle; one person blindfolded (the seeker) stands in the middle.

2. The seeker tries to catch others who are trying not to be caught.

3. When the seeker catches a player, he / she tries to guess who it is by touching that player’s face and hair.

4. When the seeker says that player’s name correctly, he / she becomes the new seeker.

Hướng dẫn dịch:

1. Đọc những thông tin về một trò chơi truyền thống.

– Tên trò chơi: Bịt mắt bắt dê

– Số người chơi: năm người trở lên

– Dụng cụ: Khăn bịt mắt, không gian mở

– Cách chơi

1. Đứng trong vòng tròn, chọn một người là người tìm kiếm. Người đó bị bịt mắt (hoặc nhắm mắt) và đứng ở giữa.

2. Người tìm kiếm cố gắng chạm vào người khác mà không bị bắt.

3. Khi người tìm bắt được một người chơi khác, anh ấy / cô ấy cố gắng đoán là ai bằng cách chạm vào mặt và tóc của người chơi.

4. Khi người tìm đoán được tên người chơi, người đó trở thành người tìm.

2. Choose one of the following games and write about it.

(Chọn một trong số những trò chơi sau đây và viết về nó.)

Xem thêm:  Cách dùng To trong tiếng Anh đầy đủ nhất - Step Up English

– Tug of war (rope pulling)

(Kéo co)

– Skipping

(Nhảy dây)

– Wrestling

(Đấu vật)

Cues:(Gợi ý)

Name of the game:

(Tên trò chơi)

Number of players:

(Số người chơi)

Equipment:

(Thiết bị)

How to play:

(Cách chơi)

Bài giải:

Name of the game: Tug of war

Number of players: At least 4 people (2 people for each team)

Equipment: A long rope

How to play:Two teams will compete against each other. The center of the rope should align with the center marked on the ground. As soon as the referee blows the whistle, each team can start pulling the rope into their territory. Each team pulls the rope along with the members of opposition team to their side. As soon as the second mark on the rope from the center red mark crosses over to center line, the team to pull the rope to their area wins the game.

Tạm dịch:

Tên trò chơi: Kéo co

Số người chơi: Ít nhất 4 người (mỗi đội 2 người)

Thiết bị: Một sợi dây dài

Cách chơi: Hai đội sẽ thi đấu với nhau. Tâm của sợi dây nên thẳng hàng với tâm được đánh dấu trên mặt đất. Ngay sau khi trọng tài thổi còi, mỗi đội có thể bắt đầu kéo dây về phía của mình. Mỗi đội kéo dây cùng với các thành viên của đội đối lập về phía mình. Ngay sau khi điểm thứ hai trên sợi dây từ điểm giữa màu đỏ vượt qua vạch chính giữa, đội nào kéo được sợi dây về khu vực của mình sẽ thắng trò chơi

Xem thêm:  Cách đọc Và Sử Dụng Dấu Câu Quan Trọng Trong Tiếng Anh Mà

3. Work I groups. Take turns to give presentation.

(Làm việc theo nhóm. Luân phiên thuyết trình.)

Hướng dẫn:

Hello everyone, today I will tell you about a popular traditional game in Viet Nam. The name of the game is tug of war. To play this game, we need at least 4 people and a strong long rope. When playing the game, we must follow the following rule. As soon as the referee blows the whistle, the game starts. Two teams will compete against each other. Each team can start pulling the rope into their territory. The center of the rope should align with the center marked on the ground. Each team pulls the rope along with the members of opposition team to their side. As soon as the second mark on the rope from the center red mark crosses over to center line, the team to pull the rope to their area wins the game.

Tạm dịch:

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một trò chơi truyền thống phổ biến ở Việt Nam. Tên trò chơi là kéo co. Để chơi trò chơi này, chúng ta cần ít nhất 4 người và một sợi dây dài chắc chắn. Khi chơi, chúng ta phải tuân theo quy tắc sau. Ngay sau khi trọng tài thổi còi, trận đấu bắt đầu. Hai đội sẽ tranh tài với nhau. Mỗi đội có thể bắt đầu kéo dây về lãnh thổ của mình. Tâm của sợi dây nên thẳng hàng với tâm được đánh dấu trên mặt đất. Mỗi đội kéo dây cùng với các thành viên của đội đối lập về phía mình. Ngay sau khi điểm thứ hai trên sợi dây từ điểm giữa màu đỏ vượt qua vạch chính giữa, đội nào kéo được sợi dây về khu vực của mình sẽ thắng trò chơi.

Xem thêm:  Quả Na trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Giaibaitap.me