A Closer Look 1 – Unit 12 trang 60 – SGK Tiếng Anh 6 Global Success

Rate this post

Vocabulary – Unit 12 – Tiếng Anh 6 Global Success

1. Match the verbs in column A to the words or phrases in column B. Then listen, check and repeat them

(Nối các động từ trong cột A với các từ hoặc cụm từ trong cột B. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại chúng)

Bài giải:

1-c: understand our feelings

Hiểu cảm giác

2-a: Pick fruit

Hái quả

3-b: Do the washing

Giặt giũ

4-e: Water plants

Tưới cây

5-d: Work as a guard

Làm bảo vệ

2. Work in pairs. Tell your partner the activities in 1 you can or can’t do now

(Làm việc theo cặp. Nói với đối tác của bạn những hoạt động trong 1 bạn có thể hoặc không thể làm bây giờ)

Example:

I can pick fruit but I can’t understand your feeling

Tôi có thể hái trái cây nhưng tôi không thể hiểu được cảm giác của bạn

Bài giải:

– I can do the washing and water plants but I can’t work as a guard.

Tôi có thể giặt giũ và tưới cây nhưng tôi không thể làm bảo vệ.

3. Work in pairs. Read the information about what V10, a robot, can or can’t do. Ask and answer the question.

(Làm việc theo cặp. Đọc thông tin về V10, một robot, có thể hoặc không thể làm. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Example:

A: Can V10 do the washing?

B: Yes, it can

A: V10 có giặt được không?

B: Có, nó có thể

Bài giải:

1. A: Can V10 repair a broken machine?

Xem thêm:  Tất tần tật về cách dùng “The” trong tiếng Anh - Ms Hoa Giao tiếp

B: No, it can’t

2. A: Can V10 work as a guard?

B: Yes, it can

3. A: Can V10 read our mood?

B: No: It can’t

4. A: Can V10 water plant?

B: Yes, it can

5. A: Can V10 understand what we say?

B: No, it can’t

Tạm dịch:

A: V10 có sửa được máy bị hỏng không?

B: Không, không thể.

A: V10 có thể hoạt động như một người bảo vệ?

B: Có, nó có thể.

A: V10 có thể đọc được tâm trạng của chúng tôi không?

B: Không, không thể.

A: V10 tưới cây được không?

B: Có, nó có thể.

A: V10 có thể hiểu những gì chúng tôi nói không?

B: Không, không thể.

4. Listen and repeat the following sentences.

(Nghe và kiểm tra lại các câu sau.)

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thường tưới cây sau khi tan học.

2. Shifa có thể làm nhiều thứ như con người.

3. Bố của tôi nấu những bữa cơm ngon vào cuối tuần.

4. WB2 khỏe nhất trong tất cả rô bốt.

5. H8 là rô bốt trong nhà.

5. Practise saying the statements in the following paragraph. Then listen and repeat.

(Thực hành nói các câu trong đoạn văn sau. Sau đó nghe và lặp lại.)

Bài nghe:

My robot is Jimba. It’s a home robot. It’s very helpful. It can do the housework, it can also water plants and pick fruit. It can work as a guard. I love my robot very much.

Hướng dẫn dịch:

Xem thêm:  Unit 11 lớp 6: A Closer Look 2 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

Rô bốt của tôi tên là Jimba. Nó là một con rô bốt trong nhà. Nó rất hữu ích. Nó có thể làm việc nhà. Nó còn có thể tưới cây và hái quả. Nó có thể làm việc như một người bảo vệ. Tôi yêu rô bốt của tôi rất nhiều.

Giaibaitap.me