Write – Unit 9 trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 9 – Loigiaihay.com

Rate this post

Đề bài

WRITE

Use the pictures and the words in the box to write a story. You can make changes or add more details to the story.

( Sử dụng những bức tranh và các từ trong khung để viết một câu chuyện. Bạn có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

– It / beautiful day.

– Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

– Lan / outside / play / her dog / Skippy.

– All of a sudden / dog / behave strangely.

– She / keep / run around / in circles.

– Lan/ run / home / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

– Lan’s mother – Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

– Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

– Suddenly / sky / become / very dark.

– Storm / come / with strong winds / heavy rain.

– Mrs. Quyen / family / scared.

– But / soon / storm / finish.

– Everyone / glad.

– What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

– It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

– Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

– All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

– Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done.

– Lan’s mother – Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

Xem thêm:  Project trang 15 Unit 7 SGK Tiếng Anh 8 mới - Loigiaihay.com

– Mrs Quyen gathered the family and told them to find shelter in the home.

– Suddenly, the sky became very dark.

– A few minutes later, the storm came with strong winds and heavy rain.

– Mrs Quyen ‘s family got very scared.

– But soon the storm finished.

– Everyone was glad.

– What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch:

– Đó là một ngày đẹp trời. Mặt trời nắng chói chang và bầu trời trong xanh. Thời tiết tuyệt vời.

– Lan ở bên ngoài chơi với chú chó Skippy.

– Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang hình vong tròn.

– Thấy thế, Lan cùng chú chó chạy nhanh về nhà, và kể cho mẹ nghe về việc Skippy đã làm.

– Mẹ Lan – bà Quyên – nói với Lan rằng bà đã nghe tin tức trên tivi rằng bão nhiệt đới sắp đến.

– Bà Quyên đã tập hợp gia đình lại và bảo mọi người tìm nơi trú ẩn trong nhà.

– Đột nhiên, trời tối sầm lại.

– Vài phút sau đó, bão đến cùng với mưa gió to đùng đùng.

– Gia đình bà Quyên rất hoảng sợ.

– Nhưng cơn bão đã sớm kết thúc.

– Mọi người rất vui.

– Skippy thật là một chú chó thông minh! Nó đã cứu Lan khỏi cơn bão.

Loigiaihay.com