Unit 6 lớp 9: A closer look 1 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Rate this post

Unit 6: Viet Nam then and now

Unit 6 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now – A closer look 1 – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Put one word/phrase under each picture. (Đặt 1 từ/cụm từ dưới mỗi bức tranh.)

Đáp án:

1. tram2. flyover3. elevated walkway4. skytrain5. underpass6. tunnel

Hướng dẫn dịch:

1. xe điện

2. cầu vượt

3. đường bộ trên cao

4. tàu trên không

5. đường chui

6. đường hầm

2. Fill in each blank with a suitable word from 1, making them plural where necessary. (Điền vào chỗ trống với mỗi từ ở mục 1, đưa về số nhiều nếu cần.)

1. Hai Van __________ is 6.28 km long.

2. Thanks to the __________, pedestrians can be much safer.

3. A __________ is a bridge that carries one road over another one.

4. The railroad track that runs overhead is known as a __________.

5. A road or path that goes under another road or railroad track is called an __________.

6. The clanging sound of the Ha Noi __________ in the 1970s has gone deep into people’s collective memory.

Đáp án:

1.tunnel2. elevated walkways3. flyover4. skytrain5. underpass6. tram

Giải thích:

1. tunnel (n) đường hầm

2. elevated walkways (n) lối đi dành cho người đi bộ

3. flyover (n) cầu vượt

4. skytrain (n) tàu điện trên cao

5. underpass (n) đường hầm

6. tram (n) tàu điện

Hướng dẫn dịch:

1. Đường hầm Hải Vân dài 6,28km.

2. Nhờ vào các lối đi dành cho người đi bộ, các bộ hành có thể an toàn hơn nhiều.

3. Cầu vượt là 1 cây cầu mang 1 con đường trên 1 con đường khác.

4. Đường ray chạy phía trên đầu gọi là tàu điện trên cao.

5. Một con đường hoặc 1 lối đi chạy dưới 1 con đường khác hoặc đường ray thì gọi là đường hầm.

6. Âm thanh leng keng của tàu điện ở Hà Nội vào những năm 1970 đã đi sâu vào tiềm thức của người dân.

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Communication (trang 63 Tập 2)

3. Match each word/phrase in the left column with the definition in the right one. (Nối mỗi từ/cụm từ ở cột trái với định nghĩa ở cột phải.)

Word / Phrase

Definition

1. extended family

2. tolerant

3. cooperative

4. sympathetic

5. obedient

6. nuclear family

A. parents and children living together as a family unit

B. able to accept what other people say or do even if you do not agree with it

C. willing to do what you are told to do

D. kind to somebody who is hurt or sad; showing that you understand and care about their problems

E. working together with others towards a shared aim

F. more than two generations living together as a family unit

Đáp án:

1.f2.b3.e4.d5.c6.a

Hướng dẫn dịch:

1. gia đình đa thế hệ: hơn hai thế hệ cùng sống chung với nhau trong một gia đình

2. khoan dung: có thể chấp nhận những gì người khác nói hoặc làm ngay cả khi bạn không đồng ý với nó.

3. hợp tác: làm việc cùng với những người khác hướng tới một mục đích chung

4. thông cảm: tử tế với ai đó đang đau hoặc buồn; cho thấy rằng bạn hiểu và quan tâm tới vấn đề của họ

5. nghe lời: sẵn sàng làm những gì bạn được yêu cầu

6. gia đình hạt nhân: cha mẹ và con cái sống chung với nhau trong một đơn vị gia đình

4. Fill each gap with a word/phrase in 3. (Điền 1 từ/cụm từ ở bài 3 vào chỗ trống.)

1. Our grandparents used to live in an __________.

2. My mother is a __________ woman. She always cares about how we feel.

3. The boys are willing to do what you want them to. They are really __________.

4. She is__________ with her children even when they misbehave.

5. Nowadays the __________ is becoming more common in the cities.

6. Having students work in groups, she hoped they could learn to be __________.

Xem thêm:  Động từ trong tiếng Anh: Định nghĩa, vị trí, phân loại - Step Up English

Đáp án:

1. extended family2. sympathetic3. obedient 4. tolerant5. nuclear family6. cooperative

Giải thích:

1. extended family (n) gia đình mở rộng

2. sympathetic (adj) đáng mến

3. obedient (adj) ngoan

4. tolerant (adj) vị tha

5. nuclear family (n) gia đình hạt nhân

6. cooperative (adj) hợp tác

Hướng dẫn dịch:

1. Ông bà của chúng ta từng sống trong 1 gia đình mở rộng.

2. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ đáng mến. Bà ấy luôn quan tâm đến việc chúng tôi cảm thấy thế nào.

3. Tụi con trai sẵn sàng làm những gì bạn muốn chúng làm. Chúng thật sự rất ngoan.

4. Cô ấy vị tha với bọn trẻ thậm chí khi chúng cư xử sai.

5. Ngày nay gia đình hạt nhân trở nên phố biến ở các thành phố.

6. Để học sinh làm việc trong nhóm, cô ấy hy vọng chúng có thể học để hợp tác với nhau.

5. Write each sentence in the box next to its pattern. Then listen, check, and repeat. (Viết mỗi câu trong bảng vào bên cạnh biểu tượng. Sau đó nghe, kiểm tra và nhắc lại.)

Bài nghe:

1. OO: I know! ; That long?; Don’t cry

2. OoO: Go away!

3. OOo: Keep going!

4. OOO: Don’t turn left!

Nội dung bài nghe:

1. I know!, That long?, Don’t cry!

2. Go away!

3. Keep going!

4. Don’t turn left!

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi biết!, Lâu quá à?, Đừng khóc!

2. Đi đi!

3. Tiếp tục!

4. Đừng rẽ trái!

6. What would you say in each situation? Make a sentence for each picture. Write a stress pattern under the picture. Then practise reading all the sentences aloud. (Bạn nên làm gì trong các tình huống sau? Viết mỗi câu 1 bức tranh. Viết trọng âm dưới những bức tranh đó. Sau đó thực hành đọc to tất cả các câu.)

1. Be quiet! OOo.

Don’t talk! 00.

2. Don’t turn right! 000.

3. Wake up! 00.

Xem thêm:  Cách viết tắt của học vị tiến sĩ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Get up! 00.

4. Smile please! 00.

Say cheese! 00.

5. Don’t worry! OOo.

Don’t cry! 00.

6. Look out! OO.

Look ahead!

Hướng dẫn dịch:

1. Hãy im lặng!

Đừng nói chuyện!

2. Đừng rẽ phải!

3. Hãy thức tỉnh!

Đứng dậy!

4. Hãy mỉm cười!

Nói phô mai!

5. Đừng lo lắng!

Đừng khóc!

6. Nhìn ra!

Nhìn thẳng!

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now – A closer look 1 – Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence …

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word … 2. Fill in each blank …

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank … 2. Ask and answer …

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts … 2. Read the postss on Viet Nam …

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs … 2. Now read the article …

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see … 2. Listen again and decide …

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following … 2. Fill in each blank …

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat do you like … 2. Plan a photo …

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 9 mới có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà:
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án