Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Task 1

Reading

Task 1. a. Do you know what a child helpline is?

(Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?)

b. Now read the articles

(Bây giờ cùng đọc bài báo sau.)

The Magic Number

Magic Number 18001567 is a 24-hour toll-free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam. The helpline was set up in 2004 by the government with support from Plan Vietnam, an international children’s development organisation.

By 2014, the helpline had received over 1.5 million calls from children and adults nationwide. Sixty-nine per cent of the calls came from children and most child callers were in the 11-14 year old and 15-18 year old groups. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health. Moreover, nearly 3,000 cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse received emergency support. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision makers.

A member of Child Helpline International, Magic Number aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally. If you need support or advice, or know of someone who does, just dial 18001567!

(The facts, figures, and photos in this text are provided by Plan Vietnam)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Magic Number

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là dịch vụ miễn phí 24 giờ để tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam. Đường dây trợ giúp đã được chính phủ thành lập năm 2004 với sự hỗ trợ của Tổ chức Viện trợ Việt Nam, một tổ chức quốc tế về sự phát triển của trẻ em.

Xem thêm:  Unit 6 lớp 10 Reading (trang 69, 70) | Tiếng Anh 10 Global Success

Đến năm 2014, đường dây trợ giúp đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trên toàn quốc. Sáu mươi chín phần trăm các cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em là ở các nhóm 11-14 tuổi và 15-18 tuổi. Các cuộc gọi phần lớn là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần. Hơn nữa, gần 3.000 trường hợp trẻ em mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục đã nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Đường dây cứu trợ khuyến khích sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của tổ chức với tư cách là người truyền cảm hứng, người đưa ra quyết định.Là một thành viên của Tổ chức Hỗ trợ Trẻ em, Mục tiêu của Số điện thoại thần kỳ là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc cố vấn, hoặc biết ai đó đang làm, chỉ cần quay số 18001567!(Sự kiện, số liệu và hình ảnh trong văn bản này do Tổ chức Viện trợ Việt Nam cung cấp)

Lời giải chi tiết:

a. No, I don’t. (Không, tôi không biết.)