Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) | Tiếng Anh 8 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 8 Skills 1 trang 65, 66 trong Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) – Tiếng Anh 8 Global Success

1 (trang 65 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Look at the picture, and discuss what you know about Alaska (Làm việc nhóm. Nhìn vào bức tranh và thảo luận những gì bạn biết về Alaska)

Gợi ý:

+ Alaska: a state of the US (49th)

+ location: northwest of North America

+ population: over 700,000

+ climate: oceanic climate, very cold

+ native people: Alaskan Natives

+ languages: English 86.3%, Alaska Native languages

Hướng dẫn dịch:

+ Alaska: một bang của Mỹ (thứ 49)

+ vị trí: tây bắc bắc mỹ

+ dân số: trên 700.000

+ khí hậu: khí hậu hải dương, rất lạnh

+ thổ dân: thổ dân Alaska

+ ngôn ngữ: tiếng Anh 86,3%, ngôn ngữ bản địa Alaska

Read the text and check your answers. (Đọc văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

If you go to the American state of Alaska, you might find the traditional lifestyle there interesting. Although Alaska is quite large, with nearly 1.7 million square kilometres, it has a small population of about 730,000.

The native peoples in Alaska still maintain many of their traditions. They keep their old ways of making arts and crafts alive. Various native groups have their own special styles of carving or weaving as well as their unique tribal dances and drumming. Therefore, visitors to Alaska may experience some of their culture in their villages. They may see performances of traditional music and native art in galleries and museums.

Alaska is also known for its unusual method of transport – the dogsled. Today, dog sledding (= mushing) is more of a sport than a true means of transport. The best-known race is the Iditarod Trail Sled Dog Race, a 1,510 km race from Anchorage to Nome. Mushers from all over the world come to Anchorage each March to compete for cash and prizes.

Xem thêm:  Hướng dẫn giải Review 3 trang 42 sgk Tiếng Anh 11 tập 2

Hướng dẫn dịch:

Nếu bạn đến bang Alaska của Mỹ, bạn có thể thấy lối sống truyền thống ở đó rất thú vị. Mặc dù Alaska khá rộng lớn, với gần 1,7 triệu km2, nhưng nó có dân số nhỏ khoảng 730.000 người.

Các dân tộc bản địa ở Alaska vẫn duy trì nhiều truyền thống của họ. Họ giữ những cách làm nghệ thuật và thủ công cũ của họ. Các nhóm bản địa khác nhau có phong cách chạm khắc hoặc dệt đặc biệt của riêng họ cũng như các điệu múa và tiếng trống độc đáo của bộ lạc. Do đó, du khách đến Alaska có thể trải nghiệm một số nền văn hóa của họ trong làng của họ. Họ có thể xem các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống và nghệ thuật bản địa trong các phòng trưng bày và viện bảo tàng.

Alaska cũng được biết đến với phương thức vận chuyển khác thường – xe chó kéo. Ngày nay, chó kéo xe là một môn thể thao hơn là một phương tiện giao thông thực sự. Cuộc đua nổi tiếng nhất là Cuộc đua Chó kéo xe Iditarod Trail, cuộc đua dài 1.510 km từ Anchorage đến Nome. Các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới đến Anchorage vào tháng 3 hàng năm để tranh tài và giải thưởng.

2 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Match the highlighted words in the text with their meanings (Nối các từ được đánh dấu trong văn bản với ý nghĩa của chúng)

Đáp án:

1. d

2. a

3. c

4. b

Giải thích:

1. maintain = duy trì

2. styles = phong cách

3. experience = trải nghiệm, kinh nghiệm

4. mushers = người tập thể dục

Xem thêm:  6 TỪ TIẾNG ANH KHÔNG CÓ Ý NGHĨA ‹ GO Blog - EF Education First

3 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the text again and answer the questions (Đọc lại văn bản và trả lời câu hỏi)

1. What is the population of Alaska?

2. Who have special styles of carving or weaving?

3. Where can we find the culture of the native peoples in Alaska?

4. How long is the Iditarod Trail Sled Dog Race?

5. Is the Iditarod Trail Sled Dog Race an international competition?

Đáp án:

1. It is about 730,000 / 730 thousand.

2. We can find it in their villages.

3. Various native group have their own special styles of carving or weaving.

4. It is 1,510 km (long).

5. Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

1. Dân số của Alaska là bao nhiêu?

– Khoảng 730.000.

2. Ai có phong cách chạm khắc hoặc dệt đặc biệt?

– Chúng ta có thể tìm thấy nó trong làng của họ.

3. Chúng ta có thể tìm thấy văn hóa của các dân tộc bản địa ở Alaska ở đâu?

– Các nhóm bản địa khác nhau có phong cách chạm khắc hoặc dệt đặc biệt của riêng họ.

4. Cuộc đua chó kéo xe Iditarod Trail kéo dài bao lâu?

– Nó dài 1.510 km.

5. Cuộc đua chó kéo xe Iditarod Trail có phải là một cuộc thi quốc tế không?

– Đúng vậy.

4 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and use the cues to talk about what people in some places do to maintain their traditional lifestyle. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và sử dụng các gợi ý để nói về những gì người dân ở một số nơi làm để duy trì lối sống truyền thống của họ.)

Gợi ý:

A: What do people in Chau An Village do to maintain their traditional lifestyle?

B: They perform traditional dances.

Hướng dẫn dịch:

A: Người dân ở Làng Châu An làm gì để duy trì lối sống truyền thống của họ?

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11, 12) - VietJack.com

B: Họ biểu diễn những điệu múa truyền thống.

5 (trang 66 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about how people in your area maintain their traditional lifestyle. You can use the ideas in 4 and the reading text in 1 (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về cách mọi người trong khu vực của bạn duy trì lối sống truyền thống của họ. Bạn có thể sử dụng ý tưởng trong phần 4 và bài đọc trong phần 1)

Gợi ý:

I live in Bat Trang, which is a pottery village not far from Ha Noi centre. To maintain the traditional lifestyle, local people will make pottery and paint on the ceramic statues. Then they will sell those pottery products to tourists.

Hướng dẫn dịch:

Tôi sống ở Bát Tràng, một làng gốm cách trung tâm Hà Nội không xa. Để duy trì lối sống truyền thống, người dân địa phương sẽ làm gốm và vẽ lên các bức tượng gốm. Sau đó, họ sẽ bán những sản phẩm gốm đó cho khách du lịch.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Getting Started (trang 60, 61)

 • Tiếng Anh 8 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Looking Back (trang 68)

 • Tiếng Anh 8 Project (trang 69)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 8 mới hay khác:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 8 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: