Unit 3 At Home (Read) Trang 31-32 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8

Rate this post

Unit 3 : At Home

Read

I.Objectives: By the of the lesson, students will be able:

1.Knowledge: To understand the safety precautions in the house and use why and because.

2.Skills: To develop reading skill.

3.Attitude: To be more interested in learning English.

II.Language contents:

1.Vocabulary:

– Precaution (n): sự phòng ngừa

– Chemistry(n): hòa học

– Chemical (adj): thuộc về hóa học

– Chemist(n): nhà hóa học

– Drug(n): thuốc

– Medicine(n): thuốc

– Match (s.n) à matches(p.n): diêm

– Destroy(v): phá hủy

– Injure (v): bị thương

2.Structures:

Review: past simple tense to describe the past events.

Read

Click tại đây để nghe:

https://hoc360.net/wp-content/uploads/2018/01/19-track-193.mp3

Lan’s mother, Mrs. Quyen, is at her local community center. She is reading one of the posters on the wall.

Safety Precautions in the Home

You must put all chemicals and drugs in locked cupboards. Children may drink or eat these things because they look like soft drinks or candy.

You must not let children play in the kitchen. The kitchen is a dangerous place.

You have to make sure children do not play with matches. Each year, fire destroys homes and injures children because someone plays with matches. Remember, it only takes one match to cause a fire.

You must cover electrical sockets so that children do not tty to put anything into them. Electricity can kill.

You have to keep all dangerous objects out of children s reach. These include scissors, knives, and small objects such as beads.

Hướng dẫn dịch

Bà Quyên, mẹ của Lan ở trung tâm cộng đồng địa phương. Bà đang đọc áp phích treo trên tường.

Xem thêm:  Unit 1 lớp 12: Speaking trang 12, 13 | Giải bài tập Tiếng Anh 12

Cảnh báo an toàn trong nhà

Bạn phải để toàn bộ hoả chất và thuốc uổng vào tủ có khoá. Trẻ có thể uống hoặc ăn những thứ này bởi vì chúng có vẻ giống các loại nước giải khát hay kẹo.

Bạn không được phép cho trẻ chơi ở trong bếp. Bếp là một nơi nguy hiểm.

Bạn phải chắc rằng trẻ không chơi diêm. Mỗi năm, hỏa hoạn thiêu hủy nhà cửa và làm trẻ bị thương bởi vì có người chơi diêm. Nên nhớ rằng chỉ một que diêm cũng gây hỏa hoạn.

Bạn phải che đậy các nguồn điện để trẻ không thể đặt bất cứ thứ gì vào chúng. Điện có thể tàm chết người.

Bạn phải đặt tẩt cả các vật nguy hiểm ra khỏi tầm với của trẻ. Những vật này gồm kẻo, dao và các đè vật nhỏ như hạt cườm.

Bài 1. Answer (Trả lời câu hỏi)

True or false? Check (√) the boxes. Correct the false sentences. (Đúng hay sai? Em hãy đánh dấu (√) vào cột đúng và sửa câu sai lại cho đúng.)

Bài 2. Ask and answer. (Hỏi và trả lời.)

a) Why must we put all chemicals and drugs in locked cupboards?

Because children often try to eat and drink them.

b) Why mustn’t we let children play in Ihe kitchen?

Because the kitchen is a dangerous place.

c) Why mustn’t children play with matches?

Because one match can cause a fire and fire destroys homes and injures children.

Xem thêm:  Cách chào tạm biệt bằng tiếng Anh chuyên nghiệp - Pasal

d) Why must we cover electrical sockets?

Because children cannot put anything into electric sockets. Electricicty can kill them.

e) Why do we have to put all dangerous objects out of children’s reach?

Because they can injure and even kill children.

Xem thêm : Unit 3 At Home (Listen) Trang 30 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 8