Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication (trang 119) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 11 lớp 7 Communication trang 119 trong Unit 11: Travelling in the future Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 11.

Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication (trang 119) – Tiếng Anh 7 Global Success

1 (trang 119 Tiếng Anh 7 Global Success): Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Ann: Do you think we will travel by flying car in the future?

Tom: We certainly will.

Ann: Will it be able to fly across oceans?

Tom: It probably won’t.

Hướng dẫn dịch:

Ann: Bạn có nghĩ chúng ta sẽ đi lại bằng ô tô bay trong tương lai không?

Tom: Chúng ta chắc chắn sẽ làm vậy.

Ann: Liệu nó có thể bay qua các đại dương không?

Tom: Nó có thể sẽ không.

2 (trang 119 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Make similar conversations about future travelling. (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về việc đi du lịch trong tương lai.)

1. travelling long distances by hyperloop. (di chuyển đường dài bằng tàu cao tốc.)

2. travelling to other planets for holidays. (đi du lịch đến các hành tinh khác để nghỉ lễ.)

Gợi ý:

1. A: Do you think we will travel long distances by hyperloop?

B: We certainly will. We can save time.

2. A: Will it be able to travel to other planets for holidays

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68) - VietJack.com

B: We certainly will. It will be a trend in the future.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ di chuyển đường dài bằng hyperloop không?

B: Chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Chúng tôi có thể tiết kiệm thời gian.

2. A: Liệu nó có thể đi đến các hành tinh khác trong những ngày nghỉ lễ không

B: Chúng tôi chắc chắn sẽ làm. Nó sẽ là một xu hướng trong tương lai.

3 (trang 119 Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box (Hoàn thành cuộc trò chuyện giữa Mark và Lan với các câu hỏi và câu trả lời từ khung)

A. How many wheels will a walkcar have?

B. I think they will go by walkcar.

C. It is self-balancing.

D. What will it run on?

Mark: So what means of transport will students use to go to school?

Lan: (1) ________

Mark: Walkcar? (2) __________

Lan: Four.

Mark: How will it work?

Lan: You stand on it then turn on the switch and drive away.

Mark: (3) _________

Lan: Electricity.

Mark: Won’t riders fall off it? It sounds dangerous

Lan: No, they won’t. (4) __________

Mark: I can’t wait to get one.

Lời giải:

1. B

2. A

3. D

4. C

Hướng dẫn dịch:

Mark: Vậy học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào để đến trường?

Lan: Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng xe điện.

Mark: Xe điện? Xe tập đi sẽ có bao nhiêu bánh?

Lan: Bốn.

Mark: Nó sẽ hoạt động như thế nào?

Lan: Anh đứng trên đó rồi bật công tắc lái xe đi.

Mark: Nó sẽ chạy bằng gì?

Lan: Điện.

Mark: Các tay đua sẽ không rơi khỏi nó chứ? Nghe có vẻ nguy hiểm.

Xem thêm:  Unit 3 lớp 9: Listen and read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9

Lan: Không, họ sẽ không. Nó đang tự cân bằng.

Mark: Tôi nóng lòng muốn mua một cái.

4 (trang 119 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3 (Làm việc theo cặp. Chọn một phương tiện giao thông dưới đây và thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự như bài 3)

Gợi ý:

– So what means of transport will students use to go to school?

– I think they will go by solowheel.

– How many wheels will a solowheel have?

– One.

– How will it work?

– You stand on it then turn on the switch and drive away.

– What will it run on?

– Electricity.

– Can it cause pollution?

– No, it won’t. It’ll be fun and green to use.

– I can’t wait to get one.

Hướng dẫn dịch:

– Vậy để đến trường học sinh sẽ sử dụng phương tiện giao thông nào?

– Tôi nghĩ họ sẽ đi bằng solowheel.

– Một solowheel sẽ có bao nhiêu bánh?

– Một.

– Nó sẽ làm việc như thế nào?

– Bạn đứng trên đó sau đó bật công tắc và lái xe đi.

– Nó sẽ chạy bằng gì?

– Điện.

– Nó có thể gây ô nhiễm không?

– Không, nó sẽ không. Sẽ rất vui và xanh khi sử dụng.

– Tôi rất nóng lòng muốn có một cái.

5 (trang 119 Tiếng Anh 7 Global Success): Work in groups. Choose one means of transport that you would like to use to travel to school. Give reasons. (Làm việc nhóm. Chọn một phương tiện giao thông mà bạn muốn sử dụng để đi đến trường. Đưa ra lý do.)

Xem thêm:  Unit 12 lớp 8: Getting started trang 58, 59 | Giải bài tập Tiếng Anh 8

Gợi ý:

I would like to use the solowheel because it runs on electricity. It is eco-friendly and small. It is also very fun and fashionable.

Hướng dẫn dịch:

Tôi muốn sử dụng solowheel vì nó chạy bằng điện. Nó thân thiện với môi trường và nhỏ. Nó cũng rất vui và hợp thời trang.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 11 lớp 7

 • Getting Started (trang 114, 115 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. What are Ann and Minh talking about?

 • A Closer Look 1 (trang 116, 117 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write the words or phrases under the correct pictures…. 2. Write words or phrases from 1

 • A Closer Look 2 (trang 117, 118 Tiếng Anh lớp 7): 1. Complete the sentences with “will” or “won’t”… 2. Rearrange the words and phrases to make sentences

 • Skills 1 (trang 120 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs… 2. Read the passage and answer the question

 • Skills 2 (trang 121 Tiếng Anh lớp 7): 1. Circle the words or phrases … 2. Listen to a talk between Mr Ha and his students

 • Looking Back (trang 122 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write three adjectives or phrases to describe each picture… 2. Complete the sentences with the words and phrases from the box

 • Project (trang 123 Tiếng Anh lớp 7): 1. Imagine a future means of transport you would like to see in the future… 2. Draw your means of transport

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: