Unit 4 lớp 12: Speaking trang 51,52 | Giải bài tập Tiếng Anh 12

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Tiếng anh 12 trang 51 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Tiếng Anh 12 Unit 4: Speaking trang 51,52

Video giải Tiếng Anh 12 Unit 4: The mass media: Speaking

1. (Trang 51 – Tiếng anh 12): Complete the following conversation, using the sentences in the box. Then practise it with a partner.

(Hoàn thành cuộc trò chuyện sau đây, bằng cách sử dụng câu trong hộp. Sau đó, luyện tập nó với một người bạn.)

a. I also read others’ profiles miles away

b. it’s fun to share with our friends our work and feelings sometimes

c. someone hacked it last month

d. I’m busy to prepare for the exam at the end of the school year

e. I closed it already

f. Er… Most of my day

Ann: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

Ninh: Yes. But (1) ____________.

Ann: Oh, really? How come?

Ninh: Well, (2) ____________.

Ann: Why don’t you open a new one?

Ninh: Because (3) ____________.

Ann: Oh, I see. However, (4) ____________.

Ninh: I know. But I used to be distracted from my work when I got on the Net.

Ann: How many hours a day did you spend on the Net?

Ninh: (5) ____________!

Ann: What did you do then?

Ninh: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and (6) ____________.

Ann: Well, it really took a lot of time for these things!

Xem thêm:  Bài mẫu về Topic talk about your family ngắn gọn nhất

Ninh: You’re right. But no more. Now I have to focus on the coming exam.

Đáp án:

1-e

2-c

3-d

4-b

5-f

6-a

Ann: Do you have any accounts on Facebook or Twitter, Ninh?

(Bạn có tài khoản nào trên Facebook hay Twitter, Ninh?)

Ninh: Yes. But I closed it already.

(Có. Nhưng tôi đã đóng nó rồi.)

Ann: Oh, really? How come?

(Oh, thật sao? Sao lại vậy?)

Ninh: Well, someone hacked it last month.

(Vâng, ai đó đã tấn công nó vào tháng trước.)

Ann: Why don’t you open a new one?

(Tại sao bạn không mở một cái mới?)

Ninh: Because I’m busy to prepare for the exam at the end of the school year.

(Bởi vì tôi bận chuẩn bị cho kì thi cuối năm.)

Ann: Oh, I see. However, it’s fun to share with our friends our work and feelings sometimes.

(Oh, tôi hiểu. Tuy nhiên, sẽ rất vui khi thỉnh thoảng chia sẻ với bạn bè của chúng ta công việc và cảm xúc của chúng ta.)

Ninh: I know. But I used to be distracted from my work when I got on the Net.

(Tôi biết. Nhưng tôi đã từng bị phân tâm trong công việc của tôi khi tôi lên mạng.)

Ann: How many hours a day did you spend on the Net?

(Bạn đã dùng bao nhiêu giờ trong ngày?)

Ninh: Er… Most of my day!

(Ờ, hầu hết thời gian của tôi!)

Ann: What did you do then?

(Bạn đã làm gì sau đó?)

Ninh: I updated my profiles, shared my photos and videos with my friends, and I also read others’ profiles miles away.

Xem thêm:  Unit 8 lớp 11: Reading | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 11

(Tôi đã cập nhật hồ sơ, chia sẻ ảnh và video của tôi với bạn bè, và tôi cũng đọc hồ sơ của người khác.)

Ann: Well, it really took a lot of time for these things!

(Đúng vậy, nó thực sự mất rất nhiều thời gian cho những điều này!)

Ninh: You’re right. But no more. Now I have to focus on the coming exam.

(Bạn nói đúng. Nhưng không còn nữa. Bây giờ tôi phải tập trung vào kỳ thi sắp tới.)

2. (Trang 51 – Tiếng anh 12): Put the following opinions about using social networks in the appropriate box. Add yours if they are different.

(Đặt những ý kiến sau đây về việc sử dụng các mạng xã hội trong hộp thích hợp. Thêm của bạn nếu chúng khác nhau.)

1. It makes you do homework less and spending less time with friends and family.

(Nó khiến bạn ít làm bài tập về nhà và dành ít thời gian cho bạn bè và gia đình hơn.)

2. It helps you keep in touch with friends and family any time.

(Nó giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè và gia đình mọi lúc.)

3. It wastes your time.

(Nó làm lãng phí thời gian của bạn.)

4. It helps you share feelings and work with friends.

(Nó giúp bạn chia sẻ cảm xúc và công việc với bạn bè.)

5. It helps you make friends with people miles away.

(Nó giúp bạn kết bạn với bạn bè từ muôn dặm xa.)

Xem thêm:  Unit 12 lớp 8: Getting started trang 58, 59 | Giải bài tập Tiếng Anh 8

6. It makes you curious about other people’s lives.

(Nó khiến bạn tò mò về cuộc sống của những người khác.)

Đáp án:

Positive opinions: 2,4,5

Negative opinions: 1,3,6

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 chi tiết, hay khác:

Unit 4: Getting started (trang 46,47): Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet…

Unit 4: Language (trang 48,49): Match the words/phrases in the box with…

Unit 4: Reading (trang 50,51): Work in pairs. Put the words and phrases related…

Unit 4: Listening (trang 52,53): Read about how three students use social media…

Unit 4: Writing (trang 53): Work in pairs. Discuss the difference between a graph…

Unit 4: Communication and Culture (trang 54,55): Listen to a conversation between Nam and Mai about learning English with video…

Unit 4: Looking Back (trang 55,56): Put the verbs from the box in the appropriate columns…

Unit 4: Project (trang 57): Interview three classmates to find out how they…