Unit 4 lớp 12: Reading trang 44, 45, 46 | Giải Tiếng Anh 12 hay nhất

Rate this post

Tiếng Anh 12 Unit 4: Reading trang 44, 45, 46

Before you read (trang 44 tiếng Anh lớp 12)

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s. (Đọc các dữ kiện dưới đây và quyết định xem các câu trả lời là đúng hay sai. Sau đó so sánh kết quả của bạn với kết quả một người bạn)

1. Children start Grade 1 when they are 6 years old.

2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16.

3. The school year generally begins in September and ends in late May.

4. The students do not have any examminations when they finish secondary school.

5. A school year consists of two terms.

Đáp án:

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

Hướng dẫn dịch:

1. Trẻ em bắt đầu học lớp 1 khi được 6 tuổi.

2. Đi học là bắt buộc từ 6 tuổi đến 16 tuổi.

3. Năm học thường bắt đầu vào tháng Chín và kết thúc vào cuối tháng Năm.

4. Học sinh không phải thi tuyển khi học hết cấp 2.

5. Một năm học bao gồm hai học kỳ.

While you read (trang 45-46 tiếng Anh lớp 12)

Read the passage and do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và làm các bài tập theo sau.)

Schooling is compulsory for all English children from the age of 5 to 16. The academic year in England runs from September to July and is divided into 3 terms. Autumn Term is from the beginning of September to mid-December. Spring Term is from the beginning of January to mid-March and Summer Term from early April to mid-July. Each term is separated by a one-week break called half term, usually at the end of October, mid-February and the end of May.

There are two parallel school systems in England. The first is the state school system, which is free for all students and paid for by the state. The second category is the ‘independent’ or ‘public’ school system, which is fee-paying. The state school system, which educates 93% of the pupils in England, can be divided into two levels of education: primary education and secondary education.

See the Table below for more information about the school education system in England.

The National Curriculum is set by the government and must be followed in all state schools. It is made up of the following subjects: English, Design & Technology, Geography, Maths, Information Technology, Music, Science, Arts, Physical Education, History, and a Modern Foreign Language. English, Maths and Science are core subjects, which are compulsory in the national examinations at certain stages of the school education system.

Hướng dẫn dịch:

Giáo dục bắt buộc được áp dụng cho tất cả trẻ em ở Anh từ 5 đến 16 tuổi. Ở Anh năm học bắt đầu từ tháng Chín đến tháng Bảy và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa Thu từ đầu tháng Chín đến giữa tháng Mười Hai. Học kỳ mùa Xuân từ đầu tháng Giêng đến giữa tháng Ba và học kỳ mùa Hè từ đầu tháng Tư đến giữa tháng Bảy. Mỗi học kỳ có một tuần lễ nghỉ giừa kỳ, thường là vào cuối tháng Mười, giữa tháng Hai và cuối tháng Năm.

Xem thêm:  Giải Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới - Loigiaihay.com

Ở Anh có hai hệ thống giáo dục song song. Thứ nhất là hệ thống giáo dục công lập do nhà nước đài thọ và miễn phí cho tất cả học sinh. Thứ nhì là hệ thống giáo dục dân lập, học sinh phải trả học phí. Hệ thống trường công lập có 93% học sinh đang theo học, có thể được chia thành hai cấp độ: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Hãy xem Bảng biểu dưới đây để có thêm thông tin về hệ thống giáo dục ở nước Anh.

Nhà nước soạn thảo chương trình học quốc gia và tất cả các trường công lập phải theo chương trình này. Nó bao gồm các môn học như Anh văn, Thiết kế và Kỹ thuật, Địa lý, Toán, Công nghệ thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Nghệ thuật, Vật lý, Giáo dục, Lịch sử và Ngoại ngữ đương đại. Các môn Anh văn, Toán và Khoa học là các môn học chính, là môn bắt buộc trong kỳ thi quốc gia ở các cấp độ trong hệ thống giáo dục trung học.

Trình độ giáo dục

Lớp / Năm

(Từ – đến)

Tuổi

(Từ – đến)

Mầm non

Nhà trẻ

3 – 4

Mẫu giáo hoặc Tiểu học

4 – 5

Giáo dục tiểu học

1 – 3

5 – 7

4 – 6

8 – 10

Giáo dục trung học

7 – 9

11 – 14

10 – 11

14 – 16 (kết thúc giáo dục bắt buộc)

Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông (GCSE)

Task 1. Find words or phrases in the reading passage which have the following meanings. (Tìm những từ hoặc cụm từ trong bài đọc mà có nghĩa sau.)

1. Schools in which all children can attend without paying tuition fees

2. A stage of study for children aged from 5 to 10

3. A stage of study for children aged from 11 to 16

4. Put into force by the law

5. The examinations children sit at the end of compulsory education

6. A detailed plan for a course of study offered in a school or college

Đáp án:

1. state schools

2. primary education

3. secondary education

4. compulsory

5. the General Certificate of Secondary Education

6. curriculum

Hướng dẫn dịch:

1. Trường học mà tất cả trẻ em đều có thể theo học mà không phải trả học phí = trường công lập

Xem thêm:  Unit 9 lớp 8: Getting Started | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

2. Giai đoạn học cho trẻ từ 5 đến 10 tuổi = giáo dục tiểu học

3. Giai đoạn học dành cho trẻ từ 11 đến 16 tuổi = giáo dục trung học

4. Có hiệu lực của pháp luật = bắt buộc

5. Kì thi hết học phần giáo dục bắt buộc = Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông

6. Một kế hoạch chi tiết cho một khóa học được cung cấp trong một trường học hoặc trường cao đẳng = chương trình giảng dạy

Task 2. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)

1. When do children in England start their compulsory education at school?

2. How many terms are there in a school year in England?

3. What are the two school systems in England?

4. Do children have to pay fees if they go to “independent” or “public” schools?

5. How many core subjects are there in the national curriculum?

6. When can students take the GCSE examination?

Đáp án:

1. They reach the age of 5.

2. There are three terms.

3. The two school systems in England are the state school system and the “independent” or “public” school system.

4. Yes, they do.

5. There are three core subjects in the national curriculum: English, Maths and Science.

6. When they finish the secondary schools, they have to take an examination called the General Certificate of Secondary Education (GCSE).

Hướng dẫn dịch:

1. Khi nào trẻ em ở Anh bắt đầu giáo dục bắt buộc ở trường?

– Chúng đến 5 tuổi.

2. Có bao nhiêu học kỳ trong một năm học ở Anh?

– Có ba điều khoản.

3. Hai hệ thống trường học ở Anh là gì?

– Hai hệ thống trường học ở Anh là hệ thống trường công lập và hệ thống trường “độc lập” hoặc “công lập”.

4. Trẻ em có phải trả học phí nếu đi học tại các trường “độc lập” hoặc “công lập” không?

– Có.

5. Có bao nhiêu môn học chính trong chương trình quốc gia?

– Có ba môn học chính trong chương trình quốc gia: Tiếng Anh, Toán và Khoa học.

6. Khi nào học sinh có thể tham dự kỳ thi GCSE?

– Khi học xong các trường trung học, các em phải tham gia một kỳ thi gọi là Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Trung học (GCSE).

After you read (trang 46 tiếng Anh lớp 12)

Work in groups. Tell the others one of the most difficult school subjects you are studying and what you would like your friends and your teacher to do to help you learn that subject more effectively. (Làm việc nhóm. Kể cho các bạn khác về một trong những môn học khó nhất ở trường em đang học và những gì em muốn các bạn em và giáo viên của em làm để giúp em học môn đó hiệu quả hơn.)

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Communication (trang 30, 31 Tập 2) - Global

Gợi ý:

A: Is there any subject you find the most difficult?

B: Yes, it’s English.

C: What do you find difficult about it?

B: Its pronunciation. Most of my friends do think so.

C: Do you ask your teacher to help you?

B: Why not? But after a lot of practices I still find I cannot pronounce and read the words correctly.

A: Well, from my experience, in order to speak English well and correctly we should be patient and constant. It takes a lot of time and patience. You read a word or a sentence many times until you find it good enough.

C: And you should study with your friends to help one another in speaking. If possible, you can ask your teacher to correct you when you find you’re run good or not confident in yourself.

A: You will speak more easily and better if you’re patient and practise frequently.

Hướng dẫn dịch:

A: Có môn nào bạn thấy khó nhất không?

B: Có, đó là tiếng Anh.

C: Bạn cảm thấy khó khăn ở điểm nào?

B: Cách phát âm của nó. Hầu hết bạn bè của tôi đều nghĩ như vậy.

C: Bạn có bảo giáo viên của bạn giúp bạn không?

B: Tại sao không? Nhưng sau nhiều lần luyện tập, tôi vẫn thấy mình không thể phát âm và đọc các từ một cách chính xác.

A: Theo kinh nghiệm của tôi, để nói tiếng Anh tốt và chính xác, chúng ta nên kiên nhẫn và liên tục. Cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Bạn đọc một từ hoặc một câu nhiều lần cho đến khi bạn thấy nó đủ hay.

C: Và bạn nên học với bạn bè của mình để giúp đỡ nhau trong việc nói. Nếu có thể, bạn có thể nhờ giáo viên chỉnh sửa khi thấy mình chạy chưa tốt hoặc chưa tự tin vào bản thân.

A: Bạn sẽ nói dễ dàng hơn và hay hơn nếu bạn kiên nhẫn và luyện tập thường xuyên.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 chi tiết, hay khác:

Unit 4: Speaking (trang 47): Work in pairs. Study the table below then ask and answer the questions about the school education system in Vietnam…

Unit 4: Listening (trang 48): Work in pairs. Ask and answer these questions…

Unit 4: Writing (trang 49): In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47…

Unit 4: Language focus: Listen and repeat…