Communication and Culture – trang 38 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Communication 1

The green movement in Viet Nam (Phong trào xanh ở Việt Nam)

1. Listen to an overview of the green movement in Viet Nam. Decide whether the following statements are true (T), or false (F). Tick the correct box.

(Nghe một cái nhìn tổng quan của phong trào xanh ở Việt Nam. Quyết định xem các nhận định sau đây là đúng (T) hoặc sai (F). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

Phương pháp giải:

Audio script

With the economic development in recent years, people’s environmental awareness in Viet Nam has also increased. There have been many green initiatives in both urban and rural communities, which have inspired people to change their lifestyles and help to protect the environment.

Since 2008, ‘Education for Nature Viet Nam’ has collaborated with Super Motor Viet Nam in organising training courses for staff members of national parks and nature reserves. The aim is to help them to learn more about environmental solutions and protection strategies. This project is part of the Go Green Programme, co­organised by the Viet Nam Environment Protection Administration and the Ministry of Education and Training.

Another Go Green campaign is organised by The Plazas. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival, Nature and Environment photo contest, and No Bag Day. Every year, The Plaza’s takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.

To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza’s Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.

Xem thêm:  V1, V2, V3 Trong Tiếng Anh Là Gì Và Cách Dùng - C2 Lập Lễ HP

It is clear that Viet Nam’s government has made a great effort to promote the country’s green movement. This has also helped people to adopt environmentally responsible behaviour towards nature.

Tạm dịch:

Với sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, nhận thức về môi trường của người dân ở Việt Nam cũng đã tăng lên. Đã có nhiều sáng kiến xanh trong cả cộng đồng đô thị và nông thôn, đã thu hút mọi người thay đổi lối sống của họ và giúp bảo vệ môi trường.

Từ năm 2008, “Tổ chức giáo dục thiên nhiên Việt Nam” đã phối hợp với Siêu Motor Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên. Mục đích là để giúp họ tìm hiểu thêm về các giải pháp môi trường và chiến lược bảo vệ. Dự án này là một phần của Chương trình sáng kiến xanh, do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Việt Nam và Bộ Giáo dịc và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Một chiến dịch Xanh khác được tổ chức bởi Plaza. Nó bao gồm một loạt các hoạt động xanh như lễ hội trồng cây, cuộc thi ảnh Thiên nhiên và Môi trường, và Ngày Không Túi. Hàng năm, The Plaza tham gia vào sự kiện Giờ Trái Đất khi tất cả các trung tâm mua sắm của họ tắt đèn để nhắc nhở khách hàng tiết kiệm điện.

Để khuyến khích việc sử dụng túi nhựa dùng một lần, người mua sắm tại The Plaza của Green Day chỉ được cung cấp túi giấy thân thiện với môi trường.

Xem thêm:  At all là gì ? Cách sử dụng At all | Học tiếng anh cùng ... - IDT.EDU.VN

Rõ ràng là chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn để thúc đẩy phong trào xanh của đất nước. Điều này cũng đã giúp con người áp dụng các hoạt động có trách nhiệm với môi trường đối với thiên nhiên.

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

4. T

5. F

1 – T. People in Viet Nam have become more aware of the environmental issues.

(Người dân ở Việt Nam đã trở nên ý thức hơn về vấn đề môi trường.)

Thông tin: “With the economic development in recent years, people’s environmental awareness in Viet Nam has also increased.”

2 – F. Super Motor Viet Nam has been working with ‘Go Green Programme’ to develop new environmentally friendly vehicles.

(Siêu Motor Việt Nam đã làm việc với Chương trình ‘Go Green’ để phát triển xe thân thiện với môi trường mới.)

Thông tin: “Education for Nature Viet Nam’ has collaborated with Super Motor Viet Nam in … This project is part of the Go Green Programme,”

3 – T. A tree-planting festival is organised by The Plaza’s as part of their Go Green campaign.

(Một lễ hội trồng cây được tổ chức bởi The Plaza như là một phần của chiến dịch Go Green của họ.)

Thông tin: “Another Go Green campaign is organised by The Plaza’s. It includes a series of green activities such as a tree-planting festival”

4 – T. On The Plaza’s Green Day, disposable plastic bags are replaced with eco-friendly paper bags.

(Vào Green Day của Plaza, túi nhựa dùng một lần được thay thế bằng túi giấy thân thiện môi trường.)

Xem thêm:  Con hà mã tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Thông tin: “To discourage the use of disposable plastic bags, on The Plaza’s Green Day shoppers are only offered environmentally friendly paper bags.”

5 – F. All The Plaza’s shopping centres turn their lights on to celebrate Earth Hour.

(Tất cả các trung tâm mua sắm của Plaza bật đèn để kỷ niệm Giờ Trái đất.)

Thông tin: “Every year, The Plaza’s takes part in the Earth Hour event when all its shopping centres turn their lights off to remind customers to save electricity.”