Unit 1 lớp 12: Language | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Unit 1 lớp 12: Language

Video bài giải Tiếng Anh 12 – Unit 1: Language – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Vocabulary

1 (trang 8-SGK tiếng anh 12). Write the words given in the box next to their meanings. (Viết những từ được đưa ra trong hộp với ý nghĩa của chúng.)

distinguished achievement respectable talented generosity

1.

gifted, having a natural ability to do something well

2.

very successful and admired by other people

3.

regarded by society as acceptable, proper and correct

4.

kindness or willingness to give

5.

something that has been obtained by hard work, ability or effort

Đáp án:

Talented

gifted, having a natural ability to do something well

distinguished

very successful and admired by other people

respectable

regarded by society as acceptable, proper and correct

generosity

kindness or willingness to give

achievement

something that has been obtained by hard work, ability or effort

2 (trang 8-SGK tiếng anh 12). Complete the sentences with the correct form of the words in 1. (Hoàn thành câu với các hình thức đúng của từ trong 1.)

1. Alexandre Yersin, who had quite a _______ career in medicine, devoted his life to the poor and sick people in Viet Nam.

2. Hard-working and _______ students should be given more opportunities to develop their skills.

3. The new album is one of his greatest ________. It sold 50,000 copies just in the first week.

4. After my father got a well-paid job at an international company, we moved to a ________neighbourhood.

5. Don’t allow other people to take advantage of your ________. You should learn to give wisely.

Đáp án:

1. distinguished2. talented3. achievements4. respectable5. generosity

Huớng dẫn dịch

1. Alexandre Yersin, người đã có một sự nghiệp khá xuất sắc trong y học, cống hiến cuộc đời mình cho những người nghèo và bệnh tật ở Việt Nam.

2. Sinh viên chăm chỉ và có tài năng nên được trao nhiều cơ hội để phát triển kỹ năng của họ.

3. Album mới là một trong những thành tựu lớn nhất của ông. Nó đã bán được 50.000 bản chỉ trong tuần đầu tiên.

4. Sau khi cha tôi có một công việc được trả lương cao tại một công ty quốc tế, chúng tôi chuyển đến một khu phố khang trang.

5. Đừng cho phép người khác lợi dụng sự hào phóng của bạn. Bạn nên tìm hiểu cách cho đi một cách khôn ngoan.

Pronunciation

1 (trang 8-SGK tiếng anh 12). Listen to pairs of sentences. Write the correct words in the gaps. The first pair has been done as an example. (Nghe các cặp câu. Viết những từ đúng vào khoảng trống. Cặp đầu tiên đã được thực hiện như là một ví dụ.)

Bài nghe:

1.

a) My English class is at two o’clock.

b) It’s never too late to learn another language.

2.

a) His father is a guitarist, but he wasn’t _______ to play any musical instruments until he was 15.

b) Please read the letter _______ to us.

3.

a) You can _______ your life story and post it on this website.

b) I hope we’re doing the _______ thing.

4.

a) J.K. Rowling’s _______ novel will come out next month.

b) I _______ where he was hiding, but I didn’t know why he was wanted.

5.

a) Beethoven composed some of his finest works _______ in this house.

b) Did you _______ the latest news about Steven Spielberg’s film?

6.

a) She has _______ involved in many community projects.

b) Yan has just posted his latest _______ soup recipe on the Internet. You should try it out.

Xem thêm:  Dm Là Viết Tắt Của Từ Gì Trong Tiếng Anh Online (Kỳ 1), Dm Là Gì

Đáp án:

1. two/ too

2. allowed/ aloud

3. write/ right

4. new/knew

5.here/ hear

6. been/bean

Nội dung bài nghe:

1. a) My English class is at two o’clock.

b) It’s never too late to learn another language.

2. a) His father is a guitarist. but he wasn’t allowed to play any musical instruments until he was 15.

b) Please read the letter aloud to us.

3. a) You can write your life story and post it on this website.

b) I hope we’re doing the right thing.

4. a) J.K. Rowling’s new novel will come out next month.

b) I knew where he was hiding, but I didn’t know why he was wanted.

5. a) Beethoven composed some of his finest works here in this house.

b) Did you hear the latest news about Steven Spielberg’s film?

6. a) She has been involved in many community projects.

b) Yan has just posted his latest bean soup recipe on the Internet. You should try it out.

Hướng dẫn dịch:

1. a) Lớp học tiếng Anh của tôi vào lúc hai giờ.

b) Không bao giờ là quá muộn để học một ngôn ngữ khác.

2. a) Cha của anh ấy là một nghệ sĩ guitar. nhưng anh ấy không được phép chơi bất kỳ loại nhạc cụ nào cho đến khi anh ấy 15 tuổi.

b) Hãy đọc to bức thư cho chúng tôi nghe.

3. a) Bạn có thể viết câu chuyện cuộc đời mình và đăng lên trang web này.

b) Tôi hy vọng chúng ta đang làm điều đúng đắn.

4. a) J.K. Cuốn tiểu thuyết mới của Rowling sẽ ra mắt vào tháng tới.

b) Tôi biết anh ta trốn ở đâu, nhưng tôi không biết tại sao anh ta bị truy nã.

5. a) Beethoven đã sáng tác một số tác phẩm hay nhất của ông tại ngôi nhà này.

b) Bạn có nghe tin tức mới nhất về phim của Steven Spielberg không?

6. a) Cô ấy đã tham gia vào nhiều dự án cộng đồng.

b) Yan vừa đăng công thức súp đậu mới nhất của mình lên Internet. Bạn nên dùng thử.

2 (trang 8-SGK tiếng anh 12). Listen and repeat the sentences in 1. (Nghe và lặp lại các câu ở phần 1.)

Bài nghe:

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh tự thực hành

Grammar

1 (trang 9-SGK tiếng anh 12). Put the verbs in brackets in the past simple or the past continuous. (Đặt động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn hoặc quá khứ tiếp diễn.)

1. This morning when the alarm clock (go) ______ I (have) ______ a sweet dream.

2. Carol (meet) ______ her husband while she (travel) ______ in Europe.

3. I (work) ______ on my computer when there (be) ______ a sudden power cut and all my data (be) ______ lost.

4. When we (share) ______ a room two years ago, Lin (always, take) ______ my things without asking.

5. When Tom (call) ______ yesterday, I (do) ______ the washing-up in the kitchen, so I (not hear) ______ the phone.

6. Frank (constantly, ask) ______ for money last year when he (be) ______ still out of work.

7. Mark (request) ______ complete silence when he (compose) ______ music.

8. In 1417, Nguyen Trai (join) ______ the army of Le Loi, who (then, lead) ______ the resistance movement in the mountainous regions.

Đáp án:

1. went, was having.

2. met, was travelling.

3. was working, was, were.

4. shared, was always taking.

5. called, was doing, did not hear.

6. was constantly asking, was.

7. requested, was composing.

8. joined, wasthen leading.

2 (trang 8-SGK tiếng anh 12). Complete the gaps with the where necessary. If an article is not necessary, write a cross (x). (Hoàn thành các khoảng trống với “the” ở những chỗ cần thiết. Nếu không cần thiết, viết dấu chéo (x).)

Xem thêm:  Unit 6 lớp 12: Speaking | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 12 mới

1. Here’s _______ book you asked to borrow.

2. There are some reports on _______ oil slick in _______ Mediterranean Sea.

3. _______ kangaroos are found only in _______ Australia.

4. Angelina is working for a charitable organisation that helps _______ people with disabilities.

5. Is _______United Arab Emirates part of _______ South Asia or _______ Middle East?

6. Last summer, we travelled to many places. We visited _______Taj Mahal in _______ India, climbed _______ Mount Everest in _______ Himalayas, and took a cruise to _______ Bahamas.

7. I love _______ Spain. I find _______ Spanish very friendly, but I can’t say much in _______ Spanish.

8. My favourite pastime is playing _______ guitar, but my best friend prefers playing _______ tennis.

Đáp án:

1. the2. the, the3. x, x4. x 5. the, x, the6. the, x, x, the, the7. x, the, x8. the, x

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là cuốn sách bạn hỏi mượn.

2. Có nhiều báo cáo về tràn dầu trên biển Địa Trung Hải.

3. Chuột túi chỉ được tìm thấy ở Úc.

4. Angelina đang làm việc cho tổ chức từ thiện giúp đỡ người khuyết tật.

5. Các tiểu vương quốc của Ả Rập thống nhất của Nam Á hay Trung Đông?

6. Mùa hè năm trước, chúng tôi du lịch đến nhiều nơi. Chúng tôi đã thăm Taj Mahal ở Ấn Độ, leo núi Everest ở Himalayas và đi tàu đến Bahamas.

7. Tôi yêu Tây Ban Nha. Tôi thấy người Tây Ban Nha rất thân thiện nhưng tôi không thể nói nhiều tiếng Tây Ban Nha.

8. Sở thích của tôi là guitar, nhưng bạn thân của tôi thích chơi quần vợt.

3 (trang 10-SGK tiếng anh 12). Complete the gaps with a, an or a cross (x) if an article is not necessary. (Điền vào chỗ trống a, an hoặc dấu chéo (x) nếu không cần thiết.)

1. There’s _____ chance that she’ll win the competition again.

2. What_nice weather! Let’s go for _____ picnic.

3. I went to see_____Dr Nga yesterday because I had_____fever. She asked me to stay in _____bed for two days.

4. My friend Brian is _____ Scot. On _____ special occasions, he wears_____ kilt and plays the bagpipe.

5. I’m not talking about_____ global warming, but traffic congestion. This is quite _____ different problem in our city.

6. The teacher gave us _____ test on _____ indefinite articles yesterday. It wasn’t easy, but I could get_____ good mark in the test.

7. I like _____ ice cream, but I’m not in the mood for _____ ice cream now.

8. A: Let’s go for _____coffee.

B: No, thanks. I don’t drink _____coffee.

Đáp án:

1.a2.x, a3. x, a, x4. a, x, a 5.x, a6.a, x, a7.x, an8.a, x

Hướng dẫn dịch:

1. Có khả năng cô ấy sẽ lại chiến thắng cuộc thi.

2. Thời tiết thật đẹp. Hãy đi dã ngoại.

3. Hôm qua tôi đến gặp bác sĩ Nga vì tôi bị sốt. Cô ấy yêu cầu tôi nằm trên giường khoảng 2 ngày.

4. Bạn của tôi Brian là người Scot. Vào những dịp đặc biệt, anh ấy mặc váy dân tộc và chơi khèn túi.

5. Tôi không nói về sự nóng lên toàn cầu, mà là sự tắc nghẽn giao thông. Đây là những vấn đề khác nhau trong thành phố của chúng ta.

6. Giáo viên cho chúng tôi kiểm tra về một bài báo không xác định ngày hôm qua. Nó không dễ dàng. Nhưng tôi có thể đạt điểm tốt trong bài kiểm tra này.

Xem thêm:  Cấu trúc và cách dùng Like trong Tiếng Anh - StudyTiengAnh.vn

7. Tôi thích kem nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng để ăn kem.

8. A: Chúng ta hãy đi uống cà phê.

B: Không, cảm ơn. Tôi không uống cà phê.

4 (trang 10-SGK tiếng anh 12). Read the following story and complete each gap with an article. Write a cross (x) if an article is not necessary. (Đọc câu chuyện sau và hoàn thành từng khoảng cách với một mạo từ. Viết dấu chéo (x) nếu không cần thiết.)

I had (1)_____ very bad experience (2)_____ last Sunday. I bought (3)_____ flash drive from (4)_____ computer store in (5)_____ local shopping centre. When I went back (6)_____ home, I inserted it into my computer, but it was not recognised. I took it back to (7)_____store, but (8)_____store manager got very, angry. He pointed at (9)_____ crack on (10)_____flash drive and said his store was not responsible for such (11)_____ defect because it had probably been caused by my carelessness. I couldn’t say (12)_____ word, and had to buy another flash drive.

Đáp án:

1. a2. x3. a4. a/the 5. the6. x7. the8. the 9. a10. the11. a12. a

Hướng dẫn dịch:

Tôi đã có một kinh nghiệm rất xấu hổ chủ nhật tuần trước. Tôi mua ổ đĩa flash từ cửa hàng máy tính ở trung tâm mua sắm địa phương. Khi tôi trở về nhà, tôi đưa nó vào máy tính, nhưng nó đã không được công nhận. Tôi mang nó trở lại cửa hàng, nhưng quản lý cửa hàng trở nên rất giận dữ. Ông chỉ vào vết nứt trên ổ đĩa flash, và cho biết cửa hàng của ông không phải chịu trách nhiệm về những khiếm khuyết đó vì nó có thể bị gây ra bởi sự bất cẩn của tôi. Tôi không thể nói một lời nào, và đã phải mua một ổ đĩa flash khác.

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 1 khác:

 • Unit 1 Từ vựng Tiếng Anh 12 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 6-7 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Hung and Quang are talking … 2. Decide whether the following …

 • Language (trang 8-9-10 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Write the words given … 2. Complete the sentences …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 11-12 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Discuss with a partner 2. Read two people’s …

 • Speaking (trang 12-13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Choose the correct sentences … 2. Practise the converstation …

 • Listening (trang 13 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Why are people … 2. Listen to talk show …

 • Writing (trang 14 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Read the story of a champion … 2. Put the following …

 • Communication and Culture (trang 15 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Listen to An’s story … 2. Discuss the question …

 • Looking Back (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Tich the word that does … 2. Listen and write …

 • Project (trang 17 SGK Tiếng Anh 12 mới) 1. Your group is going to … 2. Work in groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 12 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: