Communication and culture trang 54 Unit 4 SGK Tiếng Anh 11 mới

Rate this post

Culture 2

2. Quickly read the text to check your guesses.

(Em hãy đọc nhanh đoạn văn để đối chiếu với những dự đoán của em.)

Promoted by the United Nations, the /international Day of Persons with Disabilities (originally called ‘International Day of Disabled Persons’) has been celebrated on December 3 since 1992. The aim is to further raise awareness of disability issues and to call for world-wide support for the rights and well-being of disabled people. Although this day has a different theme each year, its general theme is equal opportunities and full integration of people of disabilities in society.

The following are some recent themes:

2010 Keeping the promise: Mainstreaming disability in the Millennium Development Goals towards 2015 and beyond

2011 Together for a better world for all: Including persons with disabilities in development

2012. Removing barriers to create an inclusive and accessible society for all

2013 Break barriers, open doors: for an inclusive society and development for all

According to WHO (Worid Health Organisation), at least one-tenth (1/10) of the world’s population live with a disability. Many disabled people still face challenges, discrimination, poverty and limited access to education, employment and health care The percentage of disabled children not attending school varies between 65 and 85 percent in some African countries. That is why it is important that people with disabilities receive the right support to perform the best they can.

The way we think about disability has also changed. Disabled people are citizens like everyone else and have thesame rights.

Xem thêm:  Bí kíp thuyết trình tiếng Anh ghi điểm, chuyên nghiệp - Step Up English

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật

Theo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày Quốc Tế Người Khuyết Tật đã được kỷ niệm vào ngày 3 tháng 12 hàng năm kề từ năm 1992. Mục đích là nhằm nâng cao thêm nhận thức về vẩn đề khuyết tật và để kêu gọi sự ủng hộ của toàn cầu về quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật. Mặc dù ngày này hàng năm cỏ chủ đề khác nhau, nhưng chủ đề chung của nó là những cơ hội bình đẳng và sự hội nhập đầy đủ của người khuyết tật trong xã hội.

Dưới đây là một số chủ đề trong những năm gần đây:

2010: Giữ lời hứa: Lồng ghép vấn đề khuyết tật vào các Mục tiêu Phát triển Thiên Niên Kỷ hướng đến năm 2015 và xa hơn nữa

2011: Chung tay vì một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người: bao gồm những người khuyết tật trong sự phát triển

2012: Phá bỏ rào cản để tạo nên một xã hội hoà nhập và tiếp cận cho tất cả

2013: Phá bỏ rào cản, mở rộng cửa: Vì một xã hội hoà nhập và phát triển cho tất cả

Theo tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) có ít nhất 1/10 dân số thế giới phải sống trong tình trạng khuyết tật. Nhiều người khuyết tật vẫn còn đương đầu với nhiều thách thức, sự phân biệt, sự nghèo đói, học hành, việc làm và chăm sóc sức khỏe còn rất hạn chế. Tỷ lệ phần trăm trẻ em khuyết tật không được đi học dao động trong khoảng từ 65 đến 85% ở một số nước châu Phi. Đó là lý do tại sao cần phải làm cho người khuyết tật nhận được sự trợ giúp đúng đắn nhất để họ có thể hiện mình một cách tốt nhất.

Xem thêm:  Listening - Unit 5 trang 56 Tiếng Anh 12 - Loigiaihay.com

Cách mà chúng ta nghĩ về sự khuyết tật cũng đã thay đổi. Người khuyết tật cũng là công dân giống như bất kỳ ai khác và đều có những quyền lợi như nhau.