Unit 8 lớp 10 Speaking (trang 90) | Tiếng Anh 10 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 8 lớp 10 Speaking trang 90 trong Unit 8: Speaking Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 8.

Tiếng Anh 10 Unit 8 Speaking (trang 90) – Tiếng Anh 10 Global Success

1 (trang 90 Tiếng Anh 10 Global Success): Put the advantages and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more to each category. (Đặt những ưu điểm và nhược điểm của việc học trực tuyến từ hộp vào các danh mục phù hợp. Bạn có thể thêm nhiều hơn vào mỗi danh mục.)

a. We can learn at our own pace.

b. We may have technical problems.

c. We sit in front of a computer for a long time.

d. We can learn anytime and anywhere with an Internet connection.

e. We can organise our own study schedule.

f. We can’t discuss and talk to each other face to face.

Lời giải:

– Advantages: a, d, e

– Disadvantages: b, c, f

Hướng dẫn dịch:

a. Chúng ta có thể học theo tốc độ của riêng mình.

b. Chúng tôi có thể gặp sự cố kỹ thuật.

c. Chúng ta ngồi trước máy tính trong một thời gian dài.

d. Chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi khi có kết nối Internet.

Xem thêm:  Unit 3 lớp 10 Writing (trang 33, 34) | Tiếng Anh 10 Global Success

e. Chúng ta có thể sắp xếp lịch học của riêng mình.

f. Chúng tôi không thể thảo luận và nói chuyện trực tiếp với nhau.

2 (trang 90 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in groups. Each group chooses to be either For or Against online learning. Discuss and provide explanations to support your side. Use the table below to note your ideas (Làm việc nhóm. Mỗi nhóm chọn là ủng hộ hoặc phản đối việc học trực tuyến. Thảo luận và đưa ra các giải thích để hỗ trợ bên mình. Sử dụng bảng dưới đây để ghi lại ý tưởng của bạn)

Lời giải:

a. For

– We can learn anytime and anywhere with an Internet connection. (We don’t have to go to school and we can save a lot of time travelling. We can do assignments when we have free time as they are uploaded online.)

– We can organise our own study schedule. (We choose to attend the courses that are suitable for our schedule. The timetable may not be fixed.)

b. Against

– This can harm our health. (If we sit in front of a computer for a long time, it can cause short-sightedness or backache.)

– We may have technical problems. (We can’t follow the teacher’s lesson or submit homework.)

Hướng dẫn dịch:

a. Ủng hộ

– Chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi có kết nối Internet. (Chúng ta không phải đến trường và chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại. Chúng ta có thể làm bài tập khi rảnh rỗi vì chúng được tải lên trực tuyến.)

Xem thêm:  Giải Skills 2 Unit 8 SGK Tiếng Anh 8 mới - Loigiaihay.com

– Chúng ta có thể tự sắp xếp lịch học cho mình. (Chúng ta chọn tham gia các khóa học phù hợp với lịch trình của chúng tôi. Thời gian biểu có thể không cố định.)

b. Phản đối

– Điều này có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. (Nếu chúng ta ngồi trước máy tính trong thời gian dài có thể gây cận hoặc đau lưng).

– Chúng ta có thể gặp sự cố kỹ thuật. (Chúng ta không thể theo dõi bài học của giáo viên hoặc nộp bài tập về nhà.)

3 (trang 90 Tiếng Anh 10 Global Success): Work with a classmate from the opposite group. Discuss your opinions about online learning. Use your notes in 2 (Làm việc với một người bạn cùng lớp trong nhóm đối diện. Thảo luận ý kiến của bạn về việc học trực tuyến. Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 2)

Lời giải:

A: I think online learning has more advantages than disadvantages. First, we can learn anytime and anywhere with an Internet connection. So, we don’t have to travel long distances to school. We can stay at home to attend lessons.

B: I don’t agree with you. Online learning has more disadvantages than advantages. Studying online means we have to sit in front of a computer for many hours and this is not healthy for our eyes and back.

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ học trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Đầu tiên, chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi khi có kết nối Internet. Vì vậy, chúng ta không phải đi xa đến trường. Chúng ta có thể ở nhà để tham gia các bài học.

Xem thêm:  Con rắn tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng - Vui Cười Lên

B: Tôi không đồng ý với bạn. Học trực tuyến có nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm. Học trực tuyến đồng nghĩa với việc chúng ta phải ngồi trước máy tính nhiều giờ và điều này không tốt cho sức khỏe của mắt và lưng.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 8 lớp 10

 • Getting Started (trang 86, 87 Tiếng Anh lớp 10)

 • Language (trang 87, 88)

 • Reading (trang 89, 90)

 • Listening (trang 91)

 • Writing (trang 92)

 • Communication and Culture (trang 93)

 • Looking Back (trang 94)

 • Project (trang 94)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: