Review 1 lớp 10 Skills trang 40, 41 | Tiếng Anh 10 Global Success

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 10 Skills trang 40, 41 trong Unit 3: Skills Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3.

Tiếng Anh 10 Unit 3 Skills trang 40, 41 – Tiếng Anh 10 Global Success

LISTENING

1 (trang 40 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and choose the best title for the talk (Lắng nghe và chọn tiêu đề hay nhất cho bài nói)

Bài nghe:

A. Presley’s death

B. Presley’s singles

C. Presley’s life and career

Lời giải: C

Nội dung bài nghe:

Elvis Presley was an American singer, musician and actor born in 1935. His single “Heartbreak Hotel” released when he was 21, became a number-one hit in the United States. Starting with the film “Love Me Tender”, Presley also made 31 films. His single of the same name sold more than a million copies even before the film was released. During his life, he received many awards, including three Grammys. Presley died of a heart attack at the age of 42. Many years after his death, Presley is still one of the best-selling singers of all time.

Hướng dẫn dịch:

Elvis Presley là một ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ sinh năm 1935. Đĩa đơn “Heartbreak Hotel” phát hành năm 21 tuổi của ông đã trở thành một bản hit số một tại Hoa Kỳ. Bắt đầu với bộ phim “Love Me Tender”, Presley cũng đã thực hiện 31 bộ phim. Đĩa đơn cùng tên của anh đã bán được hơn một triệu bản ngay cả trước khi bộ phim được phát hành. Trong cuộc đời của mình, ông đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có ba giải Grammy. Presley qua đời vì một cơn đau tim ở tuổi 42. Nhiều năm sau khi qua đời, Presley vẫn là một trong những ca sĩ bán đĩa chạy nhất mọi thời đại.

2 (trang 40 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again and fill in each gap in the “Quick facts” with a number (Nghe lại và điền vào từng chỗ trống trong phần “Dữ kiện nhanh” với một số)

Xem thêm:  Nguyên âm và Phụ âm trong tiếng Anh - 4Life English Center

Bài nghe:

Lời giải:

1. 1935 2. 21 3. 3 4. 42

Hướng dẫn dịch:

1. Ông ấy được sinh ra năm 1935.

2. Ông ấy có bản hit số 1 khi mới 21 tuổi.

3. Ông ấy đã giành được 3 giải Grammy.

4. Ông ấy qua đời ở tuổi 42.

SPEAKING

(trang 40 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Talk about your favourite singer or musician. Use the expressions below to help you. (Làm việc theo cặp. Nói về ca sĩ hoặc nhạc sĩ yêu thích của bạn. Sử dụng các diễn đạt dưới đây để giúp bạn.)

Gợi ý:

My favourite singer is Taylor Swift. Her most famous song is Love Story, I think so. It was one of her first songs and became a hit very fast. During her career, she has received many awards, including Grammy, American Music Awards several times.

Hướng dẫn dịch:

Ca sĩ yêu thích của tôi là Taylor Swift. Bài hát nổi tiếng nhất của cô ấy là Love Story, tôi nghĩ vậy. Đây là một trong những bài hát đầu tiên của cô và trở thành hit rất nhanh. Trong sự nghiệp của mình, cô đã nhiều lần nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có Grammy, American Music Awards.

READING

1 (trang 40-41 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text below. Then work in pairs to complete the crossword with five words from the text (Đọc văn bản dưới đây. Sau đó làm việc theo cặp để hoàn thành ô chữ có năm từ trong văn bản)

COLLECT WATER TO LIVE A GREEN LIFE

Water is essential for life. Therefore, the methods of collecting water are important for meeting its growing need.

The traditional method involves collecting rainwater and storing it for later use. Rainwater is collected from a roof and sent to a container. Collected rainwater is an excellent source of water for people, animals, and plants.

There is also a new method of collecting water. It can turn the tiny drops of water in the air into drinking water. Air-to-water technology creates from air and releases it all the time. It uses the sun’s energy and works well even in dry conditions.

Xem thêm:  Unit 8 lớp 8: A Closer Look 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Hướng dẫn dịch:

HẤP THU NƯỚC ĐỂ SỐNG CUỘC SỐNG XANH

Nước rất cần thiết cho sự sống. Vì vậy, các phương pháp thu thập nước là quan trọng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nó.

Phương pháp truyền thống bao gồm thu thập nước mưa và lưu trữ để sử dụng sau này. Nước mưa được thu thập từ một mái nhà và gửi đến một thùng chứa. Nước mưa được thu gom là một nguồn nước tuyệt vời cho con người, động vật và thực vật.

Ngoài ra còn có một phương pháp mới để lấy nước. Nó có thể biến những giọt nước nhỏ trong không khí thành nước uống. Công nghệ air-to-water tạo ra nước từ không khí và thải ra ngoài mọi lúc. Nó sử dụng năng lượng của mặt trời và hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện khô ráo.

Nhìn chung, thu gom nước mưa hoặc tạo nước từ không khí sẽ cho phép mọi người tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, cải thiện môi trường và sống một cuộc sống xanh.

Lời giải:

2 (trang 41 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the text again and give short answers to the following questions (Đọc lại văn bản và trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi sau)

1. What’s important for meeting the growing need for water?

2. What’s the traditional method of collecting rainwater?

3. What’s the new method of creating water?

Lời giải:

1. The methods of collecting water.

2. The traditional method involves collecting rainwater and storing it for later use.

3. Tiny drops of water are turned into drinking water.

Giải thích:

1. Thông tin: Therefore, the methods of collecting water are important for meeting its growing need.

2. Thông tin: The traditional method involves collecting rainwater and storing it for later use.

3. Thông tin: There is also a new method of collecting water. … Air-to-water technology creates from air and releases it all the time.

Hướng dẫn dịch:

1. Điều gì quan trọng để đáp ứng nhu cầu về nước ngày càng tăng?

Xem thêm:  100++ TỪ VIẾT TẮT trong tiếng Anh được dùng nhiều nhất! - Flyer

– Các phương pháp lấy nước.

2. Phương pháp thu gom nước mưa truyền thống là gì?

– Phương pháp truyền thống liên quan đến việc thu thập nước mưa và lưu trữ để sử dụng sau này.

3. Phương pháp tạo nước mới là gì?

– Những giọt nước nhỏ li ti được biến thành nước uống.

WRITING

(trang 41 Tiếng Anh 10 Global Success): Think about ways of living a green lifestyle. Complete the paragraph. Use what you have learnt and the ideas below to help you (Suy nghĩ về những cách sống xanh. Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng những gì bạn đã học và những ý tưởng bên dưới để giúp bạn)

Gợi ý:

There are many ways you can make your life greener. Firstly, planting more trees and plants is a good way, it can clean our air. Secondly, you should turn off electrical devices when you do not use them to save the energy. Thirdly, you should use energy from renewable source such as the sun, wind and water. Living a green lifestyle is not difficult, but these small changes will make a big difference.

Hướng dẫn dịch:

Có nhiều cách bạn có thể làm cho cuộc sống của mình xanh hơn. Thứ nhất, trồng nhiều cây xanh là một cách tốt, nó có thể làm sạch không khí của chúng ta. Thứ hai, bạn nên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng để tiết kiệm năng lượng. Thứ ba, bạn nên sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo như mặt trời, gió và nước. Sống một lối sống xanh không khó, nhưng những thay đổi nhỏ này sẽ tạo nên sự khác biệt lớn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Unit 4: For A Better Community
 • Unit 5: Inventions
 • Review 2
 • Unit 6: Gender Equality
 • Unit 7: Viet Nam And Internatioanl Organisations
 • Unit 8: New Ways To Learn

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: