Unit 5 lớp 10: Speaking (sách mới) Global Success, Friends Global

Rate this post

Unit 5 lớp 10: Speaking (sách mới) Global Success, Friends Global

 • Tiếng Anh 10 Speaking (trang 56) – Global Success 10 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Tiếng Anh 10 Speaking (trang 66) – Friends Global 10 Chân trời sáng tạo

  Xem chi tiết

Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 10 Unit 5 lớp 10: Speaking sách cũ

B. Speaking (Trang 56 SGK Tiếng Anh 10)

Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về việc sử dụng những phát minh hiện đại.)

Example:

A: Can/Could you tell me what a cell phone is used for? (Bạn có thể vui lòng nói cho mình biết điện thoại di động được dùng làm gì không?)

B: Well, it is used to talk to people when you are away from home. (À, nó được dùng để nói chuyện với mọi người khi bạn ở xa nhà.)

Now make similar conversations, using the prompts below. (Bây giờ tạo các cuộc hội thoại tương tự, sử dụng các gợi ý bên dưới đây.)

A: Can you tell me what the radio is used for?

B: Well, it’s used to listen to the news and various information or other forms of entertainment such as music, plays, and learn foreign languages …

A: What about TV?

B: It’s used to watch news, performances and shows, and live programmes such as football or musicals. Moreover, TV is also an effective means of learning foreign languages by watching cartoons, films or videos.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 1 Language (trang 9, 10, 11) - VietJack.com

A: And can you tell me the use of a fax machine?

B: OK. It’s used to send or receive letters and pictures quickly.

A: It’s wonderful. Do you mind telling me why people fix air conditioners?

B: They want to keep the air in their rooms cool, cold or hot when it’s hot or cold.

A: Thanks for your information.

B: My pleasure.

Task 2. Work in pairs. Complete the sentences below. Use the words in the box. (You will have to use some verbs more than once.) (Làm việc theo cặp. Hoàn thành các câu dưới đây. Dùng từ trong khung. (Bạn sẽ phải dùng một số động từ nhiều hơn một lần.))

transmit receive make process store send hold design

Information technology is very useful lo our lives. It allows us to: (Công nghệ thông tin là rất hữu ích cho cuộc sống của chúng ta. Nó cho phép chúng ta:)

1. store 2. transmit 3. process

With the development of information technology we can now: (Với sự phát triển của công nghệ thông tin, bây giờ chúng ta có thể:)

4. send 5. hold 6. make

7. send 8. receive 9. design

Task 3. Look at the ideas in Task 2, and then rank them in order of importance. Give reason(s). (Nhìn vào những ý ở trong Bài tập 2, và sau đó xếp hạng chúng về tính quan trọng. Đưa ra lý do.)

Xếp theo thứ tự và dịch:

1. Receive or send information quickly. (Nhận và gửi thông tin một cách nhanh chóng.)

Xem thêm:  Ngữ âm trong tiếng Anh là gì? Hướng dẫn học ngữ ... - Bác sĩ IELTS

2. Store very large amounts of information. (Lưu trữ một lượng thông tin rất lớn.)

3. Process all information as soon as we receive it. (Xử lý tất cả thông tin ngay khi chúng ta nhận được.)

4. Hold long distance meetings in which the participants can see each other on screen. (Quản lý và tổ chức các hội nghị xa khoảng cách mà ở đó các thành viên tham dự có thể nhìn thấy lẫn nhau trên màn hình.)

4. Design houses, bridges, gardens and buildings. (Thiết kế nhà, cầu, vườn và các tòa nhà.)

5. Make use of central store of information. (Sử dụng bộ lưu trữ thông tin trung tâm.)

6. Send messages from one computer to another. (Gửi thông điệp từ máy tính này tới máy tính khác.)

7. Send or receive TV programmes to or from other countries. (Gửi hoặc tiếp nhận các chương trình truyền hình tới hoặc từ các quốc gia khác.)

Task 4. Work in groups. Talk about the uses of information technology. Use the information above. (Làm việc theo cặp. Nói về cách sử dụng của công nghệ thông tin. Sử dụng thông tin ở trên.)

Gợi ý: Các bạn có thể làm theo gợi ý mẫu sau:

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because

– it helps us store …

– it allows us to transmit …./ process ….

C: Yes, I think so because

– it helps us send …

– it allows us to make …./hold ….

Ví dụ mẫu:

Xem thêm:  [Tìm Hiểu] Sb Và Sth Trong Tiếng Anh Là Gì? Sb, SBC Và SBM

A: Do you think information technology is very important to our lives?

B: Yes, I think so because it helps us store very large amounts of information.

C: Yes, I think so because it allows us to receive TV programmes from other countries.

D: Yes, I think so because it helps us design houses, bridges, gardens, …

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Unit 5 khác:

 • Unit 5: Technology and You
 • A. Reading (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 10) Before you read. Work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computers …

 • B. Speaking (trang 56 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the uses of modern inventions. Task 2. Work …

 • C. Listening (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen. How often do you use each of the items below? Put a tick …

 • D. Writing (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 10) Task 1. Read the following set of instructions on how to use a public telephone. …

 • E. Language Focus (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 10) Exercise 1. Tan has invited Quang to his house. When Quang comes, he sees that …

 • Từ vựng Unit 5

 • Phân biệt: /ʊ/ – /u:/

 • Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành

 • Đại từ quan hệ who, which, that

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 5 (Đề 1)

 • Bài tập trắc nghiệm Unit 5 (Đề 2)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: