Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking SGK trang 23 sách mới – Tailieu.com

Rate this post

Chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu giải bài tập môn Anh 11 Unit 1 chi tiết, dễ hiểu nhất. Mời các em tham khảo phần Unit 2 lớp 11 Speaking – Relationships dưới đây.

Giải unit 2 Speaking Task 1 tiếng anh lớp 11 mới

Choose sentences a-f to complete the conversation between two classmates.

(Hãy chọn các câu từ a đến f để hoàn thành hội thoại giữa hai bạn cùng lớp.)

Lời giải chi tiết:

Van: Hi, Chi. You look sad. What’s the problem?.

Chi: You know, Van, we were chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang next month …

Van: Yes. Only two students from each class were selected and we need to get our parents’ permission.

Chi: So did your parents give you permission?.

Van: Yes, they did. They felt proud that I was selected. How about yours?

Chi: My parents said no. They said Da Nang is too far away, and I’ll miss the TOEFL test already arranged for next month. But I really want to go.

Van: I understand. It’s the chance of a lifetime … But I have an idea. You can take the test another time. Did you tell your parents about that?

Chi: I did. The real problem is that I’ve never been away from home, and they are worried. What should I do?.

Van: Let’s talk to our teacher. I think she can persuade your parents.

Chi: Good idea. Thanks for your advice

Tạm dịch:

Vân: Xin chào, Chi. Bạn trông có vẻ buồn. Có vấn đề gì?

Chi: Bạn biết đấy, Vân, chúng mình đã được chọn tham dự Cuộc thi Nói Tiếng Anh ở Đà Nẵng vào tháng tới …

Vân: Vâng. Chỉ có hai học sinh từ mỗi lớp được chọn và chúng mình cần phải có sự chấp thuận của cha mẹ chúng mình.

Chi: Cha mẹ bạn đã cho phép bạn đi phải không?

Vân: Vâng, đúng vậy. Họ cảm thấy tự hào vì tôi đã được chọn. Cha mẹ bạn thì sao?

Chi: Cha mẹ mình nói không. Họ nói Đà Nẵng quá xa và mình sẽ bỏ lỡ bài kiểm tra TOEFL đã được xếp lịch cho tháng tới. Nhưng mình thực sự muốn đi.

Vân: Mình hiểu. Đây là cơ hội cả đời … Nhưng mình có một ý tưởng. Bạn có thể kiểm tra vào lúc khác. Bạn có nói với bố mẹ của bạn về điều đó không?

Chi: Tôi đã nói vậy. Vấn đề thực sự là mình chưa bao giờ xa nhà, và họ đang lo lắng. Mình nên làm gì?

Xem thêm:  Bí Mật - Bật Mí về nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh

Vân: Hãy nói chuyện với giáo viên của chúng ta. Mình nghĩ cô ấy có thể thuyết phục bố mẹ bạn.

Chi: Ý tưởng hay. Cảm ơn vì lời khuyên của bạn.

Giải unit 2 Speaking Task 2 tiếng anh lớp 11 mới

Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi)

Lời giải chi tiết:

1. What is Chi’s problem?

(Vấn đề của Chi là gì?)

=> She was chosen to take part in the English Public Speaking Contest in Da Nang, but her parents don’t allow her to go there. They are worried because she has never been away from home.

(Cô ấy đã được chọn tham gia vào cuộc thi nói tiếng Anh ở Đà Nẵng, nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép cô ấy đến đó. Họ lo lắng vì bạn ấy chưa từng xa nhà.)

2. What does Van advise her to do?

(Vân khuyên cô ấy làm gì?)

=> Van advises Chi to ask their teacher to persuade Chi’s parents.

(Vân khuyên Chi nhờ giáo viên thuyết phục bố mẹ Chi.)

3. Practise the conversation with a partner.

(Em hãy thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

Giải unit 2 Speaking Task 3 tiếng anh lớp 11 mới

Choose one topic. Use the ideas below to make a similar conversation.

(Hãy chọn một chủ đề, sử dụng ý tưởng bên dưới đế làm một hội thoại tương tự)

Tạm dịch:

* Vấn đề của John:

– Bạn cùng lớp của anh ấy chế giếu anh ấy vì điểm của anh ấy kém.

* Bạn tốt của anh ấy khuyên:

– cố gắng học tập chăm chỉ hơn, hoàn thành hết các bài tập về nhà

– hỏi giáo viên nhờ giúp đỡ khi có vấn đề

– tìm một công việc gia sư

* Vấn đề của Linda:

– Bạn tốt của cô ấy, Carol, gian lận trong kì thi , và Linda không biết cách ngăn cô ấy gian lận.

* Lời khuyên của bố Linda:

– tìm nguyên nhân

– giúp Carol sửa lại bài học và chuẩn bị cho kì thi.

Lời giải chi tiết:

EX 1:

Linda’s father: Linda. You look worried. What ‘s the problem?

Linda: You know, Dad, my best friend, Carol, cheated in the exams and I don’t know how to stop her from cheating.

Linda’s father: Very bad. Did you find out the reasons why she cheated in the exams?

Linda: Yes, she didn’t revise the lessons because she spent to much time playing computer games the nights before.

Linda’s father: I see. I think you should remind her of focusing more on studying. You should also help her revise the lessons and prepare for the next exams.

Xem thêm:  Cách đọc kí tự tiếng Anh trong lời nhắn điện thoại và email - Aroma

Linda: Good idea. Thanks for your advice, Dad. EX 2:

John’s best friend: Hi, John. You look upset. What`s up?

John: You know, my classmates made fun of me.

John’s best friend: Why? About what did they make fun of you?

John: I got bad marks…er three marks for my last physics test and two marks for math test.

John’s best friend: I see. I think you should try to study harder, do all the homework the teachers have given you. You should also ask the teachers for help when you have a problem. Besides, I think you should find a tutor to help you to improve your studies.

John: That’s a good idea. Thanks a lot for your advice.

EX 3:

John’s best friend: Hi, John. You look unhappy. What`s the matter with you?

John: Well. My classmates keep making fun of me because I got poor grades at school.

John’s best friend: Don’t worry. You should ask your teacher for help when having a problem.

John: But the problem is that I don’t understand my homework and I can’t do it.

John’s best friend: If I were you, I will find a tutor who explains the lessons again to you and helps you with your homework at home.

John: That’s a good idea. I’ll try it. Thank you for your advice.

Giải unit 2 Speaking Task 4 tiếng anh lớp 11 mới

Work with a partner. Talk about a problem that you have had at school or at home.

(Làm việc với bạn bên cạnh, nói về một vấn đề ở trường hay ở nhà mà em đã gặp phải.)

1. What was the problem? (Vấn đề đó là gì?)

2. How did you deal with it? (Em giải quyết vấn đề đó ra sao?)

3. Who did you ask for help? (Em đã nhờ ai giúp đỡ?)

4. What advice did they give you? (Họ đã cho em lời khuyên nào?)

Lời giải chi tiết:

Some of us enjoy school, some of us find it tougher. I am sure that everyone worries about things that happen at school from time to time. Just like everyone, I also suffered from the pressure and stress of learning. I was not good at English. I couldn’t do English homework and speak English well, so I always got poor grades. My parents were disappointed in me. I felt so sad and had negative thinking about myself. Sometimes, I felt stressed and less motivated to learn. I didn’t want to be so anymore. I asked my best friend, Jack for help. He gave me some useful advice. He advised me to study harder and do all the homework. In English class, I should pay attention to what the teacher said and remember its content, then practice. I could ask him if I wanted. He was ready to help me. He also said that when I had a problem, I could ask my teachers for help. Maybe I could find a tutor to teach me at home or go to an English center. I thought his advice was great. I tried to study harder and joined an English center. I rewrote and remembered new words and grammar whenever I had free time. I practised speaking English with my friends regularly. I found out good ways to learn English and I did it. Now, I can speak English well. I can do English exercises, from simple to difficult ones. I usually get high marks. I feel happy and more confident.

Xem thêm:  Tổng Hợp Các Loại Nhà Trong Tiếng Anh đầy đủ Và Chi Tiết

Tạm dịch:

Một số người trong chúng ta thích trường học, một số người trong chúng ta thấy nó khó khăn hơn. Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người đều lo lắng về những điều xảy ra ở trường theo thời gian. Cũng giống như tất cả mọi người, tôi cũng bị áp lực và căng thẳng trong học tập. Tôi không giỏi tiếng Anh. Tôi không thể làm bài tập tiếng Anh và nói tiếng Anh tốt, vì vậy tôi luôn bị điểm kém. Cha mẹ tôi đã thất vọng về tôi. Tôi cảm thấy rất buồn và có suy nghĩ tiêu cực về bản thân mình. Đôi khi, tôi cảm thấy căng thẳng và không có động lực để học tập. Tôi không muốn như vậy nữa.Tôi đã tìm đến sự giúp đỡ từ người bạn thân nhất của tôi, Jack. Anh ấy đã cho tôi một số lời khuyên rất hữu ích. Anh ấy khuyên tôi học tập chăm chỉ hơn và làm tất cả các bài tập về nhà. Trong lớp học tiếng Anh, tôi phải chú ý vào những gì mà giáo viên nói và nhớ nội dung, sau đó thực hành. Tôi có thể hỏi anh ấy nếu tôi muốn. Anh ấy sẵn sàng giúp tôi. Anh ấy cũng nói rằng khi tôi gặp vấn đề, tôi có thể nhờ giáo viên giúp đỡ. Tôi có thể tìm một gia sư để dạy tôi ở nhà hoặc đi học tại một trung tâm tiếng Anh. Tôi nghĩ lời khuyên của anh ấy thật tuyệt vời. Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ hơn và tham gia một trung tâm tiếng Anh. Tôi viết lại và ghi nhớ những từ mới và ngữ pháp bất cứ khi nào tôi rảnh. Tôi thường xuyên luyện nói tiếng Anh với bạn bè. Tôi đã tìm ra cách tốt để học tiếng Anh và tôi đã làm được. Bây giờ, tôi có thể nói tiếng Anh tốt. Tôi có thể làm được các bài tập tiếng Anh từ đơn giản đến phức tạp. Tôi thường xuyên đạt điểm cao. Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn nhiều.

CLICK NGAY vào đường dẫn dưới đây để tải lời giải bài tập chi tiết, đầy đủ nhất file word, file pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.