Tiếng Anh 7 Unit 4 Getting Started trang 40, 41 – vietjack.me

Rate this post

Tiếng Anh 7 Unit 4 Getting Started trang 40, 41 – Kết nối tri thức

1 (trang 41 SGK Tiếng Anh 7): Listen and read (Nghe và đọc)

Trang: Hi, Nick. What are you listening to?

Nick: I’m listening to music. I like classical music, and I often play the piano in my spare time.

Trang: Wow. I can’t play any instruments.

Nick: And what about you? What’s your hobby?

Trang: I like painting and taking photos.

Nick: Taking photos? I’ve never tried it. Is it fun?

Trang: Yeah, it is, but not as fun as painting.

Nick: Right. They seem quite different from each other. What do you normally paint?

Trang: Landscapes and animals, just for pleasure, you know. I sometimes share them with my friends.

Nick: Really? Um, maybe we should go to an art gallery next weekend?

Trang: Sounds good, but I’d prefer to go to the music festival at my school.

Nick: Well… OK. That’s fine.

Hướng dẫn dịch:

Trang: Chào Nick. Bạn đang nghe gì vậy?

Nick: Tôi đang nghe nhạc. Tôi thích nhạc cổ điển, và tôi thường chơi piano trong thời gian rảnh rỗi.

Trang: Chà. Tôi không thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào.

Nick: Còn bạn thì sao? Sở thích của bạn là gì?

Trang: Tôi thích vẽ tranh và chụp ảnh.

Nick: Chụp ảnh? Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó có vui không?

Trang: Có, nhưng không vui bằng vẽ tranh.

Nick: Đúng vậy. Chúng có vẻ khá khác nhau. Bạn thường vẽ gì?

Trang: Phong cảnh và động vật, chỉ để giải trí, bạn biết đấy. Tôi đôi khi chia sẻ chúng với bạn bè của tôi.

Xem thêm:  Cấu Trúc và Cách Dùng từ Pass trong câu Tiếng Anh

Nick: Thật không? Ừm, có lẽ chúng ta nên đến một phòng trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần sau nhỉ?

Trang: Nghe hay đấy, nhưng mình thích đi dự lễ hội âm nhạc ở trường mình hơn.

Nick: Chà … OK. Tốt rồi.

2 (trang 41 SGK Tiếng Anh 7): What are Trang and Nick talking about? (Trang và Nick đang nói chuyện gì vậy?)

A. Playing the piano

B. Drawing and painting

C. Music and arts

Đáp án: C

Hướng dẫn dịch:

A. Chơi piano

B. Vẽ và tô

C. Âm nhạc và nghệ thuật

3 (trang 41 SGK Tiếng Anh 7): Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box. (Hoàn thành mỗi câu bằng một từ hoặc cụm từ thích hợp trong hộp.)

1. Nick wants to go to a(n) … next weekend.

2. You can use your smartphone to take …

3. This photo is very bright. It is … that dark one.

4. Nick and Trang agree that taking photos is not … painting.

5. My friend David is very talented. He plays three …

Đáp án:

1. art gallery

2. photos

3. different from

4. like

5. musical instruments

Hướng dẫn dịch:

1. Nick muốn đến một phòng trưng bày nghệ thuật vào cuối tuần tới.

2. Bạn có thể sử dụng điện thoại thông minh của mình để chụp ảnh.

3. Bức ảnh này rất sáng. Nó khác với bóng tối đó.

4. Nick và Trang đồng ý rằng chụp ảnh không giống như vẽ tranh.

Xem thêm:  Unit 2 Lớp 7: Project (trang 27) - Global Success - Download.vn

5. Bạn tôi David rất tài năng. Anh ấy chơi ba loại nhạc cụ.

4 (trang 41 SGK Tiếng Anh 7): Write the correct word or phrase under each picture. Then listen and repeat (Viết từ hoặc cụm từ đúng dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe và lặp lại)

Tiếng Anh 7 Unit 4 Getting Started (ảnh 2)

Đáp án:

1. paintbrush (cọ vẽ)

2. camera (máy ảnh)

3. painting (bức tranh)

4. musical instruments (nhạc cụ)

5. water puppet show (múa rối nước)

6. art gallery (phòng trưng bày nghệ thuật)

5 (trang 41 SGK Tiếng Anh 7): QUIZ. How artistic are you? Take the quiz to find out. (ĐỐ. Bạn là người nghệ thuật như thế nào? Giải câu đố để tìm ra đáp án.)

1. Your hobby is

A. playing an instrument B. playing computer games

2. Do you like listening to music or playing sports?

A. Listening to music. B. Playing sports.

3. Which of these do you prefer doing?

A. Going to an art gallery. B. Going to a book fair.

4. You describe yourself as

A. creative B. hard-working

5. What do you want to be when you grow up?

A. A musician. B. An engineer.

Hướng dẫn dịch:

1. Sở thích của bạn là

A. chơi nhạc cụ B. chơi trò chơi máy tính

2. Bạn thích nghe nhạc hay chơi thể thao?

A. Nghe nhạc. B. Chơi thể thao.

3. Bạn thích làm việc nào trong số này hơn?

A. Đi đến một phòng trưng bày nghệ thuật.

B. Đi hội chợ sách.

4. Bạn mô tả mình là

A. sáng tạo B. chăm chỉ

5. Bạn muốn trở thành gì khi lớn lên?

Xem thêm:  Unit 6 lớp 9: A closer look 2 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

A. Một nhạc sĩ. B. Một kỹ sư.

For each question, you get two points if your answer is A, zero if your answer is B. Add up your five answers and decide how artistic you are on a scale from 1-10. (Đối với mỗi câu hỏi, bạn nhận được hai điểm nếu câu trả lời của bạn là A, không nếu câu trả lời của bạn là B. Cộng năm câu trả lời của bạn và quyết định mức độ nghệ thuật của bạn trên thang điểm từ 1-10.)

– Not very (1 – 4)

– Somewhat (5 – 7)

– Very (8 – 10)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 sách Kết nối tri thức hay khác:

A closer look 1 (trang 42 Tiếng Anh lớp 7): 1.Listen and repeat these words…2. Match a word in A with a word…

A closer look 2 (trang 43,44 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write “like/ as/ different” in the gaps…2. Finish the second sentence in…

Communication (trang 45 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write “like/ as/ different” in the gaps…2. Finish the second sentence ineach pair…

Skills 1 (trang 46 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures…2. Read the email and match the…

Skills 2 (trang 47 Tiếng Anh lớp 7): 1. Discuss the question below with… 2. Listen to a man talking about…

Looking back (trang 48 Tiếng Anh lớp 7): 1. Write a word or phrase in each…2. Fill in each gap with a word or…

Project (trang 49 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs…2. Work in groups. Imagine that you are…