Skills 2 Unit 5: Festivals in Viet Nam | Tiếng Anh 8 sách mới trang 55

Rate this post

LISTENING

1. Work in pair. Describe the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Miêu tả bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

 • 1. Who is Saint Giong? (Thánh Gióng là ai?)=> He is considered a mythical hero because he grew from 3 year-old child into a giant overnight. (Ngài ấy được coi là một anh hùng thần thoại vì ngài từ một đứa bé 3 tuổi lớn lên thành một người khổng lồ trong một đêm.)
 • 2. What did he do for the country? (Ngài ấy đã làm gì cho đất nước?)=> He defended the country from foreign invaders – the An. (Ngài ấy bảo vệ đất nước khỏi những kẻ xâm lược – giặc Ân.)

2. Listen to a tour guide giving information about the Giong Festival and circle the correct answer A,B or C. (Nghe một hướng dẫn viên du lịch đưa ra các thông tin về Lễ hội Gióng và khoanh tròn vào đáp án A, B hoặc C.)

 • 1. B. Soc SonLễ hội Gióng được tổ chức ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.
 • 2. A. The AnLễ hội này được tổ chức để tưởng nhớ Tháng Gióng – người đã đánh thắng giặc Ân.
 • 3. C. From the 6th to the 12th ò the 4th lunar month.Lễ hội được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 4 âm lịch.
Xem thêm:  Ngữ pháp Unit 10 lớp 9 Space travel - VnDoc.com

Script:

The Giong Festival is celebrated every year in Phu Linh Commune, Soc Son District, Ha Noi. This festival commemorates the hero, Saint Giong. He is considered a mythical hero because he grew from a three-year-old child into a giant overnight. He is worshipped for defending the country from foreign invaders – the An.

Although this festival is held from the 6th to the 12th day of the 4thLunar month, people start preparing traditional clothing for the procession and for various festival performances one month beforehand. During the festival, the procession starts at the Mother Temple and goes to Thuong Temple where a religious ceremony is performed. When night falls, a cheo play is performed. Then the festivities end with a thanksgiving procession on the 12th.

This festival shows our love for the motherland and the preservation of our cultural heritage.

3. Listen to the talk again and write answers to the question below. (Nghe lại lần nữa và viết câu trả lời cho các câu hỏi dưới đây.)

 • 1. How different is Saint Giong from other heroes in Viet Nam? (Thánh Gióng khác những anh hùng khác ở Việt Nam như thế nào?)=> He is a mythical hero, who grew from a three-year-old child into a giant overnight. (Ngài ấy là một anh hùng thần thoại người mà lớn lên từ một đứa bé 3 tuổi thành một người khổng lồ trong một đêm.)
 • 2. When do the preparations for the festival begin? (Sự chuẩn bị cho lễ hội bắt đầu khi nào?)=> The preparation begin one month before the festival. (Sự chuẩn bị bắt đầu 1 tháng trước lề hội.)
 • 3. What kind of ceremony takes place after the procession? (Loại nghi lễ nào diễn ra sau dám rước?)=> A religious ceremony. (Một nghi lễ tôn giáo.)
 • 4. What happens when night falls? (Điều gì xảy ra khi đêm xuống?)=> There is a cheo play performance. (Có một màn trình diễn chèo.)
 • 5. How important is this festival? (Lễ hội này quan trọng như thế nào?)=> This festival shows the love for our motherland and the preservation of our cultural heritage. (Lễ hội này thể hiện tình yểu đất mẹ và sự bảo tồn của di sản văn hóa.)
Xem thêm:  Skills 1 Unit 7: Pollution | Tiếng anh 8 mới - Tập 2 - ConKec.com

WRITING

4. Work in pair. Discuss with your partner the festival in Viet Nam that you like best. Use the word web below to take notes. (Làm việc theo cặp. Thảo luận với một bạn về lễ hội ở Việt Nam mà em thích nhất. Dùng mạng lưới từ dưới đây để ghi chép lại.)

 • I like the Hung King Temple Festival.
 • It’s held in Phu Tho Province.
 • It’s held on 8th to 11th of the third lunar month.
 • It commemorates the merit of Hung Kings.
 • It worships Hung Kings.
 • It’s impressive because there are many people joining it.
 • The main activities are: offering to Hung Kings, bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances.
 • I like this festival because it is so meaningful.
 • I also like it because they are so joyful.

5. Now use the notes to write an article about this festival for the school website. Remember to add any necessary connectors below to make compound and complex sentences. (Bây giờ dùng các thông tin đã ghi chép để viết một bài báo cho trang mạng của nhà trường. Nhớ thêm bất cứ từ nối nào cần thiết để tạo thành câu phức nhé.)

 • I like the Hung King Temple Festival a lot. It is held in Phu Tho province from the 8th to 11th of the third lunar month every year. It commemorates and worships the Hung Kings who are the founders and also the first emperors of the nation. It’s impressive because there is a procession from the foot of Nghĩa Linh mountain to the High Temple on top of the mountain. While you are there, you can attend a ceremony of offering incense and specialities to the Hung Kings. Moreover, there are also some great activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. I like this festival because it makes me love our ancestors. I also like it because there are a lot of great activities there.Tôi rất thích Lễ hội Đền Hùng. Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Nó tưởng nhớ và thờ cúng các Vua Hùng người tạo ra và cũng là những vị vua đầu tiên của đất nước. Nó rất ấn tượng vì có đám rước từ chân núi Nghĩa Lĩnh cho đến Đền Thượng trên đỉnh núi. Khi bạn ở đó, bạn có thể tham gia vào nghi lễ dâng hương và những đặc sản tới các Vua Hùng. Hơn nữa, cũng có nhiều hoạt động vui như đánh đu tre, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan. Tôi thích lễ hội này vì nó khiến tôi thêm yêu tổ tiên của mình hơn. Tôi cũng thích nó bởi vì có nhiều hoạt động thú vị ở đó.
 • Have you ever joined Hung King Temple Festival? It’s one of the most famous festival in Vietnam. It’s held in Phu Tho from the 8th to 11th day of the third lunar month. This festival is to commemorate the Hung Kings- the first emperors of our country. I love this festival so much because there are a lot of joyful activities such as procession, offering incense and specialties and other activities such as bamboo swings, lion dances, wrestling and xoan singing performances. If you have a chance, remember to visit Hung Kings Temple Festival. I’m sure you won’t regret it. Our Vietnamese people usually say:Wherever you goDon’t forget to ancestors worshipping day on 10th Match.Bạn đã tham gia Lễ hội Đền Hùng bao giờ chưa? Nó là một trong những lễ hội nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó được tổ chức ở tỉnh Phú Thọ từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 3 âm lịch. Lễ hội này tưởng nhớ các Vua Hùng – những vị vua đầu tiên của đất nước. Tôi rất thích lễ hội này bởi vì có nhiều hoạt động vui như đám rước, dâng hương và các đặc sản; các hoạt động khác như đánh đu tre, múa sư tử, đấu vật và trình diễn hát xoan. Nếu có cơ hội, hãy nhớ đến thăm Lễ hội Đền Hùng. Tôi chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu. Người Việt Nam mình thường nói:”Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3.”
 • This festival is Ooc bom boc. It’s held by our ethnic group in Soc Trang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. We worship our Moon God at the festival. We thank him because he gives us good harvest and plenty of fish in the rivers. There are many activities: first we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the Moon God and the children raise their elapsed hands to the moor. The offerings are green rice flakes, coconuts, potatoes and pia cakes. Then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening, we hold thrilling dragon boat races.Lễ hội này là Ooc bom boc. Nó được tổ chức bởi nhóm dân tộc của chúng tôi ở Sóc Trăng vào ngày 14 và 15 tháng 10 Âm lịch. Chúng tôi thờ Thần Mặt Trăng ở lễ hội. Chúng tôi tạ ơn ngài bởi vì ngài đem đến cho chúng tôi vụ mùa tốt và nhiều cá trên sông. Có nhiều hoạt động: đầu tiên chúng tôi có nghi lễ thờ cúng ở nhà, dưới cổng vòng tre hoặc ở chùa. Khi mặt trăng xuất hiện, người già cầu nguyện với Thần Mặt Trăng và bọn trẻ chắp tay hướng về mặt trăng. Lễ vật là cốm gạo xanh, dừa, khoai tây và bánh bía. Sau đó chúng tôi thả những đèn giấy xinh đẹp trên sông, đêm tiếp theo, chúng tôi tổ chức đua thuyền rồng.
Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66) | Tiếng Anh 8 Global Success