Unit 3 lớp 10 Communication and Culture (trang 34, 35) | Tiếng Anh

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 3 lớp 10 Communication and Culture trang 34, 35 trong Unit 3: Communication and Culture Tiếng Anh 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 10 Unit 3.

Tiếng Anh 10 Unit 3 Communication and Culture (trang 34, 35) – Tiếng Anh 10 Global Success

Communication

1 (trang 34 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and complete the following conversation with the expressions from the box. The practise it in pairs (Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại sau với các diễn đạt trong hộp. Thực hành nó theo cặp)

Bài nghe:

Ann: Do you have any plans for this Saturday evening?

Mai: No, I don’t. (1) we do something together?

Ann: Yes, (2). (3) going to a music show? Let me check the weekend programme at the Modern Arts Centre. Look at their website!

Mai: Wow, so many famous artists are going to perform there. This band looks so cool. (4) go to the Saturday show.

Ann: Sounds great!

Lời giải:

1. C

2. B

3. A

4. D

Hướng dẫn dịch:

Ann: Bạn có kế hoạch gì cho tối thứ bảy này không?

Mai: Không, tôi không. Chúng ta sẽ làm gì đó cùng nhau chứ?

Ann: Ừ, tôi rất thích. Đi xem một chương trình ca nhạc thì sao? Để tôi kiểm tra chương trình cuối tuần ở Trung tâm Nghệ thuật Hiện đại. Nhìn vào trang web của họ này!

Xem thêm:  Skills - trang 11 Unit 1 SGK tiếng Anh 12 mới - Loigiaihay.com

Mai: Chà, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn ở đó. Ban nhạc này trông rất tuyệt. Hãy đến với chương trình thứ bảy.

Ann: Nghe hay đấy.

2 (trang 34 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Have similar conversations making and responding to suggestions about going to a music show (Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự và trả lời các đề xuất về việc đi xem một chương trình ca nhạc)

Gợi ý:

A: Do you have any plans for this weekend?

B: No, I don’t. Shall we do something together?

A: I’d love to. How about going to the cinema? Iron Man 3 will be shown on Sunday.

B: Good idea! It’s my favorite movie.

Hướng dẫn dịch:

A: Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần này không?

B: Không, tôi không. Chúng ta sẽ làm gì đó cùng nhau?

A: Tôi rất thích. Hay đi xem phim ha? Iron Man 3 sẽ được chiếu vào Chủ nhật.

B: Ý kiến hay! Đó là bộ phim yêu thích của tôi.

CULTURE

1 (trang 35 Tiếng Anh 10 Global Success): Read a passage about “chau van” singing and complete the mind map below (Đọc một đoạn văn về hát chầu văn và hoàn thành sơ đồ tư duy bên dưới)

Chau van singing is an ancient form of Vietnamese performance art which combines singing and dancing. It started in the Northern Delta region of Viet Nam around the 16th century, and later spread to all parts of the country. It is used to praise the gods or national heroes.

There are several types of chau van singing. One typical type is hat tho or worship singing – the slow chanting including an act of worship. Another type is hat hau – the singing and dancing of a psychic.

Xem thêm:  Unit 1 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

The main musical instruments used in chau van performance are the moon-shaped lute, bamboo clappers, drum, and gong.

The costumes of chau van performances are very important. The style of clothes, hats, and belts depends on the rank of the gods or saints the performers worship. It has changed over time, but the rules about the colours have stayed the same.

As a form of traditional performance art, chau van singing was recognized as part of Vietnamese national culture.

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

Chầu văn là một loại hình nghệ thuật trình diễn cổ của Việt Nam kết hợp giữa hát và múa. Nó bắt đầu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam vào khoảng thế kỷ 16, sau đó lan rộng ra mọi miền đất nước. Nó được dùng để ca ngợi các vị thần hoặc các anh hùng dân tộc.

Hát chầu văn có vài loại. Một loại hình điển hình là hát thờ hay hát thờ – kiểu tụng kinh chậm bao gồm cả hành động thờ cúng. Một loại khác là hát hầu – ca hát và khiêu vũ của một nhà ngoại cảm.

Nhạc cụ chính được sử dụng trong diễn xướng chầu văn là đàn nguyệt, sáo trúc, trống và chiêng.

Trang phục của người biểu diễn văn nghệ rất quan trọng. Kiểu áo, mũ, thắt lưng tùy thuộc vào cấp bậc của các vị thần hay thánh mà người thực hiện thờ cúng. Nó đã thay đổi theo thời gian, nhưng các quy tắc về màu sắc vẫn giữ nguyên.

Xem thêm:  "Cái Gối" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Là một loại hình nghệ thuật diễn xướng truyền thống, hát chầu văn đã được công nhận là một bộ phận của văn hóa dân tộc Việt Nam.

2 (trang 35 Tiếng Anh 10 Global Success): Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about “chau van” singing (Làm việc theo cặp. Nói với bạn của bạn điều bạn cảm thấy thú vị nhất về cách hát chầu văn)

Gợi ý:

The thing I find most interesting about chau van singing is its costumes. The clothes, hats and belts somehow make me have goosebumps every time I look at them. Besides, the costumes of chau van are so unique that they become a signature of our Vietnamese culture.

Hướng dẫn dịch:

Điều tôi thấy thú vị nhất ở hát chầu văn là trang phục. Quần áo, mũ và thắt lưng không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đều khiến tôi nổi da gà. Bên cạnh đó, những bộ trang phục của chầu văn rất độc đáo đến mức trở thành dấu ấn của văn hóa Việt Nam chúng ta.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 3 lớp 10

 • Getting Started (trang 28, 29)

 • Language (trang 29, 30)

 • Reading (trang 31, 32)

 • Speaking (trang 32)

 • Listening (trang 33)

 • Writing (trang 33, 34)

 • Looking Back (trang 36)

 • Project (trang 37)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: